Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1829 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 2

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1475) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach następujących działań określonych w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zwanym dalej "Programem":
1) I.1. Infrastruktura uczelni;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego;
5) IV.1. Infrastruktura drogowa;
6) V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki;
7) V.2. Trasy rowerowe.
2.  Pomoc finansowa może być udzielana:
1) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich;
4) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności.
3.  Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem", przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przekazywanego na podstawie umowy o udzielenie wsparcia.
4.  Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem rozumie się wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do zwrotu lub obniżenia należnego podatku od towarów i usług.
5.  Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.
6.  Wsparcie może być udzielane na realizację projektów, które realizowane są na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
7.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, określony w ust. 2, otrzymujący od Agencji wsparcie;
2) dużym projekcie - należy przez to rozumieć projekt w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) 3 ;
3) obszarze metropolitarnym - należy przez to rozumieć wyodrębniony przez każdy z regionów obszar bezpośredniego oddziaływania społeczno-gospodarczego miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej;
4) Polsce Wschodniej - należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie;
5) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy o udzielenie wsparcia, w ramach jednego z działań, o których mowa w ust. 1;
6) umowie o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć umowę dotyczącą dofinansowania projektu realizowanego przez beneficjenta w ramach Programu, zawartą pomiędzy Agencją a beneficjentem;
7) wniosku o potwierdzenie udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć wniosek określony w formularzu stanowiącym załącznik XXI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.);
8) wniosku o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć wniosek beneficjenta o przyznanie środków na realizację projektu w ramach Programu;
9) znaczącej modyfikacji - należy przez to rozumieć działania określone w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 4 .

Rozdział  2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia w ramach Programu

§  2. 
1.  Agencja, w ramach działania I.1 Infrastruktura uczelni, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3, na rozwój infrastruktury uczelni, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy i innych robót budowlanych oraz kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia, służących:
1) działalności edukacyjnej w zakresie prowadzenia studiów wyższych, podyplomowych lub doktoranckich albo szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych lub
2) prowadzeniu badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) i prac rozwojowych w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy, lub
3) działalności wspomagającej działalność wymienioną w pkt 1 i 2.
2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielane w szczególności na realizację projektów w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym na kierunkach matematyczno-przyrodniczych bądź technicznych, a także innych kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, wynikających z regionalnych strategii innowacyjności oraz strategii rozwoju poszczególnych województw Polski Wschodniej.
3.  Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
4.  Infrastruktura uczelni wytworzona lub zakupiona w ramach realizacji projektu objętego wsparciem może być wykorzystywana, w okresie amortyzacji, do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, w tym do działalności gospodarczej.
5.  Infrastruktura, o której mowa w ust. 4, może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem że:
1) co najmniej w okresie amortyzacji wydajność infrastruktury przewidziana corocznie na wykonywanie działalności gospodarczej nie przekracza 20% jej całkowitej rocznej wydajności, liczonej według kryterium odnoszącego się do jej powierzchni lub czasu jej wykorzystania;
2) wykonywanie działalności gospodarczej jest niezbędne do funkcjonowania infrastruktury lub nieodłącznie związane z jej głównym przeznaczeniem, przy czym wymaga ono takich samych nakładów jak wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 1, która nie stanowi działalności gospodarczej;
3) dla działalności gospodarczej jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa;
4) beneficjent zobowiąże się do corocznego monitorowania, według stałej metody, działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem infrastruktury, co najmniej w okresie jej amortyzacji, a w przypadku przekroczenia wartości wydajności, o której mowa w pkt 1, zwróci część udzielonego wsparcia na warunkach i w trybie określonych w umowie o udzielenie wsparcia.
6.  Projekt nie może zostać poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.
§  3.  (uchylony).
§  4.  (uchylony).
§  5. 
1.  Agencja, w ramach działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, na realizację kompleksowych projektów transportu zbiorowego, polegających na utworzeniu infrastruktury technicznej, w tym sieci trakcyjnej oraz infrastruktury drogowej wraz z zakupem i montażem systemów telematyki transportu oraz zakupem taboru, co jest niezbędne do stworzenia zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.
2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone wyłącznie na realizację projektów transportu zbiorowego, które:
1) wynikają z aktualnych zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego;
2) będą realizowane w miastach wojewódzkich położonych w Polsce Wschodniej oraz gminach należących do potencjalnego obszaru metropolitarnego tych miast.
3.  Projekty, których celem jest dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych w zakresie miejskiego transportu zbiorowego, realizowane są z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Rady nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz. Urz. UE L 156 z 28.06.1969, str. 1), ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady nr 1893/91 z dnia 20 czerwca 1991 r. (Dz. Urz. UE L 169 z 26.06.1991, str. 1), oraz rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1).
4.  Wielkość wsparcia może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§  6. 
1.  Agencja, w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, na budowę i inne roboty budowlane w zakresie dróg wojewódzkich oraz obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2.  Wielkość wsparcia w ramach działania może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i jest udzielane pod warunkiem, że projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.
§  7. 
1.  Agencja, w ramach działania V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, na promocję turystyczną Polski Wschodniej.
2.  Wielkość wsparcia w ramach działania może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§  8. 
1.  Agencja, w ramach działania V.2 Trasy rowerowe, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2:
1) na wytyczanie w terenie i oznakowanie tras rowerowych, w tym budowę i przebudowę ścieżek rowerowych oraz na inne działania inwestycyjne niezbędne do wytyczenia w terenie spójnej trasy rowerowej, a także na budowę i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej;
2) na promocję tras rowerowych.
2.  Wielkość wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wynosić do 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że beneficjent nie będzie wykorzystywał infrastruktury, wytworzonej w ramach projektu, do oferowania towarów i usług przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.
3.  Wielkość wparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że w przypadku wytworzenia bądź nabycia środków trwałych projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.

Rozdział  3

Tryb udzielania wsparcia w ramach Programu

§  9. 
1.  Agencja udziela wsparcia:
1) na realizację w ramach Programu projektów indywidualnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475), w trybie, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 5-7, z zastrzeżeniem § 10;
2) na realizację projektów, innych niż wskazane w pkt 1, w trybie konkursu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2.  W przypadku projektów wskazanych w ust. 1 pkt 1, ogłoszonych stosownie do art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Agencja powiadamia pisemnie podmioty odpowiedzialne za opracowanie tych projektów o konieczności złożenia w terminie przez nią wskazanym wniosku o udzielenie wsparcia.
3.  W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja ogłasza na swej stronie internetowej konkurs. Ogłoszenie o konkursie określa:
1) rodzaj projektów podlegających wsparciu;
2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;
3) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;
4) poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
5) maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile taka została ustalona;
6) kryteria wyboru projektów;
7) termin rozstrzygnięcia konkursu;
8) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;
9) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;
10) wzór umowy o udzielenie wsparcia;
11) informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu.
4.  Agencja, w dniu ogłoszenia konkursu, zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej elementy określone w ust. 3 pkt 1-3, oraz wskazuje adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.
5.  Agencja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektów, o których mowa w ust. 1, według "Kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013", zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Program, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
6.  Po zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia Agencja przekazuje do Instytucji Zarządzającej Programem informację dotyczącą wyników oceny oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji.
7.  Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą Programem, Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
8.  W przypadku zatwierdzenia projektu, o którym mowa w ust. 7, Agencja zawiera z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu.
§  10. 
1.  Beneficjent odpowiedzialny za opracowanie dużego projektu składa wniosek o potwierdzenie udzielenia pomocy w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w § 9 ust. 2.
2.  Po zakończeniu procedury oceny wniosku dla dużego projektu Agencja przekazuje zatwierdzony wniosek do Instytucji Zarządzającej Programem.
2a.  Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Programem wniosku dla dużego projektu Agencja może zawrzeć z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu, z zastrzeżeniem ust. 7.
3.  Zgodnie z art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 5  ostateczną decyzję o zatwierdzeniu do realizacji dużego projektu podejmuje Komisja Europejska, po przekazaniu wniosku przez Instytucję Zarządzającą Programem.
4.  Instytucja Zarządzająca Programem pisemnie informuje Agencję o decyzji Komisji Europejskiej.
5.  Agencja pisemnie informuje o wynikach postępowania podmiot, o którym mowa w ust. 1.
6.  W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o zatwierdzeniu do realizacji dużego projektu, o której mowa w ust. 3, Agencja zawiera z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu.
7.  W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o odmowie wniesienia wkładu finansowego w ramach dużego projektu, o której mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia 6 , o którym mowa w ust. 3, Agencja wypowiada umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu ze skutkiem natychmiastowym.
8.  W przypadku decyzji zmieniającej pewne elementy związane z realizacją dużego projektu Agencja podpisuje z beneficjentem stosowny aneks do umowy o udzielenie wsparcia na realizację projektu.
§  11.  Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30-30g oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2017.1376) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–

2 Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostały zaakceptowane: decyzją Komisji Europejskiej nr K (2009) 5712 z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniającą decyzję Komisji K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce oraz przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz decyzją Komisji Europejskiej nr K (2011) 9789 z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce i sprostowaniem Komisji Europejskiej nr C (2012) 4173 z dnia 28 czerwca 2012 r. do niniejszej decyzji.
3 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.
4 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.
5 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.
6 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.