Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1233

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1 , 2
z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  W odniesieniu do wyrobów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia w lp. 2, 10, 12, 23 i 33, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, producent wyrobu budowlanego nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

GRUPY WYROBÓW BUDOWLANYCH OBJĘTE OBOWIĄZKIEM SPORZĄDZANIA KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ORAZ WYMAGANE DLA TYCH GRUP KRAJOWE SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH1)

Lp.GRUPA WYROBÓW BUDOWLANYCHZAMIERZONE

ZASTOSOWANIE

WYROBÓW

BUDOWLANYCH

KLASYKRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
(1)(2)(3)(4)(5)
1Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/lekkiego/komórkowego2)
Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego- do zastosowań konstrukcyjnych3)-2+
- do pozostałych zastosowań-4
Prefabrykowane zestawy/systemy belkowo-pustakowe (belki prefabrykowane oraz prefabrykowane pustaki z betonu lub pustaki z innych materiałów)- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1*, A2*, B*,

C**, D, E

3
(A1-E)**, F4
- do wszystkich zastosowań-2+
2Drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane oraz wyroby uzupełniające
Drzwi i bramy (z okuciami lub bez)4)- do zastosowań w oddzieleniach przeciwpożarowych i na drogach ewakuacyjnych-1
- do zastosowań podlegających wymaganiom akustycznym, oszczędności energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania-3
- do pozostałych zastosowań w komunikacji wewnętrznej-4
Okna (z okuciami lub bez)- do zastosowań w oddzieleniach przeciwpożarowych i na drogach ewakuacyjnych-1
- do pozostałych zastosowań-3
Okucia budowlane do drzwi, bram i okien- do zastosowań w oddzieleniach przeciwpożarowych i na drogach ewakuacyjnych-1
- do pozostałych zastosowań-3
Okiennice, żaluzje, zasłony zewnętrzne, markizy- do zastosowań zewnętrznych-4
Wyroby uzupełniające: nawiewniki, elementy mocujące do ościeża, taśmy uszczelniające oraz pianki stosowane do montażu drzwi, okien i bram- do zastosowań w obiektach budowlanych-3
Parapety- do zastosowań w obiektach budowlanych-4
3Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej, izolujące przed wodą lub parą wodną
Wyroby na warstwy izolacji przeciwwilgociowej/wodochronnej z wyjątkiem wyrobów w arkuszach Wyroby na warstwy regulujące przenikanie pary wodnej, paroszczelne lub paroprzepuszczalne- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-3
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej w arkuszach- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-2+
Wyroby do izolacji wodochronnej dachów- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E) ***, F4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrznyBROOF(t1)5)3
BROOF6)4
- do pozostałych zastosowań-2+
Wyroby na podkłady wodochronne pod pokrycia dachowe

Wyroby/zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E) ***, F4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrznyBROOF(t1)5)3
BROOF6)4
- do pozostałych zastosowań-3
Wyroby na pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń narażonych na wilgoć, w tym nanoszone w postaci płynnej- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E) ***, F4
- do pozostałych zastosowań-2+
Wyroby/zestawy do wykonywania powłokowych pokryć wodochronnych płyt mostowych nanoszone w postaci płynnej- do zastosowań w płytach mostowych-2+
4Materiały termoizolacyjne. Złożone zestawy/systemy izolacyjne
Wyroby do izolacji cieplnej (wyroby fabryczne i wyroby do formowania na placu budowy)- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-3
Złożone zestawy/systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi lub innymi rodzajami warstwy elewacyjnej- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**,

B**, C**, D, E,

(A1-E)***, F

2+
- do pozostałych zastosowań-2+
Prefabrykowane elementy ociepleń z gotową fakturą- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**,

B**, C**, D, E

3
(A1- E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-3
Siatki zbrojące, kleje do mocowania materiałów termoizolacyjnych do podłoża- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**,

C**, D, E

3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-2+
5Łożyska konstrukcyjne. Trzpienie do złączy konstrukcyjnych
Łożyska konstrukcyjne- do zastosowań w budynkach i budowlach w przypadku, gdy wymagania stawiane pojedynczym łożyskom mają znaczenie decydujące7)-1
- do zastosowań w budynkach i budowlach inżynierskich w przypadku, gdy wymagania stawiane pojedynczym łożyskom nie mają znaczenia decydującego8)-3
Trzpienie dylatacyjne do złączy konstrukcyjnych- do zastosowań konstrukcyjnych9)-2+
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**,

C**, D, E

3
(A1-E)***, F4
Złącza (urządzenia) dylatacyjne- do zastosowań w obiektach mostowych*1
6Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
Kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondygnacji), przewody kominowe (elementy lub bloki), kominy wielopowłokowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednopowłokowe, zestawy elementów kominów wolnostojących i kominów dostawialnych- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-2+
Nasady kominowe i elementy zakończeń kominów- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-4
7Wyroby gipsowe
Płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe zbrojone włóknami, płyty gipsowo-wiórowe, w tym płyty poddane dodatkowej obróbce- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**,

C**, D, E

3
(A1 - E)***, F4
(np. płyty laminowane)- do usztywniania drewnianych konstrukcji szkieletowych lub więźby dachowej-3
- do zastosowań w systemach zabezpieczenia ognioochronnego elementów konstrukcyjnych lub do wydzielenia stref pożarowych w budynkach-3
- do pozostałych zastosowań-4
Płyty zespolone/panele z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowych zbrojonych włóknami, gipsowo - wiórowych

Bloki i bloczki gipsowe, gipsowo - włóknowe i gipsowo-wiórowe

Kleje gipsowe

Tynki gipsowe, tynki na bazie gipsu, gipsowe zaprawy murarskie, tynki i zaprawy gipsowe specjalnego przeznaczenia

Wyroby pomocnicze:

- siatki i listwy do tynkowania,

- masy szpachlowe i taśmy do spoinowania,

- elementy szkieletowej konstrukcji do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi, gipsowo-włóknowymi, gipsowo-wiórowymi i wyrobami z tych płyt,

- łączniki mechaniczne

do mocowania (w tym gwoździe, wkręty i klamry),

- narożniki i profile specjalne,

- prefabrykowane gzymsy

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2*, B*,

C**, D, E

3
(Al - E)***, F4
- do zastosowań w systemach zabezpieczenia ognioochronnego elementów konstrukcyjnych lub do wydzielenia stref pożarowych w budynkach-3
- do pozostałych zastosowań-4
8Geotekstylia, gomembrany i wyroby związane
Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki, georuszty geokraty- do zastosowań jako bariera dla cieczy i gazów, warstwa ochronna, do drenowania i filtracji, do zbrojenia gruntu-2+
- do zastosowań jako bariera dla cieczy i gazów, warstwa ochronna, do drenowania i filtracji, do zbrojenia gruntu podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E,3
(A1-E)***, F4
9Ściany osłonowe/zestawy okładzin ścian zewnętrznych/oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym
Zestawy na ściany osłonowe Zestawy na obudowy balkonów i loggii- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1-E)***, F3
- do pozostałych zastosowań-3
Zestawy okładzin ścian zewnętrznych- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-2+
Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym typ I i III9)- do zastosowań na ściany i przekrycia-2+
Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym typ II i IV10)- do zastosowań na ściany i przekrycia-1
10Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)
Systemy sygnalizacji pożarowej - zestawy:

zestawy sygnalizacyjno-alarmowe, zestawy sygnalizacji pożarowej, systemy alarmowe, systemy transmisji alarmów pożarowych

Systemy sygnalizacji pożarowej - elementy składowe: czujki pożarowe, urządzenia sterujące i sygnalizujące, urządzenia transmisji alarmów, izolatory zwarć, urządzenia alarmowe, źródła zasilania, urządzenia wejścia/wyjścia, ręczne ostrzegacze pożarowe, panele obsługi dla straży pożarnej, urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi, gniazda montażowe elementów liniowych, wskaźniki zadziałania

Autonomiczne czujki pożarowe, autonomiczne czujki tlenku węgla, źródła zasilania

Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - zestawy: hydranty wewnętrzne, instalacje hydrantowe suche i nawodnione, zestawy instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej, zestawy gaśnicze pianowe, zestawy gaśnicze proszkowe, zestawy gaśnicze gazowe (w tym systemy gaśnicze z CO2), zestawy gaśnicze aerozolowe, zestawy do gaszenia iskier, zestawy do redukcji stężenia tlenu

Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - elementy składowe: hydranty zewnętrzne, czujniki/ przełączniki przepływu wody, czujniki/ przełączniki ciśnienia, zawory pożarowe hydrantowe, przyłącza dla straży pożarnej, pompy pożarowe i zespoły pomp pożarowych,

- do zastosowania w obiektach budowlanych-1
dysze/tryskacze/zraszacze/elementy wylotowe, zespoły zaworów kontrolno-alarmowych wodnych, zespoły zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych, zespoły zaworów wzbudzających, pobudzacze,

zespoły zaworów zbiorników ciśnieniowych i ich urządzenia wyzwalające,

zawory kierunkowe i ich urządzenia wyzwalające, nieelektryczne urządzenia blokujące, łączniki elastyczne, ciśnieniomierze i łączniki ciśnienia, mechaniczne urządzenia wagowe, zawory zwrotne i jednokierunkowe, urządzenia sterujące i sygnalizujące, źródła zasilania, dozowniki środka pianotwórczego, prądownice pianowe, pompy do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, elementy złączne, kształtki, armatura regulacyjna i odcinająca, systemy rurowe, uchwyty i zestawy mocowania przewodów rurowych, zbiorniki środków gaśniczych, panele obsługi dla straży pożarnej

Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - zestawy

Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - elementy składowe: czujki, urządzenia tłumiące, czujniki wybuchu, wyroby odciążające, urządzenia sterujące i sygnalizujące, źródła zasilania, panele obsługi dla straży pożarnej

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - zestawy: zestawy do odprowadzania dymu i ciepła, zestawy do różnicowania ciśnienia, zestawy do sterowania odcięciami przeciwpożarowymi

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - elementy składowe: kurtyny dymowe, klapy przeciwpożarowe, przewody, wentylatory mechaniczne, klapy dymowe, klapy odciążające (upustowe), urządzenia sterujące i sygnalizujące, panele obsługi dla straży pożarnej, ręczne przyciski oddymiania, źródła zasilania, siłowniki liniowe, siłowniki obrotowe, przepustnice do napływu powietrza kompensacyjnego, czujniki ciśnienia

Systemy ewakuacyjne - zestawy: systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, systemy zarządzania otwarciem wyjść na drogach ewakuacyjnych, zestawy do ewakuacji

Systemy ewakuacyjne - elementy składowe:

urządzenia sterujące i sygnalizujące, źródła zasilania, urządzenia wykonawcze, interfejsy przejść kontrolowanych, oprawy oświetleniowe do dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego, panele obsługi dla straży pożarnej, rękawy ratownicze

Systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe - zestawy: systemy do wizualizacji i/lub sterowania

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu - zestawy

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu - elementy składowe: urządzenia uruchamiające, urządzenia sygnalizujące, urządzenia wykonawcze

11Urządzenia sanitarne
Zlewozmywaki, umywalki, wanny, wanny z hydromasażem, brodziki prysznicowe; kabiny prysznicowe z wyposażeniem lub bez, ekrany prysznicowe i wannowe, miski ustępowe, miski ustępowe ze zbiornikiem (kompakty), bidety; pisuary, toalety tureckie, toalety maceracyjne, zbiorniki spłukujące, systemy montażowe do urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej oraz formowane moduły toaletowe- do zastosowań w obiektach budowlanych-4
Modularne toalety publiczne i zestawy do toalet prefabrykowanych- do zastosowań w obiektach budowlanychA*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1-E)***, F4
12Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg
Wyroby do znakowania dróg Znaki drogowe, urządzenia kontroli i sterowania ruchu drogowego dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe Drogowe słupy oświetleniowe i trakcyjne

Systemy ograniczania ruchu pojazdów

Systemy oddzielenia ruchu pieszego od kołowego, łącznie z kładkami (prefabrykowanymi) zabezpieczonymi balustradami

- do zastosowań na obszarach ruchu drogowego-1
Konstrukcje wsporcze i uchwyty do znaków drogowych oraz urządzeń kontroli i sterowania ruchem drogowym
Urządzenia /zestawy obniżające hałas powodowany ruchem drogowym

Ekrany przeciwolśnieniowe

Progi zwalniające

Separatory ruchu, azyle dla pieszych, słupki blokujące, lustra drogowe i osłony zabezpieczające Systemy/zestawy ogrodzeń z siatek stalowych zabezpieczające przed wkroczeniem zwierząt na drogę

Balustrady na obiektach mostowych

- do zastosowań na obszarach ruchu drogowego-3
13Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze
Wyroby konstrukcyjne z drewna litego: elementy mostowe, elementy kratownic, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe, zestawy elementów kratownic, stropów, ścian, dachów, ram, podkłady tramwaj owe oraz pale- do zastosowań konstrukcyjnych3)A1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1-E)***, F2+
Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo: elementy mostowe, elementy kratownic, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe, zestawy elementów kratownic, stropów, ścian, dachów, ram oraz pale- do zastosowań konstrukcyjnych3)-1
Słupy drewniane- do zastosowania w liniach napowietrznych-2+
Łączniki płytkowe do wyrobów konstrukcyjnych z drewna- do zastosowań do wyrobów konstrukcyjnych z drewna i w konstrukcjach drewnianych-2+
Pozostałe elementy połączeniowe do wyrobów konstrukcyjnych z drewna- do zastosowań do wyrobów konstrukcyjnych z drewna i w konstrukcjach drewnianych-3
14Płyty i inne wyroby drewnopochodne
Płyty drewnopochodne surowe, fornirowane lub powlekane- do zastosowań konstrukcyjnych3)A1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1-E)***, F2+
- do zastosowań niekonstrukcyjnychA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E,3
(A1 - E)***, F4
Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki, słupy i elementy belkowo-płytowe- do zastosowań konstrukcyjnych3)-1
Prefabrykowane płyty warstwowo-żebrowe z materiałów drewnopochodnych Lekkie, samonośne płyty zespolone- do zastosowań konstrukcyjnych3)-1
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*

Alfl*, A2fl*, Bfl*, Cfl*

1
A1**, A2**, B**, C**, D, E A1fl**, A2fl**,

Bfl**, Cfl**, Dfl, Efl

3
(Al - E)***, F (A1fl - Efl)***, Ffl4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrznyBROOF(t1)5)3
BROOF6)4
- do pozostałych zastosowań-3
15Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne
Cementy powszechnego użytku, specjalne, glinowe, murarskie- do przygotowania betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek do wykonywania robót budowlanych i wytwarzania wyrobów budowlanych-1+
Wapna budowlane- do przygotowania zapraw, zaczynu i innych mieszanek do wykonywania robót budowlanych i wytwarzania wyrobów budowlanych-2+
Spoiwa hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz stabilizacji podłoża- do przygotowania betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek na podbudowy dróg i do stabilizacji podłoża-2+
Inne spoiwa budowlane- do przygotowania betonu, zapraw, zaczynu i innych mieszanek do wykonywania robót budowlanych i wytwarzania wyrobów budowlanych-2+
16Wyroby do zbrojenia i sprężania betonu łącznie z wyrobami pomocniczymi. Zestawy zakotwień i cięgien
Wyroby do zbrojenia betonu: pręty, walcówka (kręgi), łączniki, siatki zgrzewane/spawane, maty zbrojące, taśmy z wgniotami, zgrzewane/spawane prefabrykaty zbrojarskie- do zastosowań przy zbrojeniu-1+
Wyroby do sprężania betonu Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji betonowych- do zastosowań przy sprężaniu konstrukcji betonowych-1+
Kanały i osłonki do ochrony lub prowadzenia wyrobów do sprężania- do zastosowań do ochrony lub prowadzenia wyrobów ze stali sprężającej-4
17Wyroby murowe i wyroby związane
Elementy murowe kategorii I11)- do wszystkich zastosowań-2+
Elementy murowe kategorii II- do wszystkich zastosowań-4
Elementy murowe kategorii I z integralną izolacją termiczną- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-2+
Elementy murowe kategorii II z integralną izolacją termiczną- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-4
Produkowane fabrycznie zaprawy/masy murarskie o ustalonym składzie- do wszystkich zastosowań4
Produkowane fabrycznie zaprawy/masy murarskie o ustalonych właściwościach- do wszystkich zastosowań-2+
Produkowane fabrycznie zaprawy i masy tynkarskie oraz wyroby związane: siatki, narożniki, listwy podtynkowe- do wszystkich zastosowań-4
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki, kątowniki podpierające, zbrojenie do spoin wspornych, nadproża- do wszystkich zastosowań-3
Wyroby do zabezpieczenia i napraw: zaprawy i masy naprawcze, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, wyroby do osuszania konstrukcji murowych- do wszystkich zastosowań-2+
18Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
Rury, kształtki, złącza, wpusty, syfony, przelewy i ich zestawy, uszczelnienia

Urządzenia zabezpieczające przed przepływem wstecznym Zawory napowietrzające

- do zastosowań w instalacjach i sieciach kanalizacyjnych-4
Przepompownie i urządzenia (wyroby i zestawy) do oczyszczania i gromadzenia ścieków w miejscu ich powstawania (oczyszczalnie przydomowe, osadniki i zbiorniki)- do zastosowań w instalacjach kanalizacyjnych-3
Prefabrykowane kanały odwadniające- do ścieków z budynków i budowli, w tym dróg-3
Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe, stopnie, drabiny i poręcze do studzienek włazowych, wpusty ściekowe (dachowe i podłogowe), syfony, zasuwy, osadniki

Skrzynki retencyjno-rozsączające z osprzętem do wody deszczowej

- do zastosowań w instalacjach i sieciach kanalizacyjnych w tym w jezdniach, na parkingach, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków-4
Separatory- do ścieków z budynków i budowli, w tym dróg-4
Pokrywy i zwieńczenia studzienek włazowych i niewłazowych oraz wpustów kanalizacyjnych- do stosowania w jezdniach, na parkingach, chodnikach i przejściach dla pieszych-1
- do innych zastosowań-4
19Wyroby podłogowe i posadzkowe
Sztywne wyroby posadzkowe: kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki, bloki, świetliki w chodnikach, wykończeniowe płyty metalowe, płytki i płyty posadzkowe w tym łupkowe, lastrikowe, kamienne, mozaiki; pokrycia posadzkowe z metalowej siatki lub kraty; kraty posadzkowe, deski, elementy kompozytowe i laminowane- do zastosowań zewnętrznych i wykańczania dróg, do pokrycia zewnętrznych obszarów ruchu pojazdów i pieszych-4
Sztywne wyroby posadzkowe: płytki, mozaiki, przekrycie z siatek i płyt, kraty podłogowe, parkiet, deski, elementy kompozytowe i laminowane, wyroby drewnopochodne Podłogi podniesione i podłogi szczelinowe wprowadzane na rynek jako zestawy- do zastosowań wewnętrznych łącznie z osłoniętymi obszarami transportuAlfl*, A2fl*, Bfl*, Cfl*1
Alfl*, A2fl*, Bfl*, Cfl*, Dfl, Efl3
(Afl - Efl)***, Ffl4
Elastyczne i włókiennicze wyroby podłogowe:

jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia podłogowe w postaci płytek, płyt, arkuszy lub w postaci rulonów

Wyroby na podkłady pod podłogi, w tym wyroby do zbrojenia przeciwskurczowego podkładów podłogowych

Zestawy do wykonywania posadzek i syntetycznych nawierzchni12)

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńAlfl*, A2fl*, Bfl*, Cfl*1
Alfl**, A2fl**, Bfl**, Cfl**, Dfl,

Efl

3
(Afl - Efl)***, Ffl4
- do zastosowań wewnętrznych podlegających wymaganiom dotyczącym substancji niebezpiecznych-3
- do pozostałych zastosowań-4
20Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze2)
Metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne, kształtowniki walcowane na gorąco, profile gięte na zimno lub wytwarzane w inny sposób, o różnych kształtach, wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną- do zastosowania w konstrukcjach metalowych lub zespolonych metalowo-betonowych-2+
Metalowe elementy konstrukcyjne, w tym metalowe kształtowniki przycięte na wymiar do określonych zastosowań

Zestawy elementów konstrukcyjnych

Wyroby te mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną

- do zastosowania w konstrukcjach i fundamentach-2+
Materiały spawalnicze- do zastosowania w konstrukcjach metalowych-2+
Elementy złączne: nity metalowe, śruby (nakrętki i podkładki), śruby sprężane o wysokiej wytrzymałości do połączeń ciernych, śruby dwustronne, elementy przytwierdzeń szyn- do zastosowania w konstrukcjach metalowych-2+
21Wyroby do wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów. Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych
Płyty-do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**

B**, C*, D, E

3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-3
Płytki

Pokrycia w formie rolowej Wykładziny

Oblicówka (siding)

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**

B**, C**, D, E

3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania i/lub wymaganiom dotyczącym substancji niebezpiecznych-3
- do pozostałych zastosowań-4
Sufity podwieszone (zestawy)- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**

B**, C**, D, E

3
(A1 - E)***,F4
- do pozostałych zastosowań-3
Profile specjalne, ramy mocujące- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**

B**, C**, D, E

3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania-3
- do pozostałych zastosowań-4
Zestawy do wykonywania ścian działowych- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**,

B**, C**, D, E

3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-3
22Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze. Zestawy dachowe
Blachy płaskie i profilowane Dachówka, łupki dachowe, gonty,

Złożone panele łączone fabrycznie lub panele warstwowe Świetliki

Samonośne zestawy dachowe Okna dachowe

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(Al - E)***, F4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrznyBROOF(t1)5)3
BROOF6)4
- do pozostałych zastosowań-3
Systemy dojścia na dach, przejścia i podparcia stóp, haki zabezpieczające dachowe i zakotwienia Asfaltowe lepiki dachowe- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrznyBROOF(t1)5)3
BROOF6)4
- do pozostałych zastosowań-3
Akcesoria dachowe- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrznyBROOF(t1)5)3
BROOF6)4
- do pozostałych zastosowań-4
Wyroby okapowe i podsufitowe- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym substancji niebezpiecznych-3
- do pozostałych zastosowań-4
Zamocowania/łączniki mechaniczne do pokryć dachowych- do wszystkich zastosowań-2+
Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, łącznie z systemem mocowania, łączenia, obróbką krawędzi z lub bez izolacji termicznej- do zastosowań jako zabezpieczenia wodochronne dachów2+
23Wyroby do budowy dróg
Asfalt- do zastosowań do budowy dróg i utrwalania nawierzchni drogowych-2+
Mieszanki mineralno-asfaltowe Wyroby do utrwalania nawierzchni- do zastosowań do budowy dróg i utrwalania nawierzchniA1fl*, A2fl*, Bfl*, Cfl*1
drogowych podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1fl**, A2fl**,

Bfl**, Cfl**, Dfl, Efl

3
(A1fl - Efl)***, Ffl4
- do pozostałych zastosowań do budowy dróg i utrwalania nawierzchni drogowych-2+
Mieszanki związane hydraulicznie- do zastosowań w konstrukcji dróg-2+
- do pozostałych zastosowań-4
Wyroby i zestawy wodochronne stosowane do nawierzchni mostowych- do zastosowań do nawierzchni mostowych-2+
Wyroby pomocnicze- do zastosowań do budowy dróg-4
24Kruszywa
Kruszywa do:

- betonu, zaprawy, zaczynu,

- mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni,

- mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie,

- zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych

- do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa13)-2+
Wypełniacze do:

- betonu, zaprawy i zaczynu,

- mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni,

- do zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

Kruszywa do:

- betonu, zaprawy, zaczynu,

- mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni,

- mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie,

- zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

Kamień do robót inżynierskich i hydrotechnicznych

- do zastosowań niewymagających wysokiego bezpieczeństwa-4
Wypełniacze do:

- betonu, zaprawy i zaczynu,

- mieszanek mineralno-asfaltowych i utrwalania nawierzchni,

- do zaprawy betonowej i do zaczynu cementowego

Podsypka kolejowa- do zastosowań do nawierzchni szynowych-2+
25Kleje budowlane
Budowlane kleje konstrukcyjne- do zastosowań podlegającychA1*, A2*, B*, C*1
wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-2+
Kleje do płytek- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-3
Kleje do wyrobów posadzkowych i podłogowych

Kleje do wyrobów do wykończenia ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowań w obiektach budowlanych-4
26Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem
Beton towarowy- do zastosowań konstrukcyjnych3)-2+
- do pozostałych zastosowań-4
Domieszki- do betonów, zapraw i zaczynów-2+
Dodatki typu I14)- do betonów, zapraw i zaczynów-2+
Dodatki typu II15)- do betonów, zapraw i zaczynów-1+
Włókna- do zastosowań konstrukcyjnych w betonach, zaprawach i zaczynach-1
- do innych zastosowań w betonach, zaprawach i zaczynach-3
Wyroby do ochrony powierzchniowej oraz napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu- do zastosowań o niskich wymaganiach użytkowych-4
- do innych zastosowań w obiektach budowlanych-2+
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**

C**, D, E

3
(A1 - E)***, F4
27Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń
Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń:

- bez wewnętrznych źródeł energii (z wyłączeniem urządzeń elektrycznych i gazowych);

- na paliwa stałe i ciekłe Kolektory słoneczne Zestawy/systemy do ogrzewania słonecznego

- do zastosowań w budynkach-3
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**

C**, D, E

3
(A1 - E)***, F4
28Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi16)
Wyroby do transportu/dystrybucji/ magazynowania gazu i paliwa płynnego przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku: zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia- do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego-1
- do pozostałych zastosowań-3
zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, podparcia rur/przewodów, armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie pomocnicze zabezpieczające
Wyroby do transportu/ usuwania/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi: zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, podparcia rur /przewodów, armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie pomocnicze zabezpieczające- do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- w instalacjach i w sieciach grzewczych-3
- do pozostałych zastosowań-4
29Wyroby budowlane stykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi16) 17)
Rury, zbiorniki, armatura, armatura czerpalna, urządzenia zabezpieczające, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia połączeń, uszczelki oraz ich zestawy- do zastosowań w instalacjach i sieciach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-4
30Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych
Płyty ze szkła płaskiego i giętego

Szkło profilowane

Szyby zespolone izolacyjne

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej-1
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1, A2, B, C, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrznyBROOF(t1)5)3
BROOF6)4
- do zastosowania jako przeszklenia pancerne i przeciwwybuchowe-1
- do pozostałych zastosowań-3
Płyty ścienne z kształtek szklanych- do zastosowań związanych z wydzielaniem stref pożarowych-1
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1, A2, B, C, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania i/lub wymaganiom dotyczącym oszczędności energii lub zmniejszenia hałasu-3
- do pozostałych zastosowań-4
Kształtki szklane- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1, A2, B, C, D,

E

3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowania jako przeszklenia pancerne i przeciwwybuchowe-1
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym oszczędności energii lub zmniejszenia hałasu-3
- do pozostałych zastosowań-4
31Wyroby do uszczelniania złączy
Wyroby do uszczelniania złączy, dylatacji, przejść instalacji oraz przerw roboczych w ścianach, fundamentach, stropach i podłogach- do zastosowań podlegających przepisom w zakresie reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowań na zewnątrz budynku-3
- do zastosowań wewnątrz budynku-4
Szczeliwa (kity) do oszklenia, z wyjątkiem szczeliw (kitów) konstrukcyjnych

Wyroby do uszczelniania spoin w posadzkach i w ścianach Wyroby do uszczelniania urządzeń sanitarnych i innych połączeń w pomieszczeniach sanitarnych

- do zastosowań podlegających przepisom w zakresie reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań w budownictwie-4
32Mocowania/łączniki
Kotwy metalowe do stosowania w betonie (typ ciężki)18)

Kotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych

- do zastosowań konstrukcyjnych3)-1
Kotwy metalowe do stosowania w betonie i konstrukcjach murowych (typ lekki)19)

Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i konstrukcjach murowych

- do zastosowań niekonstrukcyjnych-2+
Łączniki do mocowania elementów stalowych i blach Łączniki osadzane dynamicznie Łączniki do płyt warstwowych- do zastosowań niekonstrukcyjnych-2+
33Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
Zestawy/systemy nienośnych szalunków traconych do wypełnienia betonem- do wykonywania przegród zewnętrznych i wewnętrznych, podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowegoA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1 -E)***, F2+
- do wykonywania przegród zewnętrznych i wewnętrznych niepodlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego-2+
Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**,

C**, D, E

3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowań pozostałych-2+
Balustrady i poręcze chroniące przed upadkiem- do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do zastosowań podlegających wymaganiom bezpieczeństwa użytkowania-3
- do pozostałych zastosowań-4
Systemy rynnowe i ich elementy- do zastosowań w obiektach budowlanych-4
Zestawy wyrobów do wykonywania budynków szkieletowych z drewna i budynków z bali- do zastosowań w budownictwie-2+
Zestawy wyrobów do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z metalu lub betonu- do zastosowań w budownictwie-1
Zestawy/systemy prefabrykatów na obiekty budowlane lub ich części- do zastosowań w budownictwie-1
Zestawy do ochrony przed obrywami skalnymi- do zastosowań w obiektach inżynierskich-1
Płyty warstwowe i kompozytowe- do zastosowań konstrukcyjnych3)-1
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**,C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-3
Pale, kotwy i gwoździe gruntowe- do konstrukcyjnych posadowień, wzmocnień i zakotwień w gruncie-2+
Siatki i kosze stalowe na gabiony- do zastosowań w obiektach budowlanych-2+
Pustaki stropowe inne niż prefabrykowane pustaki z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego- do zastosowań konstrukcyjnych3)-2+
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-4
Elementy elastomerowe, w tym gumowe i z tworzyw sztucznych2)- do zastosowań do nawierzchni szynowych-2+
Urządzenia/zestawy obniżające hałas powodowany ruchem kolejowym- do zastosowań na obszarach ruchu kolejowego-3
34Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniające i ochrony ogniowej, wyroby zmniejszające palność
Wyroby oddzielające lub uszczelniające w przypadku pożaru. Wyroby stosowane jako zabezpieczenia ogniochronne (łącznie z powłokami)- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-1
35Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną
Wyroby/zestawy powłokowe

do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych

- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
Wyroby/zestawy do ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych zabezpieczające przed korozją biologiczną- do pozostałych zastosowań-3
36Wyroby do wentylacji i klimatyzacji20)
Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przewody i rury wentylacyjne- do zastosowań w budynkach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**,

C**, D, E

3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań w budynkach-3
Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przepustnice, zasuwy, nawiewniki i wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia

Pustaki wentylacyjne

- do zastosowań w budynkach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńA1*, A2*, B*, C*1
A1**, A2**, B**, C**, D, E3
(A1 - E)***, F4
- do pozostałych zastosowań w budynkach-4
37Kable zasilające, sterujące i komunikacyjne
Kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne21) Osłony do ochrony kabli zasilających, kabli sterujących i kabli komunikacyjnych oraz ich połączeń (puszki instalacyjne)21)- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogieńAca, B1ca, B2ca, Cca1 +
Dca, Eca3
Fca4
- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej-1+
Zespoły kablowe (kable zasilające, kable sterujące i kable komunikacyjne wraz z ich zamocowaniami) do systemów zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej- do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej-1 -+
* Wyroby (materiały), w przypadku których na możliwym do jednoznacznego ustalenia etapie produkcji udoskonala się właściwości użytkowe dotyczące reakcji na ogień (np. przez dodanie produktów hamujących palność lub ograniczenie zawartości materiałów organicznych).

** Wyroby (materiały), w przypadku których na możliwym do jednoznacznego ustalenia etapie produkcji nie udoskonala się właściwości użytkowych dotyczących reakcji na ogień (np. przez dodanie produktów hamujących palność lub ograniczenie zawartości materiałów organicznych).

*** Wyroby (materiały), w przypadku których istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub rozporządzenia delegowane Komisji) pozwalająca na sklasyfikowanie ich właściwości użytkowych dotyczących reakcji na ogień bez przeprowadzania badań.

A1, A2, B, C, D, E, F klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych, z wyłączeniem posadzek i kabli zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 68 z 15.03.2016, str. 4).

A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl - klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych na posadzki zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca - klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych dla kabli zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

________________________

1) Obowiązek sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych dotyczy wyrobów budowlanych nieobjętych art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, co oznacza, że wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi lub zgodne z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi, które wprowadzane są do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 i Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 41), zwanym dalej "rozporządzeniem Nr 305/2011", oraz wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na tzw., fasadzie wzajemnego uznawania" nie są objęte zakresem niniejszego załącznika.

2) Nie dotyczy wyrobów budowlanych określonych jako budowle w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 720).

3) Zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementów, wyrobów i ich zestawów, które mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych w zakresie nośności i stateczności w odniesieniu do obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011.

4) Podgrupa Drzwi i bramy obejmuje również dachowe, podłogowe, ścienne i sufitowe włazy.

5) BROOF (t1) - zgodnie z załącznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 oraz z 2017 r. poz. 2285).

6) BROOF - zgodnie z załącznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7) "Decydujące" oznacza, że niespełnienie wymagań może spowodować przekroczenie przez konstrukcję obiektu stanów granicznych użytkowalności i/lub nośności.

8) "Niedecydujące" oznacza, że niespełnienie wymagań nie może spowodować przekroczenia przez konstrukcję obiektu stanów granicznych użytkowalności i/lub nośności.

9) typ I - z połączeniem mechanicznym do przeniesienia ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną i stamtąd na konstrukcję. Spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostałe oddziaływania. Stosowane są zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny.

typ III - spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddziaływania, w tym ciężar własny wypełnienia, na ramę nośną i stamtąd na konstrukcję. Stosowane są zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny.

10) typ II - z połączeniem mechanicznym do przeniesienia ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną i stamtąd na konstrukcję. Spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostałe oddziaływania. Nie stosuje się zabezpieczeń na wypadek rozerwania spoiny.

typ IV - spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddziaływania, w tym ciężar własny wypełnienia, na ramę nośną i stamtąd na konstrukcję. Nie stosuje się zabezpieczeń na wypadek rozerwania spoiny.

11) Elementy murowe kategorii I - elementy murowe o wytrzymałości na ściskanie deklarowanej z prawdopodobieństwem wystąpienia wytrzymałości mniejszej nie większym niż 5%.

12) Nie dotyczy zestawów do wykonywania posadzek i syntetycznych nawierzchni do zastosowań zewnętrznych w obiektach przeznaczonych do uprawiania sportu wyczynowego, dla których wymagania określane są przez międzynarodowe organizacje sportowe.

13) Zastosowanie wymagające wysokiego bezpieczeństwa związane jest z oczekiwanym przez stosującego wyrób budowlany stopniem pewności i wiarygodności w odniesieniu do stałości właściwości użytkowych tego wyrobu deklarowanych przez jego producenta.

14) Dodatki zwiększające objętość zaczynu.

15) Dodatki modyfikujące właściwości mieszanki betonowej lub betonu.

16) Nie dotyczy wyrobów przeznaczonych do stosowania wyłącznie do procesów przemysłowych.

17) Właściwości użytkowe wyrobów odnoszące się do właściwości sanitarnych wyrobu (zdatność do styczności z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi) określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 r. poz. 1152) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

18) Kotwy służące do mocowania lub podpierania elementów konstrukcyjnych lub ciężkich elementów, takich jak okładziny, sufity podwieszane.

19) Kotwy służące do mocowania do betonu elementów niekonstrukcyjnych, takich jak lekkie sufity podwieszane, instalacje.

20) Nie dotyczy wyrobów przeznaczonych do stosowania wyłącznie do procesów przemysłowych.

21) Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wymienione w kolumnie 5 odnoszą się wyłącznie do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dotyczących reakcji na ogień i odporności ogniowej.

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 marca 2018 r., pod numerem 2018/89/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę 2015/1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).