Kolejność przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.713

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. przeprowadza się w następującej kolejności:
1)
aukcja dla wytwórców, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1-6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej "ustawą";
2)
aukcja dla wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok;
3) 1
 (uchylony);
4) 2
 (uchylony);
5) 3
 (uchylony);
6) 4
 (uchylony);
7) 5
 (uchylony);
8) 6
 (uchylony);
9) 7
 (uchylony);
10) 8
 (uchylony);
11) 9
 (uchylony);
12) 10
 (uchylony);
13) 11
 (uchylony).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 pkt 3 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
2 § 1 pkt 4 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
3 § 1 pkt 5 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
4 § 1 pkt 6 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
5 § 1 pkt 7 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
6 § 1 pkt 8 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
7 § 1 pkt 9 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
8 § 1 pkt 10 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
9 § 1 pkt 11 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
10 § 1 pkt 12 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.
11 § 1 pkt 13 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.2017.1820) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2017 r.