Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

Na podstawie art. 185 ust. 12 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. poz. 1936) w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej - na własne potrzeby".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.