Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.800

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 829) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład zespołu wchodzi 13 osób powołanych przez dyrektora generalnego urzędu spośród pracowników urzędu, w tym:

1) kierownik zespołu;

2) zastępcy kierownika:

a) pierwszy zastępca kierownika,

b) drugi zastępca kierownika;

3) 10 ratowników podzielonych na 3 drużyny:

a) ratownictwa ogólnego - 4 osoby,

b) porządkowo-ochronną - 4 osoby,

c) ochrony i ewakuacji zabytków - 2 osoby.".

§  2.  Dotychczasowi członkowie Zespołu do Spraw Obrony Cywilnej pełnią swoje funkcje do czasu wyznaczenia nowych członków zgodnie z § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).