Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1151

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1284) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) w skład której nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa w pkt 4, oraz osoby powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni z członkami, o których mowa w pkt 4.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie się wzajemne powiązania między członkiem grupy lub jego małżonkiem, polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 25% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.";

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W okresie realizacji Programu wniosek o przyznanie pomocy składa się tylko raz, w terminie do dnia zakończenia pierwszego lub drugiego terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania grupy.";

3) w § 6 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "5 i 7" zastępuje się wyrazami "5, 7 i 8";
4) w § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku grup, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków oraz taką samą datę wydania decyzji o uznaniu, o którym mowa w § 2, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje siedziba grupy w powiecie o większym rozdrobnieniu agrarnym, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5.";

5) w § 9:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Agencji, niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup oraz liczby przyznanych punktów.";

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 150 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w § 4 ust. 2.";

7) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Pomoc jest wypłacana beneficjentowi posiadającemu uznanie, o którym mowa w § 2, w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność, oraz w dniu złożenia wniosku o płatność.";

8) w § 12 w:
a) ust. 1 w pkt 5 po wyrazach "takich osób" dodaje się wyrazy "oraz uzyskania punktów z tego tytułu przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy",
b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) kopię imiennego raportu miesięcznego w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), złożonego przez beneficjenta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o płatność, jeżeli beneficjent zatrudnia osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz uzyskał punkty z tego tytułu przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy.",

c) ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "w szczególności";
9) w § 13 w ust. 2 wyrazy "60 dni" zastępuje się wyrazami "90 dni";
10) w § 15:
a) w pkt 3 wyrazy "prowadzonej działalności" zastępuje się wyrazami "uznania, o którym mowa w § 2,",
b) w pkt 8 wyrazy "4 i 7" zastępuje się wyrazami "4, 7 i 8",
c) w pkt 9 po wyrazach "6 i 7" średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "przy czym za zachowanie kryterium, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3, uznaje się zachowanie co najmniej 10 członków w jego składzie;",
d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, w zakresie dotyczącym zakupu i sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które został uznany, wytworzonych przez jego członków;",

e) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) dokonywania zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, wyłącznie gdy:

a) każdemu z jego nowych członków będącemu producentem zostały przyznane płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku przystąpienia członka do beneficjenta lub co najmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok przystąpienia członka do beneficjenta - w przypadku beneficjenta uznanego ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub

b) każdy z jego nowych członków będący producentem posiadał zwierzęta gospodarskie objęte obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które beneficjent został uznany, co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do beneficjenta, lub

c) każdy z jego nowych członków prowadzący dział specjalny produkcji rolnej w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, prowadził ten dział specjalny produkcji rolnej co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do beneficjenta, lub

d) każdy z jego nowych członków prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do beneficjenta.";

11) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Warunki, o których mowa w § 15 pkt 12, nie dotyczą:

1) osób, które przejęły w całości gospodarstwo rolne w roku poprzedzającym rok przystąpienia do beneficjenta lub w roku przystąpienia do beneficjenta, oraz

2) osób ubiegających się o przyznanie pomocy w roku przystąpienia do beneficjenta i beneficjentów poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem.";

12) w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku przyjęcia w skład beneficjenta producenta, który nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 lub 8 lub § 15 pkt 12, Agencja informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o zaprzestaniu spełniania przez niego warunków przyznania pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takiego faktu, i odmawia wypłaty pomocy za okres od dnia przyjęcia nowego członka w skład beneficjenta.".

§  2. 
1.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Do wypłaty płatności z tytułu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).