Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1203

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Na podstawie art. 17c ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, zwanego dalej "wnioskiem".
§  2.  Wzór formularza wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE REPATRIANTOWI POMOCY FINANSOWEJ NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. poz. 941), które na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 2282) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. z dniem 22 czerwca 2018 r.