Zmiana rozporządzenia w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł... - Dz.U.2017.1820 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1820

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. poz. 713) w § 1 uchyla się pkt 3-13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2017 r.