Law Journal

Unieważnianie i cofanie wiz dla cudzoziemców.

Dz.U.2014.560 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Dz.U.2014.566 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Dz.U.2014.569 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały.

Dz.U.2014.568 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dz.U.2014.570 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Dz.U.2014.610 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Plany działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia.

Dz.U.2014.624 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2014.585 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 56/12.

Dz.U.2014.607 | wyrok z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2014.571 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.805 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.773 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie oświaty.

Dz.U.2014.642 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dz.U.2014.559 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Pelplin - zespół pocystersko-katedralny".

Dz.U.2014.614 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.572 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wykroczenia, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2020.1437 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych.

Dz.U.2014.605 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny.

Dz.U.2014.626 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.

Dz.U.2014.532 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wzór zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi.

Dz.U.2014.513 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2014.604 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 12/13.

Dz.U.2014.545 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 48/13.

Dz.U.2014.544 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.2014.508 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Dz.U.2014.523 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Przygotowanie zawodowe dorosłych.

Dz.U.2014.497 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dz.U.2014.517 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Instytutowi "Patrimonium".

Dz.U.2014.552 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2014.507 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2014.473 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 21/13.

Dz.U.2014.542 | wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 22/11.

Dz.U.2014.543 | wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zajęcia rehabilitacyjne organizowane w szpitalach psychiatrycznych.

Dz.U.2014.522 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.489 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2014.657 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Europejska inicjatywa obywatelska.

Dz.U.2016.861 t.j. | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Świadczenia odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Dz.U.2018.1448 t.j. | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów.

Dz.U.2020.1297 t.j. | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory formularzy do przekazywania danych stanowiące zbiorczą informację dotyczącą kontroli.

Dz.U.2014.643 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2014.527 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.538 | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.2014.579 | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o odpadach.

Dz.U.2014.695 | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2014.529 | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.659 | ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt jednorazowy