Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1174

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
§  2.  Wzór deklaracji, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Deklaracja składana przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca umów zawartych z klientami w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. jest składana według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DEKLARACJA

składana przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do UFG

wzór

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1901), które na podstawie art. 64 pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.