Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1148

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 894) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i tryb kierowania przez właściwe organy do Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach, zwanej dalej "JIP", wniosków o:
a)
przekazanie danych dotyczących przelotu pasażera, zwanych dalej "danymi PNR",
b)
przekazanie danych PNR przez przewoźnika lotniczego w terminach innych niż określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, zwanej dalej "ustawą",
c)
ustalenie kryteriów przetwarzania danych PNR,
d)
aktualizację kryteriów przetwarzania danych PNR,
e)
usunięcie kryteriów przetwarzania danych PNR;
2)
tryb przeprowadzania okresowych przeglądów aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR oraz zakres sporządzanego sprawozdania z wykonanego przeglądu;
3)
sposób przekazywania właściwemu organowi danych PNR lub wyników ich przetwarzania przez JIP;
4)
sposób rejestrowania przez JIP wniosków, o których mowa w pkt 1.
1. 
Właściwy organ, występując do JIP z wnioskiem, o którym mowa w § 1 pkt 1, w formie pisemnej, wnosi go w postaci elektronicznej przy użyciu Krajowego Systemu Informatycznego PNR, zwanego dalej "KSI PNR", a w przypadku braku takiej możliwości przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej albo w postaci papierowej.
2. 
Właściwy organ przekazuje do JIP za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy, wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1.
3. 
Właściwy organ, występując do JIP z wnioskiem, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, w formie ustnej, kieruje go za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy, z wykorzystaniem połączenia telefonicznego.
4. 
Punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 37 ustawy, przed przekazaniem do JIP wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, sprawdza, czy zawiera on wymagane dane.
1. 
JIP przekazuje właściwemu organowi, za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy, informację o wyznaczonym terminie dokonania okresowego przeglądu aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.
2. 
Właściwy organ niezwłocznie wyznacza swojego przedstawiciela do wykonania z JIP okresowego przeglądu aktualności kryteriów przetwarzania danych PNR.
3. 
JIP sporządza sprawozdanie z okresowego przeglądu aktualności kryteriów, w którym zamieszcza ocenę tych kryteriów przetwarzania danych PNR pod względem potrzeby ich aktualizacji, usunięcia albo ustalenia nowych kryteriów przetwarzania danych PNR.
4. 
JIP przekazuje, za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, właściwemu organowi.
1. 
JIP przekazuje właściwemu organowi dane PNR lub wyniki ich przetwarzania w postaci elektronicznej przy użyciu KSI PNR, a w przypadku braku takiej możliwości przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej albo w postaci papierowej.
2. 
Dane PNR lub wyniki ich przetwarzania JIP przekazuje właściwemu organowi za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 37 ustawy.
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, niezależnie od trybu i sposobu jego przekazania, JIP rejestruje w rejestrze wniosków, prowadzonym w KSI PNR, nadając mu indywidualny numer sprawy.
2. 
Wpłynięcie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, w formie ustnej, JIP rejestruje w ewidencji przez wprowadzenie do KSI PNR danych niezbędnych do rejestracji wniosku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.