§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1243

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784 oraz z 2019 r. poz. 451) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 po ust. 13 dodaje się ust. 13a i 13b w brzmieniu:

"13a. Jeżeli suma liczby zwierząt, o których mowa w ust. 9, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 10, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez wszystkich rolników, o których mowa w ust. 13, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania:

1) numerów identyfikacyjnych zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników - w przypadku bydła, kóz, owiec i koni lub

2) gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1

- w terminie określonym w tym wezwaniu.

13b. Jeżeli, mimo wezwania, rolnicy, o których mowa w ust. 13a, nie wskażą numerów identyfikacyjnych zwierząt lub liczby zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu, przepisu ust. 13 nie stosuje się.";

2)
w § 12 w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) numerów identyfikacyjnych zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników - w przypadku bydła, kóz, owiec i koni lub

2) gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1";

3)
w § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku niedokonania w terminie czynności, o których mowa w ust. 6, płatność ekologiczna za rok, w którym stwierdzono uchybienie, o którym mowa w ust. 6, podlega zwrotowi w części stanowiącej 30% wysokości tej płatności.";

4)
w § 31a pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ust. 7 - wysokość tego zwrotu dla lat poprzedzających rok, za który płatność ekologiczna podlegała zwrotowi zgodnie z § 30 ust. 7, wynosi 1% płatności ekologicznej, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;";

5)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli część III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
6)
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.