Zmiana rozporządzenia w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1143

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 591) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach apelacyjnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach okręgowych oraz rzecznika prasowego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości uwzględnia się zakres i charakter czynności oraz nakład pracy związanych z prowadzeniem określonej sprawy.";

2)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie przysługuje za każdą sporządzoną ocenę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.";

3)
w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dodatku funkcyjnego sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.";

4)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.FUNKCJAMNOŻNIK
123
1sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości0,4-1,1
2prezes sądu apelacyjnego

prezes sądu okręgowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa

koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego

0,4-1,1
3Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych0,8
4wiceprezes sądu apelacyjnego wiceprezes sądu okręgowego sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury0,35-0,8
5Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości0,3-0,8
6Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych0,3-0,7
7zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach apelacyjnych zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych0,2-0,6
8prezes sądu rejonowego przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym kierownik ośrodka zamiejscowego przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury0,3-0,55
9sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości wizytator w sądzie apelacyjnym wizytator w sądzie okręgowym pełnomocnik w sądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych pełnomocnik w sądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

0,25-0,5
10wiceprezes sądu rejonowego sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury0,2-0,45
11prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym0,4
12przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym kierownik sekcji w sądzie okręgowym rzecznik prasowy koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych0,2-0,4
13sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym0,3
14sędzia wyznaczony do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie0,2
15kierownik sekcji w sądzie rejonowym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi0,15-0,35
16koordynator do spraw mediacji0,1-0,3