Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428) wprowadza się następujące zmiany:
1) załączniki nr 1-7 oraz 12 i 13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-9 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w tabeli 1 lp. 1 otrzymuje brzmienie:
132x1612,4014,47
3) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli 1 lp. 1 otrzymuje brzmienie:
132x1615,1317,03
§  2. 
1.  Znaki akcyzy w postaci:
1) banderol podatkowych określonych w poz. I-III oraz V-VII załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
2) banderol legalizacyjnych określonych w poz. I-III załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

2.  Do banderol podatkowych i legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Banderole podatkowe i legalizacyjne, o których mowa w ust. 1, nanosi się na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób przedstawiony w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Do dnia 20 maja 2019 r.:
1) na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego można nanosić:
a) banderole podatkowe określone w poz. I i II oraz V i VI załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,
b) banderole legalizacyjne określone w poz. I i II załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,
c) banderole podatkowe i legalizacyjne spełniające kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,
d) banderole podatkowe i legalizacyjne w sposób przedstawiony w załączniku nr 4 rys. 1, 2a, 2b oraz 3a-3c do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;
2) można sprowadzić na terytorium kraju importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby tytoniowe i susz tytoniowy w opakowaniach jednostkowych z naniesionymi banderolami podatkowymi określonymi w poz. I i II oraz V i VI załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym;
3) kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w załączniku nr 9 i 10 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO

I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

II. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

III. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

IV. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 1

wzór

Rys. 2

V. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

VI. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

VII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

VIII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

IX. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

X. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

XI. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

wzór

Rys

XII. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

wzór

Rys

Objaśnienia:

1. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XII stosują odpowiednio podmioty prowadzące składy podatkowe, importerzy, przedstawiciele podatkowi, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 116 ust 1 pkt 7 ustawy, oraz właściciele wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy.

2. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-VIII stosuje się także do oznaczania innych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. III, IV, VII i VIII można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. IX-XII.

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1), 3)

PozycjaRysunekCechy graficzneWymiary w mm
długośćszerokość
12345
IRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
IIRys. 1 i 2Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IT/BP/1" (rys. 1) lub "IT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego23 ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
III.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.- IMP. IS/BP/1 do 0,2 l wł." Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym5012
III.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY POD AT.- IMP. pow. 0,2 l IS/BP/2" Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym9016
IV.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą, znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym11014
IV.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym16016
VRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
VIRys. 1 i 2Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KT/BP/1" (rys. 1) lub "KT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
VII.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ. KS/BP/1 do 0,2 l wł." Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym5012
VII.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ. pow. 0,2 l KS/BP/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym9016
VIII.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym11014
VIII.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym16016
IXRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2014 ZNAK AKCYZY PODAT.- IMP." ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światłą a obok niego oznaczenie serii "IS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
XRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP 2014 do 0,5 l wł. ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "IW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
XIRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2014 ZNAK AKCYZY POD AT.-KRAJ" ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światłą a obok niego oznaczenie serii "KS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
XIIRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP 2014 do 0,5 l wł. ZNAK AKCYZY POD AT.- KRAJ" ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521

Objaśnienia:

1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość: na banderolach o wymiarach 32 x 16 mm oraz 90 x 16 mm - 1,3 mm, na banderolach o wymiarach 50 x 12 mm - 1,2 mm, na pozostałych banderolach - 1,9 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO

I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

II. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

III. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

IV. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

V. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

VI. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-VI stosują podmioty posiadające wyroby nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, które to wyroby występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III i IV stosują podmioty, które przelewają wyroby spirytusowe lub winiarskie, od których zapłacono akcyzę, z opakowań jednostkowych oznaczonych banderolami w inne opakowania jednostkowe.

3. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-IV stosuje się także do oznaczania innych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III i IV można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. V i VI.

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1), 3)

PozycjaRysunekCechy graficzneWymiary w mm
długośćszerokość
12345
IRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "P/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
IIRys. 1 i 2Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "T/BL/1" (rys. 1) lub "T/BL/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego21 ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo - pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
III.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA S/BL/1 do 0,2 l wł." Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym5012
III.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. LEGALIZACJA pow. 0,2 l S/BL/2" Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym9016
IV.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym11014
IV.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym16016
VRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2014 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "S/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
VIRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP 2014 do 0,5 l wł. ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2014" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "W/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521

Objaśnienia:

1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość: na banderolach o wymiarach 32 x 16 mm oraz 90 x 16 mm - 1,3 mm, na banderolach o wymiarach 50 x 12 mm - 1,2 mm, na pozostałych banderolach - 1,9 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KRYTERIA JAKOŚCIOWE ZNAKÓW AKCYZY

I. 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO

Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:

1) pokrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością +/- 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

2) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych, przez co najmniej 12 miesięcy od daty wytworzenia banderol przy temperaturze przechowywania 22+/-2°C i wilgotności względnej 50+/-5%;

3) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

4) element w postaci złotych liter "MF", nadrukowany na awersie banderol na wyroby spirytusowe o wymiarach 90 mm x 16 mm i 50 mm x 12 mm, może być częściowo lub całkowicie widoczny na rewersie banderol jako penetracja farby w masę papieru lub odcisk farby;

5) z numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l i banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu) oraz suszu tytoniowego, gdzie częściowo może zachodzić na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące:

1) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń) oraz suszu tytoniowego, dla wzoru o wymiarze 32 mm x 16 mm - format 480 mm x 540 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 405 sztuk banderol na każdym arkuszu (15 rzędów po 27 sztuk banderol w każdym rzędzie);

2) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności do 0,2 l: format 410 mm x 450 mm (z tolerancją +/- 2,0 mm), 240 sztuk banderol na każdym arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk banderol w każdym rzędzie);

3) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności powyżej 0,2 l: format 510 mm x 680 mm (z tolerancją +/- 2,0 mm), 203 sztuk banderol na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk banderol w każdym rzędzie);

4) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l: format 480 mm x 700 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 180 sztuk banderol na każdym arkuszu (6 rzędów po 30 sztuk banderol w każdym rzędzie);

5) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności powyżej 0,5 l: format 480 mm x 680 mm (z tolerancją +/- 1,5 mm), 100 sztuk banderol na każdym arkuszu (4 rzędy po 25 sztuk banderol w każdym rzędzie).

Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z kryteriami jakościowymi określonymi w stosunku do banderol pokrojonych.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

II. 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH SAMOPRZYLEPNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE (PUSZKI) IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH

Banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych i winiarskich oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe:

1) format 112 x 145 mm (z tolerancją +/- 0,5 mm), 10 sztuk wysztancowanych banderol samoprzylepnych o wymiarze 45 x 21 mm na każdym sektorze;

2) banderole samoprzylepne należy przechowywać w opakowaniach zabezpieczających przed wilgocią, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w stosach nie wyższych niż 50 cm; optymalne warunki przechowywania to 50-55% wilgotności względnej i temperatura 20-22°C;

3) powinny być wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

4) mieć numerację, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSOBY NANOSZENIA BANDEROL NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

wzór

Rys. 1a

Rysunek 1a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I",

- legalizacyjnej o wymiarach 32 x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I".

Banderola legalizacyjna nanoszona jest na istniejący stan opakowania jednostkowego.

wzór

Rys. 1b

Rysunek 1b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Kod 2D nie może znaleźć się w miejscu zgięcia banderoli. Banderola legalizacyjna nanoszona jest na istniejący stan opakowania jednostkowego.

wzór

Rys. 1c

Rysunek 1c przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim (pod celofanem), w tylnej, dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I" równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim, w tylnej, dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym.

Banderola legalizacyjna nanoszona jest na istniejący stan opakowania jednostkowego.

wzór

Rys. 2

Rysunek 2 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 x 16 mm bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem, o ile występuje) na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 x 16 mm na miękkim opakowaniu jednostkowym od góry opakowania na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany.

Banderola legalizacyjna nanoszona jest na istniejący stan opakowania jednostkowego.

wzór

Rys. 3a

wzór

Rys. 3b

wzór

Rys. 3c

Rysunki 3a-3c przedstawiają sposoby umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 32 x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym.

Banderola powinna być nałożona w kształcie litery "I", pionowo na zamknięciu opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3a) lub poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3b) lub w kształcie litery "L" na zamknięciu opakowania równolegle do jego krawędzi po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3c).

wzór

Rys. 4

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 50 x 12 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 90 x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L"), z tym że napis "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ." (odpowiednio do rodzaju banderoli) zawarty na marginesie banderoli znajduje się na zamknięciu opakowania.

wzór

Rys. 5

Rysunek 5 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 110 x 14 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 160 x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "U").

wzór

Rys. 6

Rysunek 6 przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na puszkę. Banderola samoprzylepna podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 45 x 21 mm umieszczana jest bezpośrednio na wieczku puszki w taki sposób, że krawędź krótszej części znajduje się na początku kluczyka służącego do otwarcia opakowania, a dłuższa część przecina perforację wieczka.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WNIOSEK O WSKAZANIE SPOSOBU NANOSZENIA BANDEROL

NA NIETYPOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

...........................................................................................

nazwa i adres wnioskodawcymiejscowość, data

....................................................................

identyfikator podatkowy NIP

................................................Naczelnik Urzędu Skarbowego w1)

numer akcyzowy podatnika*).............................................................

ul. ........................................................

.............................................................

WNIOSEK

o wskazanie sposobu nanoszenia banderol2) ........................

na nietypowe opakowania jednostkowe3) ........................

wyrobów akcyzowych4) ........................

Rodzaj wyrobu akcyzowego5)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Opis opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego6)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Opis proponowanego sposobu naniesienia banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu

akcyzowego7)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................

podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:

1)Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

2)Należy podać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.

3)Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

4)Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego.

5)Należy podać: rodzaj i nazwę wyrobu oraz kraj pochodzenia wyrobu.

6)Należy podać: rodzaj opakowania, pojemność lub zawartość opakowania, opis otwarcia lub miejsca przeznaczonego do otwarcia

opakowania.

7)Należy określić położenie banderoli, która ma być naniesiona na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, w stosunku do

elementów tego opakowania oraz załączyć szkic opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z propozycją naniesienia

banderoli.

*)Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WNIOSEK O ZDJĘCIE BANDEROL Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH

WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB Z WYROBÓW AKCYZOWYCH

...........................................................................................

nazwa i adres wnioskodawcymiejscowość, data

....................................................................

identyfikator podatkowy NIP

................................................Naczelnik Urzędu Skarbowego w1)

numer akcyzowy podatnika*).............................................................

ul. ........................................................

.............................................................

WNIOSEK

o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych

wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych

1.Łączna liczba przeznaczonych do zdjęcia banderol ............................. szt., w tym z opakowań

jednostkowych:

1).......................................2) wyrobów akcyzowych ............................3) - .............................. szt. banderol

2).......................................2) wyrobów akcyzowych ............................3) - .............................. szt. banderol

3).......................................2) wyrobów akcyzowych ............................3) - .............................. szt. banderol

4).......................................2) wyrobów akcyzowych ............................3) - .............................. szt. banderol

5).......................................2) wyrobów akcyzowych ............................3) - .............................. szt. banderol

2.Wykaz wyrobów oznaczonych banderolami przeznaczonymi do zdjęcia4)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

3.Przyczyna złożenia wniosku o zdjęcie banderol, wraz z uzasadnieniem5)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

4.Przeznaczenie wyrobów6)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

5.Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy podpis wnioskodawcy

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...............................................................

podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:

1) Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

2) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego.

4) Należy podać: nazwę wyrobu, pojemność lub zawartość opakowania (w przypadku puszki lub butelki), rodzaj opakowania (np. puszka lub

butelka), pochodzenie wyrobu.

5) Należy podać odpowiednio termin wywozu wyrobów, z których mają być zdjęte banderole.

6) Należy podać dokładny adres odbiorcy wyrobów.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE

PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

Tabela 1. Wyroby spirytusowe

.......................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

..................................................................

identyfikator podatkowy NIPMinisterstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .................... na opakowania jednostkowe2) ....................................

wyrobów spirytusowych w ........................ r. (..................)3) **)

Lp.

Pojemność

w litrach/rodzaj

opakowania

jednostkowego/typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

do 0,2 włącznie

w sztukach

2

do 0,2 włącznie

w arkuszach

3

powyżej 0,2

w sztukach

4

powyżej 0,2

w arkuszach

5

puszka

w sztukach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

..................................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 2. Wyroby winiarskie

.......................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

..................................................................

identyfikator podatkowy NIPMinisterstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .................... na opakowania jednostkowe2) ....................................wyrobów

winiarskich w ........................ r. (..................)3) **)

Lp.

Pojemność

w litrach/rodzaj

opakowania

jednostkowego/typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

do 0,5 włącznie

w sztukach

2

do 0,5 włącznie

w arkuszach

3

powyżej 0,5

w sztukach

4

powyżej 0,5

w arkuszach

5

puszka

w sztukach

Objaśnienia:

1)Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2)Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3)Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4)Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5)Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*)Niepotrzebne skreślić.

**)W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

..................................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 3. Wyroby tytoniowe - papierosy

.......................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

..................................................................

identyfikator podatkowy NIPMinisterstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .................... na opakowania jednostkowe2) .................................... wyrobów

tytoniowych - papierosów w ........................ r. (..................)3) **)

Lp.

Typ cięcia

banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

w sztukach

2

w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

.................................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 4. Wyroby tytoniowe - tytoń

.......................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

..................................................................

identyfikator podatkowy NIPMinisterstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .................... na opakowania jednostkowe2) ....................................

wyrobów tytoniowych – tytoniu w ........................ r. (..................)3) **)

Lp.

Zawartość wyrobu

w opakowaniu

jednostkowym/typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

do 200 g włącznie

w sztukach

2

do 200 g włącznie

w arkuszach

3

powyżej 200 g

w sztukach

4

powyżej 200 g

w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

..................................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 5. Susz tytoniowy

.......................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

..................................................................

identyfikator podatkowy NIPMinisterstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .................... na opakowania jednostkowe2) ...............................................

suszu tytoniowego w ........................ r. (..................)3) **)

Lp.

Zawartość wyrobu

w opakowaniu

jednostkowym/typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

do 200 g włącznie

w sztukach

2

do 200 g włącznie

w arkuszach

3

powyżej 200 g

w sztukach

4

powyżej 200 g

w arkuszach

Objaśnienia:

1)Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2)Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3)Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4)Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5)Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*)Niepotrzebne skreślić.

**)W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

..................................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH

LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH

ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL

............................................................................................

nazwa i adres wnioskodawcymiejscowość, data

........................................................

identyfikator podatkowy NIP

.................................................Naczelnik Urzędu Skarbowego w1)

numer akcyzowy podatnika*).......................................................

ul. ...................................................

........................................................

WNIOSEK

o wydanie albo sprzedaż*) banderol ................................2) oraz o wydanie upoważnień do odbioru

banderol na opakowania jednostkowe .....................................3) wyrobów ....................................................... 4)

1. Łączna liczba wnioskowanych banderol ................................. szt., w tym na opakowania

jednostkowe:

1) ...............5) - ................ szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz .... szt. banderol w arkuszach*)

2) ...............5) - ................ szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz .... szt. banderol w arkuszach*)

3) ...............5) - ................ szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz .... szt. banderol w arkuszach*)

4) ...............5) - ................ szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz .... szt. banderol w arkuszach*)

5) ...............5) - ................ szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz .... szt. banderol w arkuszach*)

2. Przedstawiciele (pełnomocnicy) wnioskodawcy uprawnieni do odbioru banderol6)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

3. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy

..................................................................................................................................................................

.........................................................

podpis wnioskodawcy

Załączniki7):

1) ..................................................

2) ..................................................

3) ..................................................

Objaśnienia:

1)Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

2)Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.

3)Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

4)Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego.

5)Należy wpisać odpowiednio: rodzaj, pojemność, zawartość opakowania, pochodzenie wyrobu, np. papierosów wyprodukowanych na

terytorium kraju lub tytoniu wyprodukowanego na terytorium kraju (dla banderol podatkowych na wyroby tytoniowe), albo butelki do

0,2 litra (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra (dla banderol podatkowych na wyroby winiarskie), albo

papierosów wyprodukowanych na terytorium kraju lub tytoniu wyprodukowanego na terytorium kraju (dla banderol legalizacyjnych na

wyroby tytoniowe), albo butelki powyżej 0,2 litra z alkoholem importowanym lub nabywanym wewnątrzwspólnotowo (dla banderol

legalizacyjnych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra z alkoholem wyprodukowanym na terytorium kraju (dla banderol

legalizacyjnych na wyroby winiarskie), albo puszki (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe lub winiarskie). Przy wypełnianiu

tej części wniosku należy odpowiednio wykorzystać załączniki nr 1, 2, 4 i 8-11 do rozporządzenia.

6)Należy wpisać imiona, nazwiska, adresy, nazwy, serie i numery dokumentów tożsamości pełnomocników.

7)Należy wymienić załączniki składane z wnioskiem.

*)Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH

I LEGALIZACYJNYCH

.................................................................Miejscowość ....................., dnia ...................

pieczęć Urzędu Skarbowego

właściwego w zakresie spraw

dotyczących znaków akcyzy, z adresem

UPOWAŻNIENIE nr .................../ 20....

do odbioru banderol ............................................................. 1) na opakowania

jednostkowe ................................................................................ 2) wyrobów akcyzowych

.......................................................................... 3)

Upoważnia się niniejszym:

Nazwa

Adres

NIP

w imieniu i na rzecz której, którego, których*) działają:

Imię, nazwisko

Adres

Nazwa i nr dokumentu

tożsamości

Imię, nazwisko

Adres

Nazwa i nr dokumentu

tożsamości

do odbioru i wydania przez ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................4)

następujących rodzajów i ilości banderol:

Lp.

Seria5)

Wymiary

- mm

Ilość

- szt.

Wartość

- PLN

Pocięte6)

Arkusze6)

Sektory6)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

Razem:

Łącznie: ............................... szt. (słownie: ...............................................................................................

...................................................................................................................................................) banderol.

.......................................................................

...........................................................................

okrągła pieczęć Naczelnika Urzędu Skarbowego

właściwego w zakresie spraw

dotyczących znaków akcyzy

podpis i pieczątka naczelnika (zastępcy) urzędu

skarbowego właściwego w zakresie spraw

dotyczących znaków akcyzy

lub upoważnionego pracownikaurzędu

Objaśnienia:

1)Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.

2)Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo

wyprodukowanych na terytorium kraju.

3)Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo spirytusowych, albo

winiarskich, albo suszu tytoniowego.

4)Należy wpisać nazwę i adres jednostki organizacyjnej wydającej banderole.

5)Oznaczenie serii według wzorów banderol ogłoszonych w Dzienniku Ustaw.

6)Należy zaznaczyć "X".

*)Niepotrzebne skreślić.

OPIS WZORU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH

I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH,

NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH

NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU),

SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1)

Rysunek

Cechy graficzne

Wymiary w mm

wysokość

szerokość

1

2

3

4

Rys.

Upoważnienie jest drukowane dwustronnie: na papierze białym

w odcieniu chamois jest widoczne wykonane techniką

offsetową tło w kolorze beżowym – część centralna

wydrukowana jednolicie jest otoczona ramką giloszową. Awers

stanowi formularz upoważnienia; wszystkie napisy w kolorze

czarnym, z wyjątkiem wydrukowanego techniką typograficzną

w kolorze czerwonym 7-cyfrowego numeru upoważnienia2), na

rewersie upoważnienia znajdują się objaśnienia wydrukowane

kolorem czarnym określające sposób wypełnienia formularza.

Na całej powierzchni upoważnienia jest widoczny regularnie

rozmieszczony znak wodny w postaci tzw. róży wiatrów oraz

włókna zabezpieczające w kolorach: bordowym, granatowym i zielonym.

297

210

Objaśnienia:

1)Wzór upoważnienia przedstawiony jest w skali 1:1.

2)Upoważnienie posiada numer ewidencyjny o ciągłej numeracji, przedstawiony przykładowo w postaci

wyzerowanej.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).