Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 742) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, za pomocą leków dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";

2) w załączniku nr 1 tabela I "Osoby dorosłe" otrzymuje brzmienie:
Lp.Kod ICD-10Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
1B20-B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
2C00-D48Nowotwory
3G09Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
4G10-G13Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
5G35Stwardnienie rozsiane
6I42-I43Kardiomiopatia
7J96Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
8L89Owrzodzenie odleżynowe
3) w załączniku nr 2 w części I "Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych" w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) osoba, która:

a) rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub

b) rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz uzyskała świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).