Szlachetko Jakub H., Zasady przygotowania i ogłaszania tekstu jednolitego uchwały rady gminy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Zasady przygotowania i ogłaszania tekstu jednolitego uchwały rady gminy

1.Wstęp

Rada gminy jest zobligowana do ogłaszania tekstów jednolitych swoich uchwał. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 3 ustawy z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - dalej u.o.o.a.n.i.n.i.a.p. - teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego . W przypadku uchwał rady gminy właściwy do ogłoszenia tekstu jednolitego jest zatem bezpośrednio organ stanowiący gminy. Obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych uchwał przez organy stanowiące samorządu terytorialnego wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku na podstawie przepisów ustawy z 4.03.2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw . W związku z tym obowiązek sporządzenia tekstów jednolitych dotyczy uchwał rady gminy nowelizowanych wyłącznie po 1 stycznia 2012 roku .

2.Zakres przedmiotowy, zasady przygotowania i ogłaszania tekstu jednolitego uchwały rady gminy

Zakres przedmiotowy określonego obowiązku rady gminy wynika z art. 13 u.o.o.a.n.i.n.i.a.p. i obejmuje:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX