Art. 17. - [Prostowanie błędów w aktach prawnych] - Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1461 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.
Art.  17.  [Prostowanie błędów w aktach prawnych]
1. 
Błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia. Sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego.
2. 
Sprostowanie błędu ogłasza się w tym samym dzienniku urzędowym, w którym ogłoszono prostowany akt.
2a. 
Błędy w tekstach ustaw prostuje Marszałek Sejmu.
2b. 
Błędy w tekście umowy międzynarodowej, w tekście tłumaczenia umowy międzynarodowej na język polski lub w tekście oświadczenia rządowego dotyczącego tej umowy prostuje minister, który występował z wnioskiem o ogłoszenie tej umowy w dzienniku urzędowym.
3. 
Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego organu, prostuje błędy w tekstach aktów innych niż wymienione w ust. 2a i 2b, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.
4. 
Organy wydające dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 3 prostują błędy w tekstach aktów prawnych ogłoszonych w tych dziennikach.