Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1138

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) zarządza się, co następuje:
Wykaz granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego określa załącznik do rozporządzenia.
Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego inne niż określone w załączniku do rozporządzenia stanowi linia łącząca oba brzegi śródlądowej wody powierzchniowej przy ujściu do morskich wód wewnętrznych lub do wód morza terytorialnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GRANIC MIĘDZY ŚRÓDLĄDOWYMI WODAMI POWIERZCHNIOWYMI A MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI I WODAMI MORZA TERYTORIALNEGO

1) na rzece Pasłęka - linia łącząca brzegi rzeki przy ujściu do Zalewu Wiślanego i linia biegnąca wzdłuż południowego brzegu rzeki przy jej połączeniu z kanałem portowym;

2) na rzece Elbląg - linia łącząca brzegi rzeki biegnąca od południowo-wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 101/14 - obręb ewidencyjny nr 21 (φ = 54°08'39,63"N λ = 19°23'28,05"E) do południowo-wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 582/2 - obręb ewidencyjny nr 14 (φ = 54°08'41,00"N λ = 19°23'23,94"E);

3) na Kanale Jagiellońskim - linia przecinająca Kanał biegnąca od północno-zachodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 596 - obręb ewidencyjny Janowo (φ = 54°11'07,52"N λ = 19°22'00,96"E) w kierunku wschodnim północnymi granicami działek ewidencyjnych nr 596, 594, 630, 563/1, 627, 635, 556, 640 - obręb ewidencyjny Janowo i 615, 626, 616, 612, 613, 565, 623, 619 i 620 - obręb ewidencyjny Nowakowo do punktu granicznego zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 620 (φ = 54°11'10,57"N λ = 19°22'42,42"E) leżącego na styku granic działek ewidencyjnych nr 620, 639 i 626, u podstawy odwodnej krawędzi stopy wału ochronnego rzeki Elbląg;

4) na rzece Wisła - linia łącząca głowice kierownic wysuniętych w wody Zatoki Gdańskiej;

5) na rzece Martwa Wisła - linia łącząca południowy kraniec nabrzeża przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka;

6) na rzece Motława w starym i nowym korycie rzeki - odpowiednio linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Zielonego oraz północnej krawędzi mostu Stągiewnego w miejscowości Gdańsk;

7) na Opływie Motławy - linia przecinająca Opływ biegnąca od punktu na styku działek ewidencyjnych nr 10, 11/4 i 48/3 - obręb ewidencyjny 91 (φ = 54°21'16,05"N λ = 18°40'31,12"E) w kierunku południowo-wschodnim, przecinając działkę ewidencyjną nr 48/3 - obręb ewidencyjny 91, następnie biegnąca północno-wschodnią stroną torów kolejowych wzdłuż północno-wschodnich granic działki ewidencyjnej nr 37 - obręb ewidencyjny 91, a następnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 1 i 10 - obręb ewidencyjny 101, przecinając działkę ewidencyjną nr 12/2 - obręb ewidencyjny 101 - ulica Litewska, dalej biegnąc wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 18 - obręb ewidencyjny 101 do punktu o współrzędnych φ = 54°21'03,57"N λ = 18°40'42,68"E;

8) na rzece Łeba - linia biegnąca w odległości 2 m od krawędzi północnej mostu drogowego łączącego ulicę Sienkiewicza z ulicą Turystyczną w miejscowości Łeba;

9) na kanale Chełst - linia biegnąca po zachodniej krawędzi mostu drogowego położonego w ciągu ulicy Kościuszki łącząca punkty graniczne 33 i 34 oraz punkty 35 i 36 w miejscowości Łeba;

10) na rzece Łupawa - linia biegnąca wzdłuż zachodniej krawędzi mostu drogowego w miejscowości Rowy;

11) na rzece Słupia - linia biegnąca wzdłuż północno-wschodniej krawędzi mostu kolejowego w miejscowości Ustka;

12) na rzece Wieprza - linia łącząca punkty graniczne 64 i 65 położone na podporach mostu dla pieszych w miejscowości Darłowo;

13) na rzece Parsęta - linia biegnąca wzdłuż północno-zachodniej krawędzi mostu kolejowego w miejscowości Kołobrzeg i łącząca punkty graniczne 77 i 78;

14) na Kanale Drzewnym - linia łącząca punkty graniczne 67 i 68 biegnąca w odległości 8 m na północny zachód od krawędzi mostu dla pieszych przy ulicy Solnej w miejscowości Kołobrzeg;

15) na kanale łączącym jezioro Resko Przymorskie z morzem terytorialnym - linia prostopadła do osi kanału w miejscu jego połączenia z jeziorem;

16) na rzece Rega - linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu drogowego w miejscowości Mrzeżyno;

17) na kanale łączącym jezioro Liwia Łuża z morzem terytorialnym - linia prostopadła do osi kanału wzdłuż północnej krawędzi samoczynnych wrót przeciwpowodziowych;

18) na rzece Świniec - linia prostopadła do osi koryta rzeki od strony zatoki Karpinka, biegnąca wzdłuż krawędzi mostu drogowego na drodze łączącej miejscowości Kamień Pomorski i Dziwnów;

19) na rzece Wołczenica - linia łącząca punkty graniczne 139 i 756 w miejscu ujścia rzeki do Zatoki Cichej;

20) na rzece Gowienica - linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 150 m powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej;

21) na jeziorze Dąbie - linie prostopadłe w miejscach ujścia wód Nurtu Babina (z Czapiną) do rzeki Odry oraz w ujściu wód rzeki Duńczyca i cieku Przesmyk Orli do Przekopu Mieleńskiego;

22) na kanale Iński Nurt - linia łącząca punkty graniczne 660 i 472 położone na brzegach kanału na wschód od jego ujścia do rzeki Odry;

23) na rzece Święta - linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 60 m powyżej ujścia do rzeki Odry;

24) na rzece Parnica - linia przecinająca oba brzegi rzeki Parnica w miejscu jej połączenia z rzeką Regalica i biegnąca wzdłuż linii zachodniego brzegu rzeki Regalica oraz linia biegnąca wzdłuż wschodniej krawędzi mostu Portowego w miejscowości Szczecin;

25) na rzece Odra Zachodnia - linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy Zamkowej w miejscowości Szczecin;

26) na rzece Łarpia - linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 750 m od ujścia do rzeki Odry;

27) na rzece Gunica - linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 1400 m powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz. U. poz. 2035, z 2004 r. poz. 2632 oraz z 2016 r. poz. 622), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 573 w związku z art. 574 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710).