Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1169

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1314 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 723) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. poz. 881) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Stawka minimalna wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.";

2)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego - 960 zł;

2) ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1200 zł;

3) naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;

4) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego albo utraty prawa używania oznaczenia geograficznego - 1440 zł;

5) przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji - 1680 zł;

6) stwierdzenie nieważności unijnego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego oraz stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego - 1680 zł.";

3)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 1200 zł.

2. Stawki minimalne w postępowaniu w drugiej instancji wynoszą:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 75% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - 50% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli sprawy nie prowadził w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy, nie sporządził i nie wniósł skargi kasacyjnej - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

4) w postępowaniu zażaleniowym - 240 zł.";

4)
po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. W przypadku, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 600 zł. Do ustalenia stawek minimalnych w postępowaniu w drugiej instancji stosuje się § 11 ust. 2 pkt 1-3, z uwzględnieniem stawki określonej w zdaniu pierwszym. Stawka w postępowaniu zażaleniowym wynosi 120 zł.";

5)
po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

"Rozdział 5a

Stawki minimalne w postępowaniu egzekucyjnym

§ 11b. 1. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego przy egzekucji z nieruchomości wynosi 50% stawki obliczonej na podstawie § 4 albo § 5 w zależności od przedmiotu i charakteru sprawy, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej stawki.

2. Stawka minimalna w sprawie zaopatrzenia tytułu wykonawczego w klauzulę wykonalności wynosi 120 zł.

3. Stawka minimalna w sprawie o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wynosi 480 zł.

4. Stawka minimalna w sprawie skargi na czynności komornika wynosi 80 zł.".

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.