Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1187 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

Na podstawie art. 175a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego.
§  2. 
1.  Do wniosku, o którym mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą", przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego dołącza następujące dokumenty:
1) dokumenty określające jego status prawny (akt zawiązania osoby prawnej, wypis z właściwego rejestru);
2) (uchylony);
3) oświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
4) certyfikat lotniska uzyskany w trybie określonym w art. 160 ustawy;
5) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji;
6) plan gospodarczy przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierający w szczególności:
a) przewidywany bilans, rachunek zysków i strat z wyszczególnieniem wartości kosztów według rodzajów,
b) przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem, a zwłaszcza wydatki o charakterze inwestycyjnym,
c) przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia,
d) wysokość przewidywanych opłat lotniskowych,
e) założenia stanowiące podstawę dla sporządzenia prognoz finansowych,
f) informację, że przedsiębiorca nie zalega z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ani płatnościami podatków oraz opłat publicznoprawnych, albo oświadczenie, że zawarto ugodę dotyczącą zaległych płatności;
7) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych - w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;
8) oświadczenia osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa, że nie cofnięto im koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku;
9) oświadczenia osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa, że nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową i wiarygodności dokumentów;
10) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie cofnięto mu zezwolenia na ten sam rodzaj działalności w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku;
11) polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy;
12) program ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
13) projekt zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego, projekt systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska oraz projekt osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego na lotnisku;
14) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zajmuje się działalnością w zakresie przewozu lotniczego;
15) oświadczenie przedsiębiorcy, że zarządzanie lotniskiem użytku publicznego stanowi podstawowy rodzaj jego działalności zgodnie z numerem identyfikacyjnym z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności.
2.  W przypadku gdy przedsiębiorca ubiega się o zezwolenie na zarządzanie więcej niż jednym lotniskiem użytku publicznego, plan gospodarczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, powinien zawierać informacje pozwalające na ocenę ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, z dodatkowym wyszczególnieniem możliwości finansowania działalności na każdym z lotnisk.
3.  W przypadku wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego współużytkowanym z wojskiem lub użytkowanym przez służby państwowe, udostępnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, przedsiębiorca dołącza umowę i dokument, z którego wynika zgoda tych służb na przejęcie zarządu lotniska, o których mowa w art. 174 ust. 3 pkt 5 ustawy.
4.  W przypadku gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy, do wniosku dołącza się:
1) listę udziałowców albo akcjonariuszy z podaniem:
a) w przypadku osób fizycznych - ich obywatelstwa, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - miejsca ich siedziby,
b) wielkości posiadanych przez nich udziałów albo akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania;
2) wykaz członków zarządu, a także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile organy te zostały ustanowione, z podaniem imienia i nazwiska, obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania członków tych organów.
5.  W przypadku gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy, z udziałem osób zagranicznych lub podmiotów zależnych od osób zagranicznych, do wniosku dodatkowo dołącza się:
1) oświadczenie lub dokumenty potwierdzające, że w spółce tej przedsiębiorcy niezależni od osób zagranicznych zachowują nie mniej niż 51% udziałów lub akcji w całkowitym kapitale założycielskim spółki oraz że zachowują oni decydujący wpływ na ilość głosów, skład, decyzje i kontrolę organów zarządzających spółki, dysponowanie majątkiem spółki oraz na prowadzenie jej działalności;
2) oświadczenia członków zarządu, czy pozostają oni jednocześnie członkami zarządu albo pełnią funkcje kierownicze w podmiocie z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym ze spółką ubiegającą się o zezwolenie w stosunku zależności.
§  3. 
1.  Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 7, 11 i 12 oraz w ust. 3 i ust. 5 pkt 1.
2.  Kopie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 3, wymagają urzędowego lub notarialnego poświadczenia za zgodność z oryginałem.
3.  Dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego i powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4.  Dokumenty, o których mowa w § 2, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (Dz. U. poz. 1535).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2018.101).