Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Dz.U.2015.1413 | rozporządzenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.

Dz.U.2015.1411 | rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty.

Dz.U.2015.1410 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Dz.U.2015.1409 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wnoszenie i rozliczanie opłat elektronicznych.

Dz.U.2015.1406 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2015.1404 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2015.1395 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie.

Dz.U.2015.1394 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Opłaty za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Dz.U.2015.1388 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Dz.U.2015.1360 | rozporządzenie z dnia 9 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Dz.U.2015.1385 | rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

Dz.U.2015.1384 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.

Dz.U.2015.1381 | rozporządzenie z dnia 9 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2015.1380 | rozporządzenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.2015.1378 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2011 r. | Akt obowiązujący

Reorganizacja Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

Dz.U.2015.1376 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyniki głosowania i wynik referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

Dz.U.2015.1375 | obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dz.U.2015.1373 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Sposób, tryb i terminy przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2015.1369 | rozporządzenie z dnia 3 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Dz.U.2015.1361 | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1359 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1357 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych.

Dz.U.2015.1353 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015.

Dz.U.2015.1351 | rozporządzenie z dnia 3 września 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.U.2015.1350 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.U.2015.1347 | rozporządzenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2015.1344 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Normy dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2015.1342 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Ochrona niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

Dz.U.2015.1341 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Dz.U.2015.1339 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.2015.1338 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ewidencji ludności.

Dz.U.2015.1337 | ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1336 | ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

Dz.U.2015.1335 | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2015.1334 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1333 | ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania.

Dz.U.2015.1332 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

Dz.U.2015.1331 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych.

Dz.U.2015.1330 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia.

Dz.U.2015.1328 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dz.U.2015.1327 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2015.1326 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o opłatach abonamentowych.

Dz.U.2015.1324 | ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U.2015.1313 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2015.1321 | ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1320 | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.1319 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.2015.1310 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

Dz.U.2015.1304 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2015 r. | Akt utracił moc