Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1163

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 czerwca 2018 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1040) w § 1 w pkt 1 lit. b powinna mieć następujące brzmienie:
"b) klasa "UL. Urządzenia latające" otrzymuje brzmienie:
UL.K6.H. HistorycznaUL-A. Samolot

UL-G. Szybowiec (E0/E1/E2)

UL-MG. Motoszybowiec

UL-H. Śmigłowiec

UL-AG. Wiatrakowiec

UL-B. Balon

UL-AS. Sterowiec

UL-HG1. Lotnia bez napędu

UL-HG2. Lotnia z napędem

UL-PHG. Motolotnia

UL-PPGG. Motoparalotnia

UL-PG. Paralotnia bez napędu

UL-PPG. Paralotnia z napędem

UL-GG. Wiroszybowiec

UL-O. Skrzydłowiec (ornitopter)

UL-HP. Mięśniolot

UL-M1. Hybryda bez napędu

UL-M2. Hybryda z napędem

UL-P1. Spadochron osobowy (R/J1/J2)

UL-P2. Spadochronowy system ratowniczy

UL-P3. Spadochron towarowy

UL-P1.:

- R. Ratowniczy

- J1. Główny

- J2. Zapasowy

K6. - MTOM ≤ 600kg

K4. - dodatkową charakterystykę poszczególnych podkategorii określono w tabeli nr 3

Urządzenie latające2)
A. Amatorska
R. Replika
E. Eksperymentalna
K4. Kwalifikowana
K5. NiekwalifikowanaUL-P25. Spadochron towarowyMTOM ≤ 25 kg3)
UL-70. Jednoosobowe bez napęduMasa własna ≤ 70 kg
UL-115. Jednoosobowe z napędemMasa własna ≤ 115 kg".