Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1235 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

USTAWA
z dnia 6 lipca 2001 r.
o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

Art.  1.  [Strategiczne zasoby naturalne kraju]

Do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się:

1) wody podziemne oraz wody powierzchniowe w ciekach naturalnych i w źródłach, z których te cieki biorą początek, w kanałach, w jeziorach i w zbiornikach wodnych o ciągłym dopływie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710);
2) wody polskich obszarów morskich wraz z pasmem nadbrzeżnym i ich naturalnymi zasobami żywymi i mineralnymi, a także zasobami naturalnymi dna i wnętrza ziemi znajdującego się w granicach tych obszarów w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z. 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317);
3) lasy państwowe;
4) złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. poz. 1947, z późn. zm.) 1 ;
5) zasoby przyrodnicze parków narodowych.
Art.  2.  [Wyłączenie przekształceń własnościowych w przypadku strategicznych zasobów naturalnych]

Zasoby naturalne wymienione w art. 1 stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych.

Art.  3.  [Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju]

Gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi jest prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego.

Art.  4.  [Obowiązki podmiotów sprawujących zarząd nad strategicznymi zasobami naturalnymi]

Dla osiągnięcia celu określonego w art. 3 właściwe organy administracji publicznej oraz inne podmioty, sprawujące na podstawie odrębnych przepisów zarząd nad zasobami naturalnymi wymienionymi w art. 1, mają obowiązek:

1) utrzymać, powiększać i doskonalić zasoby odnawialne;
2) użytkować złoża kopalin zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Art.  5.  [Nieodpłatność świadczeń pozaprodukcyjnych zasobów naturalnych Skarbu Państwa na potrzeby własne ludności]
1.  Świadczenia pozaprodukcyjne zasobów naturalnych Skarbu Państwa na potrzeby własne ludności, szczególnie rekreacja oraz niekomercyjny zbiór runa leśnego, są nieodpłatne.
2.  (uchylony).
Art.  6.  [Wstęp do lasów państwowych i dostęp do cieków i zbiorników wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa; zasady korzystania ludności z zasobów naturalnych]
1.  Wstęp do lasów państwowych i dostęp do cieków i zbiorników wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa jest wolny.
2.  Szczegółowe zasady korzystania ludności z zasobów naturalnych określają odrębne przepisy.
Art.  7.  [Rekompensaty za utratę własności strategicznych zasobów naturalnych]

Roszczenia osób fizycznych, byłych właścicieli lub ich spadkobierców, z tytułu utraty własności zasobów wymienionych w art. 1, zaspokojone zostaną w formie rekompensat wypłaconych ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów.

Art.  8.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Obecnie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.2126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 225 tej ustawy.