Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1168 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) zarządza się, co następuje:
§  1.  W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanym dalej "urzędem", tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą "Zespół do Spraw Obrony Cywilnej", zwaną dalej "Zespołem".
§  2.  Zespół przeznaczony jest do reagowania i współdziałania, ze specjalistycznymi służbami na wypadek wojny i w sytuacjach zaistnienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń nadzwyczajnych oraz zwalczania ich skutków w zakresie prowadzenia ochrony obiektów, ewakuacji osób i mienia, a także ochrony zabytków znajdujących się w obiektach urzędu.
§  3.  W skład zespołu wchodzi 13 osób powołanych przez dyrektora generalnego urzędu spośród pracowników urzędu, w tym:
1) kierownik zespołu;
2) zastępcy kierownika:
a) pierwszy zastępca kierownika,
b) drugi zastępca kierownika;
3) 10 ratowników podzielonych na 3 drużyny:
a) ratownictwa ogólnego - 4 osoby,
b) porządkowo-ochronną - 4 osoby,
c) ochrony i ewakuacji zabytków - 2 osoby.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).