Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1040

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1032) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli nr 1:
a) po klasie "UMW. Statek powietrzny bezzałogowy ciężki" dodaje się klasę "UML. Statek powietrzny bezzałogowy lekki" w brzmieniu:
UML.

Statek powietrzny bezzałogowy lekki

K3. SpecjalnaUML-150. Bezzałogowy statek powietrznyMTOM

>25 kg i ≤ 150 kg

K5. NiekwalifikowanaUML-25. Bezzałogowy statek powietrznyMTOM ≤ 25 kg
b) 2  klasa "UL. Urządzenia latające" otrzymuje brzmienie:
UL.K6.H. HistorycznaUL-A. Samolot

UL-G. Szybowiec (E0/E1/E2)

UL-MG. Motoszybowiec

UL-H. Śmigłowiec

UL-AG. Wiatrakowiec

UL-B. Balon

UL-AS. Sterowiec

UL-HG1. Lotnia bez napędu

UL-HG2. Lotnia z napędem

UL-PHG. Motolotnia

UL-PPGG. Motoparalotnia

UL-PG. Paralotnia bez napędu

UL-PPG. Paralotnia z napędem

UL-GG. Wiroszybowiec

UL-O. Skrzydłowiec (ornitopter)

UL-HP. Mięśniolot

UL-M1. Hybryda bez napędu

UL-M2. Hybryda z napędem

UL-P1. Spadochron osobowy (R/J1/J2)

UL-P2. Spadochronowy system ratowniczy

UL-P3. Spadochron towarowy

UL-P1.:

- R. Ratowniczy

- J1. Główny

- J2. Zapasowy

K6. - MTOM ≤ 600kg

K4. - dodatkową charakterystykę poszczególnych podkategorii określono w tabeli nr 3

Urządzenie latające2)
A. Amatorska
R. Replika
E. Eksperymentalna
K4. Kwalifikowana
K5. NiekwalifikowanaUL-P25. Spadochron towarowyMTOM ≤ 25 kg3)
UL-70. Jednoosobowe bez napęduMasa własna ≤ 70 kg
UL-115. Jednoosobowe z napędemMasa własna ≤ 115 kg".
2) w tabeli nr 2 kategoria "K5" otrzymuje brzmienie:
K5NiekwalifikowanaMasa własna

≤ 70 kg

UL-70. Jednoosobowe bez napędu- używane wyłącznie w celach sportowych lub rekreacyjnych,

- dla których nie wydano żadnego krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu, lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-70, UL-115,

- niebędące lotnią lub paralotnią bez napędu, lotnią lub paralotnią z napędem, motoparalotnią lub spadochronem osobowym

Masa własna

≤ 115 kg

UL-115. Jednoosobowe z napędem

- pojemność zbiorników paliwa nie przekracza 20 l,

- nie jest w stanie na pełnej mocy w locie poziomym przekroczyć prędkości

102 km/h (prędkości cechowanej - CAS),

- obciążenie powierzchni nośnej pustego urządzenia latającego, bez pilota

i paliwa, nie przekracza 10 kg/m2,

- masa startowa nie przekracza 200 kg

MTOM ≤ 25 kgUL-P25. Spadochrony towarowe- dla których nie wydano żadnego krajowego lub zagranicznego certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu dopuszczającego egzemplarz lub typ do lotu lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dla danej klasy, kategorii lub podkategorii, w tym deklaracji wyrobu z wyjątkiem nieobowiązkowej deklaracji wyrobu do podkategorii UL-P25
3) w tabeli nr 3 skreśla się kolumnę "UM-150. Bezzałogowy statek powietrzny".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 § 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.2018.1163).