Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) obwieszcza się, że w tekście tłumaczenia na język polski Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 2 :
1) w art. 1 w zdaniu drugim zamiast wyrazu "umysłową" powinien być wyraz "psychiczną";
2) w art. 28 w ust. 2 w lit. d zamiast wyrazów "programów mieszkań komunalnych, " powinny być wyrazy "publicznych programów mieszkaniowych,".
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).
2 Tekst Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2012 r. poz. 1169.