Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2325

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".
2.  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) rolnictwo;
2) rozwój wsi;
3) rynki rolne.
3.  Minister jest dysponentem części 32, 33 i 35 budżetu państwa.
4.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5.  Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.