Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1199

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku

Na podstawie art. 16a ust. 15 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór formularza wniosku o uznanie za repatrianta, zwanego dalej "wnioskiem";
2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku i szczegółowe wymogi dotyczące tych fotografii;
3) wymogi formalne dotyczące dowodów dołączanych do wniosku.
§  2.  Wzór formularza wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Do wniosku dołącza się aktualną fotografię osoby, której dotyczy wniosek, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz na jednolitym jasnym tle; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
2.  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą jej wizerunek twarzy w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą wizerunek twarzy tej osoby w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
3.  W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć fotografię przedstawiającą wizerunek twarzy osoby, której wniosek dotyczy, z zamkniętymi oczami, z innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami, jeżeli wiek lub stan zdrowia tej osoby nie pozwala na wykonanie fotografii spełniającej wymogi, o których mowa w ust. 1.
§  4. 
1.  Do wniosku dołącza się:
1) odpisy aktów stanu cywilnego, wystawione przez organy uprawnione do ich wydania;
2) oryginały lub urzędowo poświadczone kopie innych dokumentów wystawionych przez organy uprawnione do ich wydania, które potwierdzają dane i informacje zawarte we wniosku.
2.  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O UZNANIE ZA REPATRIANTA

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz. U. poz. 942), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 2282), tj. z dniem 22 czerwca 2018 r.