Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1147

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiadających stopniom Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:
§  1.  Stopnie policyjne, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiadające stopniom Straży Marszałkowskiej są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STOPNIE POLICYJNE, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ I CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO ODPOWIADAJĄCE STOPNIOM STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

Stopnie policyjneStopnie

Straży

Granicznej

(SG)

Stopnie

Państwowej

Straży

Pożarnej

Stopnie ABW, AW, SWW i SKW1)Stopnie

Służby Ochrony Państwa

Stopnie

Służby

Więziennej

(SW)

Stopnie Służby Celno-SkarbowejStopnie

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego

Stopnie

Straży

Marszałkowskiej

123456789
I. Korpus szeregowych
posterunkowyszeregowy SG (marynarz SG)strażakszeregowyszeregowy SOPszeregowy

SW

aplikantbrak odpowiednikaaplikant
starszy posterunkowystarszy szeregowy SG

(starszy marynarz SG)

starszy strażakstarszy szeregowystarszy szeregowy SOPstarszy szeregowy

SW

starszy aplikantbrak odpowiednikastarszy aplikant
II. Korpus podoficerski
brak odpowiednikakapral SG (mat SG)sekcyjny,

starszy sekcyjny

kapral,

starszy kapral

kapral SOPkapral SW, starszy kapral SWmłodszy rewidentbrak odpowiednikamłodszy strażnik
sierżant

Policji

plutonowy SG (bosmanmat SG)młodszy ogniomistrzplutonowy,

starszy plutonowy

plutonowy SOPplutonowy SWrewidentbrak odpowiednika
starszy sierżant

Policji

sierżant SG (bosman SG), starszy sierżant SG (starszy bosman SG)ogniomistrzsierżantsierżant SOPsierżant SWstarszy rewident,

młodszy rachmistrz

brak odpowiednikastrażnik
brak odpowiednikabrak odpowiednikastarszy ogniomistrzstarszy sierżantstarszy sierżant SOPstarszy sierżant SWrachmistrzbrak odpowiednikastarszy strażnik
sierżant sztabowy

Policji

sierżant sztabowy SG (bosman sztabowy SG)brak odpowiednikasierżant sztabowy,

starszy sierżant sztabowy

brak odpowiednikasierżant sztabowy SW, starszy sierżant sztabowy SWstarszy rachmistrzbrak odpowiednika
III. Korpus chorążych
młodszy aspirant

Policji

młodszy chorąży SGmłodszy aspirantmłodszy chorążymłodszy chorąży SOPmłodszy chorąży SWmłodszy aspirantbrak odpowiednikamłodszy aspirant
aspirant

Policji

chorąży SGaspirantchorążychorąży SOPchorąży SWaspirantbrak odpowiednikaaspirant
starszy aspirant

Policji

starszy chorąży SGstarszy aspirantstarszy chorąży, młodszy chorąży sztabowystarszy chorąży SOPstarszy chorąży SWstarszy aspirantbrak odpowiednikastarszy aspirant
aspirant sztabowy

Policji

chorąży sztabowy SGaspirant sztabowychorąży

sztabowy

brak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikaaspirant sztabowy
brak odpowiednikastarszy chorąży sztabowy SGbrak odpowiednikastarszy chorąży sztabowybrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednikabrak odpowiednika
IV. Korpus oficerów
podkomisarz

Policji

podporucznik SGmłodszy kapitanpodporucznikpodporucznik

SOP

podporucznik

SW

podkomisarzbrak odpowiednikapodkomisarz
komisarz

Policji

porucznik SGkapitanporucznikporucznik SOPporucznik SWkomisarzbrak odpowiednikakomisarz
nadkomisarz

Policji

kapitan SGstarszy kapitankapitankapitan SOPkapitan SWnadkomisarzbrak odpowiednikanadkomisarz
podinspektor

Policji

major SG (komandor podporucznik SG)młodszy brygadiermajormajor SOPmajor SWpodinspektorbrak odpowiednikapodinspektor
młodszy inspektor

Policji

podpułkownik SG (komandor porucznik SG)brygadierpodpułkownikpodpułkownik

SOP

podpułkownik

SW

młodszy inspektorbrak odpowiednikamłodszy inspektor
inspektor

Policji

pułkownik SG (komandor SG)starszy brygadierpułkownikpułkownik SOPpułkownik SWinspektorbrak odpowiednikainspektor
nadinspektor

Policji

generał brygady SG (kontradmirał SG)nadbrygadiergenerał brygadygenerał brygady SOPgenerał SWnadinspektorbrak odpowiednikanadinspektor
generalny inspektor

Policji

generał dywizji SG (wiceadmirał SG)generał brygadierbrak odpowiednikagenerał dywizji SOPbrak odpowiednikagenerałbrak odpowiednika
1) Skróty "ABW", "AW", "SWW" i "SKW" oznaczają odpowiednio: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.