Moc obowiązująca Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1220

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. 1 , w Brukseli dnia 20 lutego 2014 r. został sporządzony Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 1 lutego 2017 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 aktu Republika Chorwacji dnia 1 lutego 2017 r. stała się stroną Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. 2

1 Tekst Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzony w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 739.
2 Tekst Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2010 r. poz. 1.