Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1173 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 2001 r.
w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 i 2056 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wojewódzkim inspektoratem Inspekcji Handlowej, zwanym dalej "wojewódzkim inspektoratem", kieruje wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", przy pomocy zastępców wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, dyrektorów delegatur wojewódzkiego inspektoratu oraz kierowników komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu.
§  2. 
1.  W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:
1) wydziały kontroli;
2) wydział do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo wieloosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
3) wydział prawno-organizacyjny;
4) wydział budżetowo-administracyjny;
5) sekretariat stałego sądu polubownego.
2.  W skład wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić:
1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony konsumentów albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony konsumentów;
2) sekretariat do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3.  Dopuszcza się połączenie komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz 3.
§  3. 
1.  W skład wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić delegatury.
2.  W skład delegatury wojewódzkiego inspektoratu wchodzą zespół lub zespoły kontroli.
3.  W skład delegatury wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić:
1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw prawnych albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw prawnych;
2) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
3) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony konsumentów albo jednoosobowe stanowisko pracy do spraw ochrony konsumentów.
§  4. 
1.  Szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu określa regulamin organizacyjny ustalany przez wojewódzkiego inspektora i zatwierdzany przez wojewodę.
2.  Regulamin organizacyjny powinien określać:
1) nazwy i symbole komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu;
2) zakresy działania komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu;
3) zakresy działania wieloosobowych oraz jednoosobowych stanowisk pracy wojewódzkiego inspektoratu;
4) nazwy, siedziby, zakresy i obszary działania delegatur wojewódzkiego inspektoratu oraz zakresy działania wchodzących w ich skład komórek organizacyjnych, wieloosobowych oraz jednoosobowych stanowisk pracy;
5) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania wojewódzkiego inspektoratu.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.