Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1227

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych 2

Na podstawie art. 17 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 oraz z 2018 r. poz. 650 i 664) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Kontrolę na miejscu w rzeźniach, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c ppkt (i) i (ii) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/1184", przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu trzech miesięcy.
2.  Kontrola w rzeźniach, o których mowa w:
1) art. 3 ust. 2 lit. c ppkt (i) rozporządzenia 2017/1184, w których dokonuje się uboju tygodniowo średniorocznie:
a) nie mniej niż 75 sztuk, ale mniej niż 150 sztuk bydła od 8. miesiąca życia, obejmuje co najmniej 40 losowo wybranych tusz lub - jeżeli w czasie kontroli dostępnych jest mniej niż 40 tusz - kontroli podlegają wszystkie tusze,
b) mniej niż 75 sztuk bydła od 8. miesiąca życia, obejmuje co najmniej 25 losowo wybranych tusz lub - jeżeli w czasie kontroli dostępnych jest mniej niż 25 tusz - kontroli podlegają wszystkie tusze;
2) art. 3 ust. 2 lit. c ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1184, obejmuje co najmniej 25 losowo wybranych tusz lub - jeżeli w czasie kontroli dostępnych jest mniej niż 25 tusz - kontroli podlegają wszystkie tusze.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103).