Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 7 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 515) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 26 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pomoc na realizację operacji w ramach działania akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb przyznaje się w formie rekompensaty wypłacanej jednorazowo z góry za cały pięcioletni okres realizacji zobowiązań, o których mowa w § 24, według następujących stawek:";

2) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Rekompensata, o której mowa w § 26 ust. 1, podlega zwrotowi:

1) w przypadku niewypełnienia przez beneficjenta zobowiązań, o których mowa w § 24 ust. 1:

a) pkt 1 - proporcjonalnie do powierzchni ogroblowanej, na której nie były one wypełniane, z zastrzeżeniem ust. 2,

b) pkt 2 lub 3 - o iloczyn wysokości stawki rekompensaty określonej dla danego wymogu i powierzchni ogroblowanej, na której nie był on wypełniany, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) jeżeli nie są spełnione wymagania określone w § 23 ust. 1 - proporcjonalnie za okres, w którym wymagania te nie były wypełniane.

2. W przypadku niewypełnienia przez beneficjenta w danym roku zobowiązania, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości zgodnie z art. 32 ustawy i Agencja wypowiada umowę o dofinansowanie.

3. W przypadku niewypełnienia przez beneficjenta w danym roku zobowiązań, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 lub 3, pomoc z tytułu realizacji danego wymogu podlega zwrotowi w całości zgodnie z art. 32 ustawy.";

3) w § 32 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Pomoc w ramach działania ubezpieczenia zasobów akwakultury przyznaje się podmiotom prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub organizacjom producentów ryb i ich związkom lub stowarzyszeniom realizującym statutowe zadania w zakresie rybactwa na realizację operacji mających na celu promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska, promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w formie dofinansowania składki ubezpieczenia w wysokości do:

1) 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb;

2) 75% kosztów kwalifikowalnych w przypadku organizacji producentów ryb i ich związków lub stowarzyszeń realizujących statutowe zadania w zakresie rybactwa i w przypadku gdy operacja spełnia kryteria, o których mowa w art. 95 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 508/2014.";

4) w § 33 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pomoc w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę jest przyznawana, jeżeli operacja:";

5) w § 49 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) terminy i warunki złożenia wniosku o płatność lub wypłaty pomocy;";

6) w § 50 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do podmiotów wskazanych w § 32 ust. 2 pkt 2.";

7) w § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Agencja dokonuje wypłaty pomocy w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2:

1) pkt 1-4, 6 i 7, na podstawie wniosku o płatność;

2) pkt 5, na podstawie umowy o dofinansowanie.";

8) po § 51 dodaje się § 51a-51c w brzmieniu:

"§ 51a. W przypadku wypłaty pomocy na podstawie umowy o dofinansowanie beneficjent osobiście albo przez upoważnioną przez niego osobę dostarcza do Agencji, raz w roku, za każdy rok realizacji zobowiązań określonych w § 24, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po każdym roku realizacji operacji, dokumenty określone w ust. 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

§ 51b. 1. Jeżeli beneficjent nie dostarczył dokumentów wymienionych w ust. 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia w terminie, o którym mowa w § 51a, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do dostarczenia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania nie dostarczył brakujących dokumentów wymienionych w ust. 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja ponownie wzywa beneficjenta do dostarczenia brakujących dokumentów lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie dostarczył brakujących dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja weryfikuje realizację zobowiązań na podstawie dostarczonej przez beneficjenta dokumentacji potwierdzającej ich realizację; przepis § 27 stosuje się odpowiednio.

§ 51c. Jeżeli beneficjent pomimo wezwań, o których mowa w § 51b ust. 1 i 2, nie dostarczył żadnego z dokumentów wymienionych w ust. 5 załącznika nr 5 do rozporządzenia lub nie złożył żadnych wyjaśnień, o których mowa w § 51b ust. 2, w wyznaczonym terminie, pomoc podlega zwrotowi w całości.";

9) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w części "III. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę - poddziałanie, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h":
tytuł otrzymuje brzmienie:

"III. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę - poddziałanie, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014",

w grupie:
-- "Grupa 1 - operacje prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014" w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.",

-- "Grupa 2 - operacje polegające na różnicowaniu produkcji akwakultury i hodowanych gatunków ryb w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014" w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 30 pkt.",

-- "Grupa 4 - operacje modernizacyjne zwiększające wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujące dochody przedsiębiorstw akwakultury w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. f i h rozporządzenia nr 508/2014" w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.",

b) w części "IV. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę - zwiększanie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/2014" w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.",

c) w części "V. Działanie inwestycje produkcyjne w akwakulturę - efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia nr 508/2014", w grupie:
"Grupa 1 - operacje prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. j rozporządzenia nr 508/2014" w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 20 pkt.",

"Grupa 2 - operacje nieprowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze w zakresie określonym w art. 48 ust. 1 lit. e oraz i rozporządzenia nr 508/2014" w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę - 25 pkt.",

d) w części "VI. Działanie zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury" w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) operacja przewiduje zastosowanie technologii nieprzewidującej konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub decyzji o pozwoleniu na budowę - 20 pkt.";

10) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a) w ust. "5. Działanie akwakultura świadcząca usługi środowiskowe":
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli ryb, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za każdy rok realizacji zobowiązań, o których mowa w § 24 rozporządzenia;",

pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) wyciąg z księgi stawowej sporządzony na formularzu opracowanym przez instytucję zarządzającą, udostępnionym na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa.",

b) w ust. "6. Działanie promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów" w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.".

§  2.  Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizacje operacji w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy o dofinansowanie, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem kryteriów wyboru operacji do dofinansowania określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).