§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.481

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z 2019 r. poz. 451 i 1243, z 2020 r. poz. 316 oraz z 2021 r. poz. 434 i 1025) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.";

2)
w § 5:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiada plan działalności ekologicznej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412), zwanej dalej "ustawą o Planie Strategicznym", przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją";",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne i:

1) zobowiązanie, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym", lub

2) inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/2115", na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2023 r. poz. 412), zwane dalej "zobowiązaniem ekologicznym PS", lub

3) zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, zwane dalej "zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PS"

- rejestr działalności ekologicznej może być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego PS lub z rejestrem działalności rolnośrodowiskowej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w ramach realizowanego przez niego zobowiązania rolno - środowiskowo-klimatycznego PS.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne i zobowiązanie rolno - środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne PS, lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PS, plan działalności ekologicznej:

1) może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;

2) nie może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności ekologicznej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego PS lub z planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno - środowiskowo-klimatycznego PS.";

3)
w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli w trakcie realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1-6 zostanie zakończony okres konwersji w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "konwersją", rolnik od roku, w którym zakończył okres konwersji, realizuje pakiet wymieniony odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.";

4)
w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Płatność ekologiczna do danego obszaru może zostać przyznana, jeżeli do tego obszaru rolnik nie ubiega się jednocześnie o przyznanie:

1) płatności, o których mowa w art. 30 pkt 1, 3 lub 4 lub art. 41 pkt 1 lub 2 ustawy o Planie Strategicznym;

2) płatności, o których mowa w art. 30 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, z tytułu realizacji:

a) praktyki 1. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt lub

b) praktyki 7. Uproszczone systemy uprawy

- określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o Planie Strategicznym;

3) premii, o której mowa w art. 41 pkt 3 ustawy o Planie Strategicznym, do gruntów, na których założono system rolno-leśny.";

5)
w § 9:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.",

b)
ust. 2d otrzymuje brzmienie:

"2d. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 płatność ekologiczna do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, jest przyznawana, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, do tych gruntów w roku, w którym ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej do tych gruntów, i są spełnione warunki przyznania do nich płatności bezpośrednich.",

c)
w ust. 3 wyrazy "w załączniku" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 załącznika",
d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:

1) pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w ust. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych występujących w gospodarstwie rolnym;

2) pkt 13 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik:

a) jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 0,5 DJP oraz nie więcej niż 1,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych występujących w gospodarstwie rolnym,

b) realizuje zobowiązanie ekologiczne w ramach innego pakietu lub wariantu.",

e)
w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach "lub 12" dodaje się wyrazy ", lub 13",
f)
w ust. 7 wyrazy "lub 12" zastępuje się wyrazami ", 12 lub 13",
g)
ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9. Przy ustalaniu spełniania warunków określonych w ust. 3 i w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a bierze się pod uwagę zwierzęta:

1) posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia 14 marca roku następującego po roku złożenia tego wniosku oraz w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - w przypadku zwierząt, o których mowa w:

a) ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w pkt 10 tego ustępu,

b) ust. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w pkt 8 tego ustępu;

2) wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie eko logicznym i produkcji ekologicznej, oraz posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia:

a) przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/848", w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia tej kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848, nie później niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,

b) objęcia systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia 2018/848, w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci tym systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.

10. Liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt według średniego stanu z odpowiedniego okresu określonego w ust. 9 i współczynników ich przeliczenia na DJP, które na potrzeby zastosowania ust. 3 i ust. 4 pkt 1 są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, a na potrzeby zastosowania ust. 4 pkt 2 lit. a są określone w załączniku nr 6a do rozporządzenia, przy czym liczba zwierząt jest:

1) ustalana na podstawie danych zawartych w komputerowej bazie danych, o której mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 9 pkt 1;

2) wskazana w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 9 pkt 2.",

h)
uchyla się ust. 11 i 12,
i)
w ust. 13 wyraz "4" zastępuje się wyrazami "w ust. 4 pkt 1",
j)
w ust. 13a i 13b po wyrazach "ust. 4" dodaje się wyrazy " pkt 1";
6)
w § 10:
a)
w ust. 2 wyrazy "art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312)" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Elementy krajobrazu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym uznaje się za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach.";

7)
w § 11 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) gruntów ornych - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b, z tym że w przypadku gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli do tych gruntów ornych rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, za ten sam rok, w odniesieniu do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej, i o ile są spełnione warunki przyznania płatności bezpośrednich do tych gruntów;",

b)
w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) gruntów ornych, trwałych użytków zielonych i sadów, na których jest realizowane zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13.";

8)
w § 15:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności, jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza 50 ha.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ta jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12.",

c)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, przekracza 50 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności za powierzchnię gruntów:",

w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) procentowego udziału powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach danego pakietu lub wariantu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, w łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12;",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, to płatność ta jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności do powierzchni nieprzekraczającej 50 ha;

2) 75% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12, pomniejszonej o 50 ha.",

e)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, przekracza 100 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz

2) 75% stawki płatności do kolejnych 50 ha powierzchni gruntów

- na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1.",

f)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ta jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz

2) 75% stawki płatności do kolejnych 50 ha powierzchni gruntów, oraz

3) 60% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12, pomniejszonej o 100 ha.",

g)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Udział, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, ustala się do ośmiu miejsc po przecinku, a powierzchnię gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, wyrażoną w hektarach - do dwóch miejsc po przecinku.";

9)
w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia, w którym jest określona ta kwota, z tym że nie może ona przekraczać 20% wysokości płatności ekologicznej.";

10)
w § 17:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 1,
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) oświadczenie o:

a) działkach referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 12), zwanych dalej "działkami referencyjnymi",

b) sposobie użytkowania działek referencyjnych w ramach zobowiązania ekologicznego, zawierające w szczególności wskazanie pakietu i wariantu realizowanych na danej działce referencyjnej, uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych na tej działce oraz powierzchni;

4) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wskazane w przepisach ustawy o Planie Strategicznym lub w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, niewymienione w pkt 2 i 3;",

b)
w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych, rolnik może wskazać uprawę wielogatunkową uprawianą na danej działce referencyjnej, określając jednocześnie uprawy lub gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach takiej uprawy wielogatunkowej, przez którą w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:",

c)
w ust. 1aa we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "działce rolnej" zastępuje się wyrazami "działce referencyjnej",
d)
ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2. Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym.

2a. Zgłoszenia zmian we wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian we wnioskach o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym. Przepisu art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym nie stosuje się.",

e)
w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– uprawianych na danej działce referencyjnej, zawartego w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych, ale wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.";

11)
w § 19:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Rolnik zaznacza we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej granice działek referencyjnych, na których realizuje poszczególne pakiety lub warianty, oraz określone w planie działalności ekologicznej elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

3. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, to we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej zaznacza również granice działek referencyjnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.",

c)
w ust. 5b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku, w którym złożył wniosek o przyznanie:";

12)
w § 24 w ust. 3, w § 25 w ust. 3 oraz w § 26 w ust. 3 wyrazy "określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego" zastępuje się wyrazami "składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym";
13)
w § 27 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Rolnik, o którym mowa w ust. 1, zmienia, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21-26, a w przypadku przyznania płatności ekologicznej za ostatni rok realizacji zobowiązania ekologicznego - rolnik zmienia, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania.";

14)
w § 30:
a)
w ust. 1b:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "działki rolnej" zastępuje się wyrazami "działki referencyjnej",
w pkt 2:
––
w lit. a wyrazy "działki rolnej" zastępuje się wyrazami "działki referencyjnej",
––
w lit. b wyrazy "działce rolnej" zastępuje się wyrazami "działce referencyjnej",
b)
w ust. 1c:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "wykorzystywania działek rolnych" zastępuje się wyrazami "użytkowania działek referencyjnych",
w pkt 2 w lit. b wyrazy "działce rolnej" zastępuje się wyrazami "działce referencyjnej",
c)
w ust. 1d we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "wykorzystywania działek rolnych" zastępuje się wyrazami "użytkowania działek referencyjnych",
d)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik:

1) nie zachował któregokolwiek z określonych w planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, w wyniku przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym, lub

2) założył system rolno-leśny w ramach interwencji, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o Planie Strategicznym, na gruntach, na których występują trwałe użytki zielone, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym.";

15)
po § 32e dodaje się § 32f-32i w brzmieniu:

"§ 32f. Złożenie wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach nowego zobowiązania ekologicznego po dniu 14 marca 2023 r. jest niedopuszczalne.

§ 32g. 1. W przypadku rolnika, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1243), zwanego dalej "rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25 czerwca 2019 r.", który w 2023 r. lub w 2024 r. realizuje zobowiązanie ekologiczne i ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13, w 2023 r. oraz w 2024 r. płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 lub 6 i 12 jest przyznawana bez zastosowania § 5 rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 czerwca 2019 r.

2. W przypadku rolnika, o którym mowa w § 5 rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 czerwca 2019 r., który w 2023 r. lub w 2024 r.:

1) realizuje zobowiązanie ekologiczne lub ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13 oraz

2) realizuje zobowiązanie ekologiczne PS w ramach następujących pakietów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, dotyczących przyznawania płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym:

a) Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych lub

b) Pakietu 8. Trwałe użytki zielone, lub

c) Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi na gruntach, na których są uprawiane rośliny wymienione w części VII tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub na trwałych użytkach zielonych lub

3) ubiega się o przyznanie płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, w ramach Pakietu 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym

- w 2023 r. oraz w 2024 r. płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 lub 6 i 12 jest przyznawana bez zastosowania § 5 rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 32h. Jeżeli rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne oraz zobowiązanie ekologiczne PS, to w 2023 r. oraz w 2024 r. wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego, o której mowa w § 16:

1) nie może przekraczać 20% sumy płatności ekologicznej oraz płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym;

2) stanowi iloczyn:

a) kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego określonej w załączniku nr 9 do rozporządzenia oraz

b) procentowego udziału płatności ekologicznej w sumie przysługujących rolnikowi płatności, o której mowa w pkt 1.

§ 32i. 1. W 2023 r. oraz 2024 r. za zmianę wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym nie uznaje się wykorzystania przez rolnika części tego obszaru na potrzeby wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8, wymienionej w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, w zakresie minimalnego udziału powierzchni użytków rolnych wykorzystanej na elementy lub obszary nieprodukcyjne rozumiane jako:

1) grunty ugorowane, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, zwana dalej "działalnością rolniczą", w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca;

2) grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza - w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem prowadzenia pasiek - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;

3) pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu, o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 20 m, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem wypasu i koszenia w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia;

4) grunty ugorowane, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca, a które zostały w 2023 r. wykorzystane do uprawy roślin, z wyłączeniem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji, zgodnie z odstępstwem przewidzianym w art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1317 z dnia 27 lipca 2022 r. ustanawiającego odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023 (Dz. Urz. UE L 199 z 28.07.2022, str. 1).

2. Jeżeli w 2023 r. lub w 2024 r. część obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym zostaje wykorzystana zgodnie z ust. 1:

1) pkt 1 lub 2, lub 3 - do tego obszaru nie jest przyznawana płatność ekologiczna odpowiednio za 2023 r. oraz za 2024 r.;

2) pkt 4 - do tego obszaru:

a) jest przyznawana płatność ekologiczna za 2023 r., jeżeli to wykorzystanie nastąpi w 2023 r.;

b) nie jest przyznawana płatność ekologiczna za 2024 r., jeżeli to wykorzystanie nastąpi w 2024 r.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 19 rozporządzenia nr 640/2014 oraz § 31 ust. 2 pkt 1.";

16)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– co jest potwierdzone w szczególności dokumentami, o których mowa w rozporządzeniu 2018/848 oraz w przepisach wydanych na jego podstawie.",

b)
w ust. 1c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - wytworzenie produktu ekologicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej z uprawy lub roślin gatunku uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:",

c)
w ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w przypadku uprawy drzew niebędących w okresie owocowania lub niebędących na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów, które nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu, które zostały nasadzone przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym:";

17)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) nazwę jednostki certyfikującej, która objęła producenta systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848;",

b)
w ust. 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty w ramach zobowiązania ekologicznego, oraz";

18)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli część I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji oraz część II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
19)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
20)
załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
21)
po załączniku nr 6 dodaje się załącznik nr 6a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
22)
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
23)
załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.