Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1195

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

Na podstawie art. 9f ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności (Dz. U. z 2016 r. poz. 1286 oraz z 2017 r. poz. 2073) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, chyba że przed upływem okresu, na jaki zostały zarządzone, osiągnięty został ich cel lub ustały przyczyny ich zarządzenia, wystąpił trwały brak możliwości ich wykonywania albo prokurator zarządzi ich zaniechanie.";

2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności;

2) zgoda prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej;

3) zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności;

4) informacje Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego;",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wniosku Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności, zgody prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich prowadzenia oraz zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności - stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;";

3) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rejestr czynności prowadzonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendantów oddziałów Straży Granicznej - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.";

4) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO, ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO ORAZ ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZARZĄDZENIA O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR REJESTRU DOKUMENTACJI PROWADZONEJ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ, BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDZIE ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W SPRAWACH NIEJAWNEGO NABYCIA, ZBYCIA LUB PRZEJĘCIA PRZEDMIOTÓW POCHODZĄCYCH Z PRZESTĘPSTWA, ULEGAJĄCYCH PRZEPADKOWI, ALBO KTÓRYCH WYTWARZANIE, POSIADANIE, PRZEWOŻENIE LUB KTÓRYMI OBRÓT SĄ ZABRONIONE, A TAKŻE PRZYJĘCIA LUB WRĘCZENIA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).