Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1744 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

Na podstawie art. 185 ust. 12 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, zwanych dalej "rocznymi opłatami", przez:
1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane - na własne potrzeby,
2) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane - na własne potrzeby,
3) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane - na własne potrzeby,
4) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane, organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,
5) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - na własne potrzeby,
6) jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu - na własne potrzeby,
7) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego - na własne potrzeby,
8) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - na własne potrzeby,
9) jednostki organizacyjne Służby Więziennej - na własne potrzeby,
10) jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej - na własne potrzeby.

- zwane dalej "podmiotami".

§  2. 
1.  Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, roczną opłatę w wysokości 300 000 zł.
2.  Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2-5 i 7, roczną opłatę w wysokości:
1) w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz - w kwocie zryczałtowanej 12 000 zł;
2) w zakresie częstotliwości 30-2000 MHz:
a) za każde 25 kHz widma radiowego - 200 zł,
b) za jeden kanał dla linii radiowych niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz szerokości kanału -1500 zł;
3) w zakresie częstotliwości powyżej 2000 MHz za jeden kanał niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz szerokości kanału - 1500 zł.
3.  Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, roczną opłatę w wysokości 5000 zł.
4.  Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 8, roczną opłatę w wysokości 77 500 zł.
5.  Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 9, roczną opłatę w wysokości 30 000 zł.
6.  Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 10, roczną opłatę w wysokości 10 700 zł.
§  3.  Podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością na zasadach współkorzystania z innym podmiotem wnosi opłatę w wysokości 50% rocznej opłaty.
§  4.  Za prawo do dysponowania częstotliwością w celu:
1) przeprowadzania badań,
2) przeprowadzania eksperymentów,
3) zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji

- podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2-5 i 7, uiszczają opłatę w wysokości 50% kwoty równej iloczynowi liczby dni w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/365 rocznej opłaty.

§  5. 
1.  Roczną opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 rocznej opłaty do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. Podmiot może uiszczać roczną opłatę jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 rocznej opłaty do końca lutego i sierpnia danego roku.
2.  W przypadku wydania decyzji ustalającej prawo do dysponowania częstotliwością w trakcie kwartału, opłatę za ten kwartał uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale decyzją o prawie do dysponowania częstotliwością i 1/365 rocznej opłaty.
3.  Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością opłatę uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby dni w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/365 rocznej opłaty.
4.  Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 4, uiszcza się w terminie 14 dni:
1) od dnia doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje;
2) od dnia uzyskania prawa, o ile w decyzji określono termin, od którego prawo przysługuje.
5.  Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, 6 i 8-10.
§  6.  Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. poz. 1079), które zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.