Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1161

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 7 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1763) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:

1) w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:

a) o jeden rok - na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym;

2) w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - o jeden rok;

3) w szkole artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - o jeden rok.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, oraz

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie III szkoły podstawowej,

b) na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej;

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego - nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki;

3) w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne - nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.";

2) w załączniku nr 5 w objaśnieniach do tabeli 2, w objaśnieniu do poz. 2-7 wyrazy "w poz. 2-5" zastępuje się wyrazami "w poz. 2-7".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).