Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 642) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;";

2) w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - niefinansowania operacji z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;";

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta, z wyłączeniem jednostki sektora finansów publicznych, zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.";

4) w § 11 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w formie rozliczenia bezgotówkowego, przy czym koszty dojazdów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. j, mogą zostać poniesione w formie rozliczenia gotówkowego,";

5) w § 13:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oświadczenia beneficjenta związane z otrzymaniem płatności oraz o zgodności treści formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt 4a, z treścią wniosku o płatność;",

b) w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) formularz wniosku o płatność zawierający te same dane, które zostały zawarte we wniosku o płatność, zapisany na informatycznym nośniku danych w formacie danych pozwalającym na edycję jego treści;".

§  2.  Do wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" w ramach działania "Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).