Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

Na podstawie art. 19a ust. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności (Dz. U. poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel czynności, wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania albo prokurator zarządzi zaniechanie czynności.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W celu przeprowadzenia czynności kierownik jednostki Policji lub kierownik komórki organizacyjnej jednostki Policji właściwej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji.";

3) w § 4:
a) w ust. 1:
pkt 1-5 otrzymują brzmienie:

"1) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

2) wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji do prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

3) zgoda prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji;

4) zarządzenie Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności;

5) informacje Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego;",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;",

pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11) zarządzenie Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji dotyczące zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania czynności;

12) informacja Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności, kierowana do prokuratora okręgowego.",

b) w ust. 2:
pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) nr 1 - wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

2) nr 2 - wzór formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji do prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgody prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich stosowania oraz zarządzenia Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu czynności lub przedłużeniu ich stosowania;

3) nr 3 - wzór pisma do prokuratora okręgowego zawierającego informację Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czynności;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nr 5 - wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;",

pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) nr 7 - wzór zarządzenia Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji dotyczącego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania czynności;

8) nr 8 - wzór pisma do prokuratora okręgowego, zawierającego informację Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, 11 i 12, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 8-10, w jednym egzemplarzu.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 6, w odniesieniu do spraw realizowanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji przekazuje Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia wydania zarządzenia o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności lub otrzymania zarządzenia prokuratora o zaniechaniu czynności.";

4) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanci wojewódzcy Policji i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nr 9 - wzór rejestru czynności prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i komendantów wojewódzkich Policji;";

5) załączniki nr 1-9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI, ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE ICH STOSOWANIA ORAZ ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O STOSOWANIU CZYNNOŚCI LUB PRZEDŁUŻENIU ICH STOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O WYNIKACH CZYNNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).