Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69 oraz z 2017 r. poz. 1986) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) rachunkach VAT - należy przez to rozumieć prowadzone dla rachunków bieżących i pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz dla rachunków państwowych funduszy celowych rachunki VAT, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.);

12) instrumencie płatniczym - należy przez to rozumieć instrument płatniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.).";

2) w § 9:
a) w ust. 1 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) VAT wspólnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, na rachunki bieżące dochodów państwowych jednostek budżetowych",

b) w ust. 2 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "pkt 1 i 2";
3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Niewykorzystane środki przekazane przez dysponentów środków budżetu państwa w celu wykonania operacji polegającej na obciążeniu rachunku bankowego przy użyciu instrumentu płatniczego, w szczególności karty płatniczej, oraz środki pochodzące z wpłat dokonywanych przy użyciu tego instrumentu są przekazywane każdego dnia operacyjnego na powiązany z nim rachunek w Narodowym Banku Polskim.

2. Minister Finansów może określić kwotę środków niepodlegających codziennemu przekazaniu, o którym mowa w ust. 1, z której dysponent środków budżetu państwa może korzystać przy użyciu instrumentu płatniczego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 12 oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2018 r.