Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1120

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza 2

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres i sposób przekazywania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska:
a) wyników klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej "ustawą",
b) wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy,
c) wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i wyników klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ustawy,
d) informacji o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w art. 93 ustawy;
2) zakres i sposób przekazywania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu, zwanemu dalej "Instytutem Ochrony Środowiska", wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, na potrzeby modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania;
3) zakres i sposób przekazywania przez Instytut Ochrony Środowiska Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania na potrzeby:
a) dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ustawy,
b) ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy,
c) określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo przekroczeń poziomów docelowych lub dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów długoterminowych, spowodowanych przenoszeniem zanieczyszczeń z terytorium innego państwa, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy, dla każdego roku podlegającego ocenie, o której mowa w art. 89 ustawy,
d) określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo informacji o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,
e) wyznaczania reprezentatywności stanowisk pomiarowych, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;
4) zakres i sposób przekazywania przez Instytut Ochrony Środowiska ministrowi właściwemu do spraw środowiska wyników modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania, na potrzeby prognozowania stężeń substancji w powietrzu na potrzeby opracowania krajowego programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91c ustawy;
5) zakres i sposób przekazywania przez zarząd województwa ministrowi właściwemu do spraw środowiska:
a) informacji o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ustawy,
b) informacji o uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy,
c) sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ustawy,
d) sprawozdania z realizacji planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ustawy.
§  2. 
1.  Zakres przekazywanych wyników klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1-3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku kalendarzowym, z którego dane wykorzystano do dokonania klasyfikacji stref, w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu, i w postaci papierowej.
3.  Informacje, o których mowa w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu, w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, i w postaci papierowej.
4.  Informacje, o których mowa w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, co 2 lata do dnia 15 listopada, w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu, w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, i w postaci papierowej.
§  3. 
1.  Wyniki pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminach:
1) do dnia 5 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w którym były wykonywane pomiary - zweryfikowane roczne serie wyników pomiarów poziomów dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ozonu i tlenku węgla;
2) do dnia 20 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w którym były wykonywane pomiary - zweryfikowane roczne serie wyników pomiarów poziomów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;
3) do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy - zweryfikowane roczne serie wyników pomiarów poziomów pozostałych substancji w powietrzu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;
4) do dnia 25 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy - wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu uzyskanych za pomocą metod automatycznych i manualnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem wyników pomiarów składu chemicznego pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, depozycji całkowitej substancji rozumianej jako masa całkowita zanieczyszczeń, która przedostaje się z atmosfery na powierzchnię ziemi na określonym obszarze w danym czasie, i rtęci całkowitej w stanie gazowym;
5) do 60 dni od końca miesiąca, w którym były wykonywane pomiary - wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w pyle zawieszonym PM10;
6) do 90 dni od końca miesiąca, w którym były wykonywane pomiary - wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów:
a) poziomów substancji w pyle zawieszonym PM2,5,
b) depozycji całkowitej,
c) rtęci całkowitej w stanie gazowym;
7) niezwłocznie - niezweryfikowane wyniki pomiarów z punktu pomiarowego, w którym są prowadzone ciągłe automatyczne pomiary stężeń zanieczyszczeń.
2.  Informacje dotyczące punktów pomiarowych i stanowisk pomiarowych dla wyników pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą wykonywane pomiary jakości powietrza.
3.  Wyniki pomiarów i informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu.
4.  Zakres przekazywanych wyników pomiarów, o których mowa w ust. 1, oraz informacji dotyczących punktów pomiarowych i stanowisk pomiarowych, o których mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5.  W celu uzyskania odpowiedniego poziomu porównywalności danych w związku ze stosowaniem metod referencyjnych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przekazuje w postaci elektronicznej w układzie systemu teleinformatycznego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, skorygowane wstecznie wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1.
§  4. 
1.  Wyniki oceny poziomów substancji w powietrzu i wyniki klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni, w postaci elektronicznej w układzie systemu teleinformatycznego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu, i w postaci papierowej.
2.  Zakres przekazywanych wyników, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Informacje o stwierdzonych w dniu poprzednim przekroczeniach alarmowego poziomu substancji w powietrzu, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska nie później niż do godziny 1000 danego dnia roboczego, w postaci elektronicznej, w układzie systemu teleinformatycznego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pomocą tego systemu.
2.  Zakres przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Wyniki pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 2, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Instytutowi Ochrony Środowiska, w terminie:
1) do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym wykonano pomiary za poprzedni rok kalendarzowy - w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
2) do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym wykonano pomiary za poprzedni rok kalendarzowy - w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
2.  Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w postaci elektronicznej w formie arkuszy kalkulacyjnych.
3.  Zakres przekazywanych wyników pomiarów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Wyniki modelowania oraz analizy wyników tego modelowania, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. a, Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 20 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w postaci elektronicznej, na informatycznym nośniku danych, w postaci elektronicznej, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także opisowego raportu w postaci papierowej i elektronicznej.
2.  Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz wyników tego modelowania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Wyniki modelowania oraz analizy wyników tego modelowania, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. b, Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 20 maja roku następującego po ostatnim roku kalendarzowym, z którego dane będą wykorzystane do dokonania klasyfikacji stref, w postaci elektronicznej, za pomocą nośników danych, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także opisowego raportu w postaci papierowej i elektronicznej.
2.  Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz wyników tego modelowania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Wyniki modelowania oraz analizy wyników tego modelowania, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. c, Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w postaci elektronicznej, na informatycznym nośniku danych, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także w formie opisowego raportu w postaci papierowej i elektronicznej.
2.  Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz wyników tego modelowania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  Wyniki modelowania, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. d, Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w zakresie, o którym mowa w ust. 3 załącznika nr 9 do rozporządzenia, do godziny 830 każdego dnia, w postaci elektronicznej, w formie map i animacji, za pomocą transmisji danych na dedykowane miejsce dyskowe.
2.  Informacje dla wyników modelowania, o których mowa w ust. 1, Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w zakresie, o którym mowa w:
1) ust. 1 i 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia, w terminie do dnia 30 września, w odniesieniu do następnego roku kalendarzowego;
2) ust. 4 załącznika nr 9 do rozporządzenia:
a) w terminie do dnia 30 maja:
w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego dla pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu,
w odniesieniu do okresu od dnia 1 października poprzedniego roku do dnia 31 marca danego roku dla dwutlenku siarki,
b) w terminie do dnia 30 listopada w odniesieniu do okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września dla ozonu.
3.  Informacje dla wyników modelowania, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w postaci elektronicznej w formie arkuszy kalkulacyjnych za pomocą poczty elektronicznej, a także w postaci papierowej i elektronicznej w formie opisowego raportu.
4.  Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz wyników tego modelowania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  11. 
1.  Wyniki modelowania oraz analizy wyników tego modelowania, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. e, Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 października roku następującego po pierwszym roku kalendarzowym, w którym były prowadzone pomiary na nowym stanowisku pomiarowym, i nie rzadziej niż raz na pięć lat dla każdego stanowiska.
2.  Wyniki modelowania oraz analiz wyników, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także w postaci papierowej i elektronicznej w formie opisowego raportu.
3.  Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz wyników tego modelowania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§  12. 
1.  Wyniki modelowania oraz analizy wyników tego modelowania, o których mowa w § 1 pkt 4, Instytut Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 30 września każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych, w formie warstw mapy cyfrowej i arkuszy kalkulacyjnych, a także w postaci papierowej i elektronicznej w formie opisowego raportu.
2.  Zakres przekazywanych wyników modelowania oraz analiz wyników tego modelowania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§  13. 
1.  Informacja o uchwaleniu programu ochrony powietrza, o którym mowa w § 1 pkt 5 lit. a, obejmuje:
1) uchwałę sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza wraz z tym programem;
2) zestawienie informacji o programie ochrony powietrza.
2.  Informację, o której mowa w ust. 1, zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska niezwłocznie po uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza, w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej i w postaci papierowej.
3.  Informacja o uchwaleniu planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w § 1 pkt 5 lit. b, obejmuje:
1) plan działań krótkoterminowych;
2) uchwałę w sprawie planu działań krótkoterminowych.
4.  Informację, o której mowa w ust. 3, zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych lub uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, którego częścią jest plan działań krótkoterminowych, w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej i w postaci papierowej.
5.  Jeżeli plan działań krótkoterminowych jest częścią programu ochrony powietrza, informację, o której mowa w ust. 1, można przekazać łącznie z informacją, o której mowa w ust. 3.
6.  Zakres i układ przekazywanych informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
§  14. 
1.  Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza, o którym mowa w § 1 pkt 5 lit. c, zawiera informacje o:
1) kierunkach działań priorytetowych i zakresie podjętych działań priorytetowych, w tym o wprowadzonych wymaganiach jakości paliw dopuszczonych do stosowania na określonym terenie, określonych w uchwale sejmiku województwa, przyjętej na podstawie art. 96 ustawy, zastosowanych najlepszych dostępnych technikach, w przypadku gdy działania naprawcze dotyczą sektora przemysłu, i podjęciu innych działań ograniczających emisję substancji do powietrza, jeżeli były planowane;
2) stanie zaawansowania podjętych działań, o których mowa w pkt 1;
3) nakładach, w tym środkach finansowych, dotychczas poniesionych oraz przewidywanych do poniesienia na działania, o których mowa w pkt 1;
4) stanie realizacji działań naprawczych, w tym o ograniczeniu wielkości emisji substancji do powietrza;
5) osiągniętym efekcie ekologicznym, na podstawie szczegółowego wskaźnika monitorowania postępu.
2.  Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w § 1 pkt 5 lit. d, zawiera informacje o podjętych działaniach, które miały na celu:
1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;
2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń tych poziomów.
3.  Sprawozdanie przekazuje się w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej oraz w postaci papierowej.
4.  Zakres i układ przekazywanych sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, są określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§  15. 
1.  Informacje, o których mowa w § 2 ust. 4, przekazuje się po raz pierwszy do dnia 15 listopada 2018 r.
2.  Zakres i układ programów ochrony powietrza, o których mowa w § 13 ust. 1, przekazuje się po raz pierwszy w 2020 r. i dotyczą one oceny poziomów substancji w powietrzu za 2018 r.
3.  Zakres i układ planów działań krótkoterminowych, o których mowa w § 13 ust. 3, przekazuje się po raz pierwszy w 2020 r.
4.  Zakres i układ sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza, o których mowa w § 14, przekazuje się po raz pierwszy w 2022 r. i dotyczą one programów ochrony powietrza, o których mowa w § 13 ust. 1.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) województwo;

2) data przygotowania informacji;

3) okres, z którego dane wykorzystano na potrzeby klasyfikacji;

4) nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

5) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska;

6) adres strony internetowej, na której są zamieszczone wyniki oceny wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy.

2. Zestawienie stref w województwie:

1) nazwa strefy1);

2) kod strefy2);

3) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują dopuszczalne poziomy substancji, ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin;

4) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują poziomy docelowe substancji, ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin;

5) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują poziomy celów długoterminowych substancji, ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin.

3. Wyniki klasyfikacji stref:

1) wyniki klasyfikacji stref podaje się oddzielnie dla każdej substancji, dla której są określone progi oszacowania3);

2) wyniki klasyfikacji stref dla danej substancji podaje się w odniesieniu do każdej strefy z uwzględnieniem, odpowiednio, każdego z kryteriów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin;

3) dla każdej strefy podaje się następujące informacje:

a) nazwę strefy1),

b) kod strefy2),

c) klasę strefy4),

d) wymaganą metodę oceny dokonanej zgodnie z art. 89 ustawy,

e) metody wykorzystane w ocenie dokonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

f) okres (w latach), którego dotyczyły pomiary i analizy będące podstawą do dokonania oceny zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

g) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z dolnych progów oszacowania, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

h) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z górnych progów oszacowania, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

i) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z poziomów dopuszczalnych, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

j) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z poziomów docelowych, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

k) rok albo lata wystąpienia przekroczeń każdego z poziomów celów długoterminowych, jeżeli przekroczenia takie wystąpiły,

l) minimalną liczbę stałych punktów pomiarowych wymaganą przepisami wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy,

m) zestawienie stałych punktów pomiarowych, na których są prowadzone pomiary ze względu na oddziaływanie źródeł emisji niezorganizowanej substancji do powietrza lub małych źródeł emisji substancji do powietrza i na których zostały wykonane pomiary, których wyniki wykorzystano do oceny dokonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

n) zestawienie stałych punktów pomiarowych, na których są prowadzone pomiary ze względu na oddziaływanie dużych instalacji przemysłowych i na których zostały wykonane pomiary, których wyniki wykorzystano do oceny dokonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy.

4. Dokumentacja dotycząca uzasadnienia lokalizacji punktów pomiarowych, z których wyniki pomiarów stanowią podstawę do oceny poziomów substancji w powietrzu, o której mowa w art. 89 ustawy.

5. Wyniki przeglądu lokalizacji punktów pomiarowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

Objaśnienia:

1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.

2) Kod strefy określony przez przepisy wydane na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

3) Substancje i progi oszacowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.

4) Klasa strefy, określona na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy, wskazuje, czy poziom stężeń substancji w strefie:

1) jest wyższy od górnego progu oszacowania;

2) jest pomiędzy górnym a dolnym progiem oszacowania;

3) jest niższy od dolnego progu oszacowania; w przypadku ozonu - jest niższy od górnego progu oszacowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PUNKTÓW POMIAROWYCH I STANOWISK POMIAROWYCH

1. Wyniki pomiarów przekazuje się dla każdego stanowiska pomiarowego oddzielnie i podaje:

1) nazwę substancji;

2) datę i godzinę pomiaru według czasu środkowoeuropejskiego - CET, rozumianego jako czas uniwersalny zwiększony w stosunku do czasu koordynowanego UTC - PL o jedną godzinę;

3) wynik pomiaru poziomu substancji w powietrzu;

4) metodę pomiaru stężeń substancji (metodę pomiaru dla pomiarów ciągłych automatycznych oraz metodę pobierania próbek i metodę oznaczania dla pomiarów pozostałych);

5) informacje o urządzeniu pomiarowym (urządzeniu do pomiaru dla pomiarów ciągłych automatycznych oraz urządzeniu do pobierania próbek i urządzeniu wykorzystywanym do oznaczenia dla pomiarów pozostałych);

6) informacje o niepewności pomiarów, uzysku danych i pokryciu czasu;

7) informacje o zapewnieniu i kontroli jakości, w tym adres strony internetowej do raportu dotyczącego zapewnienia i kontroli jakości;

8) informacje o równoważności metody pomiaru z metodą referencyjną oraz adres strony internetowej do raportu dotyczącego wykazania równoważności, w przypadku zastosowania metody niereferencyjnej;

9) granicę oznaczalności.

2. Informacje dotyczące punktu pomiarowego1):

1) kod krajowy i kod międzynarodowy punktu pomiarowego2);

2) nazwę punktu pomiarowego;

3) adres punktu pomiarowego;

4) właściciela punktu pomiarowego;

5) wysokość n.p.m.;

6) współrzędne geograficzne punktu pomiarowego w układzie WGS843) i współrzędne płaskie prostokątne w układzie PL-19924);

7) informacje o ruchu drogowym, w przypadku punktu pomiarowego komunikacyjnego (odległość od dróg i skrzyżowań, średnie natężenie ruchu, udział pojazdów ciężkich i średnia prędkość pojazdów, odległość od budynków i ich wysokość);

8) substancje, których stężenia są mierzone w punkcie pomiarowym;

9) typ punktu pomiarowego;

10) dane o otoczeniu punktu pomiarowego i warunkach dyspersji zanieczyszczeń;

11) dane o źródłach zanieczyszczeń;

12) typ obszaru lokalizacji punktu pomiarowego.

3. Informacje dotyczące stanowiska pomiarowego:

1) podstawowy czas uśredniania stężenia substancji;

2) informacje o zakładanej liczbie wyników pomiarów w planowanej serii rocznej;

3) typ stanowiska;

4) typ pomiaru;

5) reprezentatywność stanowiska pomiarowego, tam gdzie to możliwe;

6) informacje o lokalizacji czerpni, w tym wysokość wlotu układu poboru próby nad poziom gruntu.

Objaśnienia:

1) Na podstawie wojewódzkich programów monitoringu, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688, z 2017 r. poz. 1566 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 88 i 650).

2) Kod krajowy i międzynarodowy punktu pomiarowego służący do identyfikacji punktu pomiarowego: kod krajowy jest nadawany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a kod międzynarodowy jest nadawany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

3) Zbiór parametrów (z 1984 r.) określających wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. Układ ten definiuje elipsoidę przybliżającą kształt Ziemi wykorzystywany do tworzenia map.

4) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW OCENY POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU I WYNIKÓW KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 89 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) województwo;

2) data przygotowania informacji;

3) okres, z którego dane wykorzystano na potrzeby klasyfikacji;

4) nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

5) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska;

6) adres strony internetowej do publicznie dostępnego raportu dokumentującego wyniki oceny wykonanej zgodnie z art. 89 ustawy.

2. Wyszczególnienie stref w województwie

Wyszczególnienie stref w województwie zawiera informację, jakich substancji dotyczy, oraz następujące dane:

1) nazwę strefy1);

2) kod strefy2);

3) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują dopuszczalne poziomy substancji ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin;

4) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują poziomy docelowe substancji ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin;

5) nazwy substancji z informacją, czy na całym obszarze strefy lub części tego obszaru obowiązują poziomy celów długoterminowych substancji ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin.

3. Wykaz punktów pomiarowych, w których zostały wykonane pomiary, których wyniki wykorzystano do oceny dokonanej zgodnie z art. 89 ustawy.

W odniesieniu do każdego punktu pomiarowego podaje się następujące informacje:

1) kod krajowy i kod międzynarodowy punktu pomiarowego3);

2) współrzędne geograficzne punktu pomiarowego w układzie WGS844) i współrzędne płaskie prostokątne w układzie PL-19925);

3) nazwę strefy1);

4) kod strefy2);

5) zestawienie stanowisk pomiarowych, których wyniki pomiarów wykorzystano na potrzeby oceny;

6) kryteria poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych obowiązujących na obszarze reprezentatywności stanowiska pomiarowego6);

7) podstawowy czas uśredniania stężeń poszczególnych substancji;

8) metodę pomiaru stężeń substancji;

9) typ punktu pomiarowego i typ obszaru lokalizacji punktu pomiarowego.

4. Informacje o modelowaniu matematycznym użytym w ocenie jakości powietrza, jeżeli metodę tę zastosowano:

1) metoda modelowania (nazwa, opis, odnośnik do dokumentacji modelu, obszar, nazwa schematu przemian chemicznych, informacje dotyczące wykorzystanych danych emisyjnych i meteorologicznych);

2) punkty pomiarowe użyte do sprawdzenia modelu (walidacji);

3) niepewność modelowania;

4) adres strony internetowej raportu dotyczącego zapewnienia i kontroli jakości;

5) rozdzielczość modelowania.

5. Informacje o metodach szacowania użytych w ocenie jakości powietrza, w tym wskazanie obszarów, na którym metody były stosowane, opis metody szacowania i oszacowanie niepewności, jeżeli metody te zastosowano.

6. Informacje o metodach odliczania udziału emisji ze źródeł naturalnych lub piaskowania i solenia dróg w zimie, jeżeli metody te zastosowano:

1) opis metody, w formie raportu;

2) substancja i kryterium;

3) wykorzystane metody pomiarowe lub modelowania lub szacowania;

4) wykorzystane stanowiska pomiarowe;

5) seria pomiarowa zawierająca pierwotne dane i seria pomiarowa zawierająca dane po odliczeniu;

6) najgorszy wynik pomiaru lub modelowania w strefie przed i po zastosowaniu metody odliczania.

7. Wyniki klasyfikacji stref:

1) wyniki klasyfikacji stref podaje się oddzielnie dla każdej substancji, dla której są określone poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe i poziomy celów długoterminowych7); wyniki klasyfikacji stref dla danej substancji podaje się w odniesieniu do każdej strefy z uwzględnieniem, odpowiednio, każdego z kryteriów określonych ze względu na:

a) ochronę zdrowia ludzi,

b) ochronę roślin;

2) w przypadku strefy podaje się następujące informacje:

a) nazwę strefy1),

b) kod strefy2),

c) klasę strefy8) i metodę oceny dokonanej zgodnie z art. 89 ustawy w odniesieniu do każdego kryterium (ochrona zdrowia ludzi, ochrona roślin), każdej substancji9) i każdego czasu uśredniania,

d) informacje o wynikach klasyfikacji stref uwzględniających obliczenia udziału emisji ze źródeł naturalnych i piaskowania oraz solenia dróg w zimie, jeżeli metody te zastosowano.

8. Lista stref zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza, zwanych dalej "POP".

Dla każdej strefy zakwalifikowanej do opracowania POP podaje się następujące informacje:

1) nazwę strefy1);

2) kod strefy2);

3) podstawę zakwalifikowania do opracowania POP (w odniesieniu do każdego kryterium (ochrona zdrowia ludzi, ochrona roślin), każdej substancji i każdego czasu uśredniania).

9. Zestawienie informacji o sytuacjach przekroczenia poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych w zakresie:

1) kodu i opisu sytuacji przekroczenia;

2) obszaru przekroczeń (nazwa, zasięg przestrzenny - granice, strefa, liczba ludności zamieszkałej, powierzchnia, długość drogi w przypadku przekroczeń spowodowanych komunikacją samochodową);

3) substancji, kryterium i czasu uśredniania, dla których wystąpiło przekroczenie;

4) głównych przyczyn wystąpienia przekroczenia.

10. Podsumowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, poziomów informowania i poziomów alarmowych dla danych okresów uśrednienia oraz zbiorcza ocena (podsumowanie) skutków tych przekroczeń.

11. Mapy:

Mapy rozkładów wybranych parametrów statystycznych sporządza się, jeżeli zasób informacji jest wystarczający do wykreślenia ciągłego pola wybranego parametru. Mapy wykonuje się dla strefy i dodatkowo dla województwa na podstawie wyników modelowania transportu i przemian substancji w powietrzu, pomiarów stężeń oraz dodatkowych metod szacowania stężeń. Podaje się metodę obliczeniową wykorzystaną do opracowania mapy.

Wartości stężeń na mapie przedstawia się w postaci izolinii odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego lub poziomu celu długoterminowego, lub w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej. Na mapach są prezentowane parametry statystyczne według następującego zestawienia:

Substancja:Parametr statystyczny:
1)dwutlenek siarki (SO2)percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 350 µg/m3 w roku kalendarzowym;
2)dwutlenek siarki (SO2)percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń dwudziestoczterogodzinnych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 125 µg/m3 w roku kalendarzowym;
3)dwutlenek siarki (SO2)stężenie średnie w okresie zimowym (01.10-31.03)
4)dwutlenek siarki (SO2)stężenie średnie roczne;
5)dwutlenek azotu (NO2)percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym;
6)dwutlenek azotu (NO2)stężenie średnie roczne;
7)tlenki azotu (NOx)stężenie średnie roczne;
8)pył zawieszony PM10percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dwudziestoczterogodzinnych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/m3 w roku kalendarzowym i trzydzieste szóste maksimum ze średnich dwudziestoczterogodzinnych10);
9)pył zawieszony PM10stężenie średnie roczne;
10)pył zawieszony PM2,5stężenie średnie roczne;
11)ołów (Pb)stężenie średnie roczne;
12)benzen (C6,H6)stężenie średnie roczne;
13)tlenek węgla (CO)stężenie maksymalne ośmiogodzinne kroczące i liczba dni z przekroczeniami wartości 10 000 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku;
14)ozon (O3)percentyl 93,2 z trzyletniej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku uśrednione dla trzech lat oraz te same parametry dla roku oceny;
15)ozon (O3)AOT4011) liczone w godzinach pomiędzy 800-2000 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 uśrednione dla pięciu lat oraz ten sam parametr dla roku oceny;
16)arsen (As)stężenie średnie roczne;
17)kadm (Cd)stężenie średnie roczne;
18)nikiel (Ni)stężenie średnie roczne;
19)benzo(a)pirenstężenie średnie roczne.

Objaśnienia:

1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.

2) Kod strefy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

3) Kod krajowy i międzynarodowy punktu pomiarowego, służący do identyfikacji punktu pomiarowego: kod krajowy jest nadawany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a kod międzynarodowy jest nadawany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

4) Zbiór parametrów (z 1984 r.) określających wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. Układ ten definiuje elipsoidę przybliżającą kształt Ziemi wykorzystywany do tworzenia map.

5) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6) Kryteria poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych obowiązujących na obszarze reprezentatywności punktu pomiarowego wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

7) Poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

8) Klasa strefy, określona na podstawie art. 89 ustawy, wskazuje, czy:

1) poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego*,

2) poziom stężeń jest powyżej poziomu dopuszczalnego*,

3) poziom stężeń nie przekracza poziomu docelowego*,

4) poziom stężeń jest powyżej poziomu docelowego*,

5) poziom stężeń nie przekracza poziomu celu długoterminowego,

6) poziom stężeń jest powyżej poziomu celu długoterminowego.

* Z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

9) Substancje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

10) 36-ta wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36-tego maksimum jest większa od 50 µg/m3, to oznacza, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli, że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

11) Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem, obliczany dla okresu maj-lipiec jako suma różnic między stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby, między godziną 800a 2000czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O STWIERDZONYCH PRZEKROCZENIACH POZIOMÓW ALARMOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 93 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W każdym stwierdzonym przypadku przekroczenia poziomu alarmowego1) podaje się następujące informacje:

1) nazwę strefy2);

2) kod strefy3);

3) nazwę substancji, której poziom alarmowy został przekroczony;

4) wartość poziomu alarmowego, który został przekroczony [µg/m3];

5) kod krajowy punktu pomiarowego, w którym zanotowano przekroczenie;

6) obszar, na którym wystąpiło przekroczenie4), 5);

7) liczbę mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie6);

8) datę i godzinę początku wystąpienia przekroczenia w danej strefie, czas trwania przekroczenia;

9) wartość maksymalnego stężenia godzinnego lub dobowego, w zależności od okresu uśredniania poziomu alarmowego, zarejestrowanego w danej strefie w okresie, w którym zanotowano przekroczenie;

10) wartość stężenia dwutlenku azotu zarejestrowanego o tej samej godzinie, o której zostało zarejestrowane maksymalne stężenie ozonu, w tym samym punkcie pomiarowym, w którym zostało ono zarejestrowane - wyłącznie w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu;

11) informacje o możliwych przyczynach wystąpienia przekroczenia;

12) informacje o ograniczeniach i środkach zaradczych, jakie zarząd województwa przyjął w planie działań krótkoterminowych zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy w celu zmniejszenia ryzyka narażenia ludności.

Podaje się również informacje ogólne: województwo, datę przygotowania informacji, nazwę i adres siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, nazwisko osoby do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

Objaśnienia:

1) Przekroczenie poziomu alarmowego jest określone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

2) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.

3) Kod strefy określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

4) W przypadku punktu pomiarowego o dużej reprezentatywności przestrzennej podaje się listę stref na obszarze przekroczenia, jeżeli w tych strefach nie ma zlokalizowanych innych punktów pomiarowych.

5) Jeżeli na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie, znajduje się więcej niż jeden punkt pomiarowy, w którym zarejestrowano przekroczenie poziomów alarmowych substancji w powietrzu, podaje się łączny obszar określony na podstawie wyników pomiarów z tych punktów oraz informacji o reprezentatywności przestrzennej punktu pomiarowego.

6) Jeżeli na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie, znajduje się więcej niż jeden punkt pomiarowy, w którym zarejestrowano przekroczenie poziomu alarmowego substancji w powietrzu, podaje się całkowitą liczbę ludności zamieszkującej obszar przekroczeń.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW POMIARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, NA POTRZEBY MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA

1. Wyniki pomiarów jako serie roczne przekazuje się dla każdego stanowiska pomiarowego oddzielnie i podaje:

1) nazwę substancji;

2) datę i godzinę pomiaru według czasu środkowoeuropejskiego - CET, rozumianego jako czas uniwersalny zwiększony w stosunku do czasu koordynowanego UTC - PL o jedną godzinę;

3) wynik pomiaru poziomu stężenia substancji w powietrzu.

2. Informacje dotyczące punktu pomiarowego:

1) kod krajowy i kod międzynarodowy punktu pomiarowego1);

2) nazwa punktu pomiarowego;

3) adres punktu pomiarowego;

4) typ obszaru lokalizacji punktu pomiarowego2);

5) wysokość n.p.m.;

6) współrzędne geograficzne punktu pomiarowego w układzie WGS843) i współrzędne płaskie prostokątne w układzie PL-19924).

3. Informacje dotyczące stanowiska pomiarowego:

1) typ stanowiska5);

2) typ pomiaru6);

3) reprezentatywność stanowiska pomiarowego, tam gdzie to możliwe.

Zakres przekazywanych wyników pomiarów dotyczy następujących substancji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ozonu, benzo(a)pirenu i tlenku węgla.

Objaśnienia:

1) Kod krajowy i międzynarodowy punktu pomiarowego, służący do identyfikacji punktu pomiarowego: kod krajowy jest nadawany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a kod międzynarodowy jest nadawany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

2) Typ obszaru lokalizacji punktu pomiarowego: miejski, podmiejski, pozamiejski.

3) Zbiór parametrów (z 1984 r.) określających wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. Układ ten definiuje elipsoidę przybliżającą kształt Ziemi wykorzystywany do tworzenia map.

4) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5) Typ stanowiska pomiarowego: tła (miejskiego lub regionalnego), oddziaływania komunikacji, oddziaływania przemysłu.

6) Typ pomiaru: manualny, automatyczny.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY DOKONYWANIA OCENY POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU I KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 89 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania;

8) częstotliwość archiwizacji wyników modelowania;

9) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

10) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

11) asymilacja danych pomiarowych (jeżeli została wykonana - opis).

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej dla obszaru kraju, województw i każdej strefy, prezentujące wyniki modelowania według następującego zestawienia:

Substancja:Parametr statystyczny:
1)dwutlenek siarki (SO2)percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 350 µg/m3 w roku kalendarzowym;
2)dwutlenek siarki (SO2)percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 125 µg/m3 w roku kalendarzowym;
3)dwutlenek siarki (SO2)stężenie średnie w okresie zimowym (01.10-31.03);
4)dwutlenek siarki (SO2)stężenie średnie roczne;
5)dwutlenek azotu (NO2)percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym;
6)dwutlenek azotu (NO2)stężenie średnie roczne;
7)tlenki azotu (NOx)stężenie średnie roczne;
8)pył zawieszony PM10percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/m3 w roku kalendarzowymi i trzydzieste szóste maksimum ze średnich dobowych3);
9)pył zawieszony PM10stężenie średnie roczne;
10)pył zawieszony PM2,5stężenie średnie roczne;
11)ozon (O3)percentyl 93,2 z trzyletniej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku uśrednione dla trzech lat;
12)ozon (O3)percentyl 93,2 w rocznej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku oceny;
13)ozon (O3)AOT404) liczone w godzinach pomiędzy 800-2000 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 uśrednione dla pięciu lat;
14)ozon (O3)AOT40 liczone w godzinach pomiędzy 800-2000 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 w roku oceny;
15)ozon (O3)Liczby dni w ciągu roku, w których jednogodzinne stężenie ozonu przekroczyło wartość 180 µg/m3 i 240 µg/m3;
16)benzo(a)piren

(B(a)P)

stężenie średnioroczne.

4. Obszary przekroczeń (w km2 oraz w postaci map w formie wektorowej z granicami tych obszarów) wyznaczone dla każdego parametru statystycznego, każdego zanieczyszczenia i każdej strefy, w której został przekroczony poziom dopuszczalny, poziom docelowy lub poziom celu długoterminowego.

5. Liczba ludności zamieszkała na obszarze przekroczeń, o których mowa w ust. 4, wyznaczona dla każdej strefy.

Objaśnienia:

1) W tym, między innymi, opis schematu przemian chemicznych zastosowanych przez model matematyczny i opis wykorzystanych danych meteorologicznych.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) 36-ta wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36-tego maksimum jest większa od 50 µg/m3, to oznacza, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3) czyli, że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

4) Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem, obliczany dla okresu maj-lipiec jako suma różnic między stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby, między godziną 800a 2000czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY USTALENIA ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) okres, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania;

8) częstotliwość archiwizacji wyników modelowania;

9) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

10) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

11) asymilacja danych pomiarowych, jeżeli została wykonana (opis).

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych dla obszaru kraju, województw i każdej strefy, prezentujące wyniki modelowania, z uwzględnieniem dolnego i górnego progu oszacowania, według następującego zestawienia:

Substancja:Parametr statystyczny:
1)dwutlenek siarki (SO2)percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 350 µg/m3 w roku kalendarzowym;
2)dwutlenek siarki (SO2)percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 125 µg/m3 w roku kalendarzowym;
3)dwutlenek siarki (SO2)stężenie średnie w okresie zimowym (01.10-31.03);
4)dwutlenek siarki (SO2)stężenie średnie roczne;
5)dwutlenek azotu (NO2)percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym;
6)dwutlenek azotu (NO2)stężenie średnie roczne;
7)tlenki azotu (NOx)stężenie średnie roczne;
8)pył zawieszony PM10percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/m3 w roku kalendarzowym i trzydzieste szóste maksimum ze średnich dobowych3);
9)pył zawieszony PM10stężenie średnie roczne;
10)pył zawieszony PM2,5stężenie średnie roczne;
11)ozon (O3)percentyl 93,2 z trzyletniej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku uśrednione dla trzech lat;
12)ozon (O3)percentyl 93,2 w rocznej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku oceny;
13)ozon (O3)AOT404) liczone w godzinach pomiędzy 800-2000 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 uśrednione dla pięciu lat;
14)ozon (O3)AOT40 liczone w godzinach pomiędzy 800-2000 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 w roku oceny;
15)ozon (O3)liczby dni w ciągu roku, w których jednogodzinne stężenie ozonu przekroczyło wartość 180 µg/m3 i 240 µg/m3;
16)benzo(a)piren

(B(a)P)

stężenie średnioroczne.

Objaśnienia:

1) Schemat przemian chemicznych zastosowany przez model i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub adres strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) 36-ta wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36-tego maksimum jest większa od 50 µg/m3, to oznacza, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli, że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyły zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

4) Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem, obliczany dla okresu maj-lipiec jako suma różnic między stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3, a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby, między godziną 800a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY OKREŚLANIA RYZYKA PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ALBO PRZEKROCZEŃ POZIOMÓW DOCELOWYCH LUB DOPUSZCZALNYCH, POWIĘKSZONYCH O MARGINES TOLERANCJI, LUB POZIOMÓW ALARMOWYCH ORAZ CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH, SPOWODOWANYCH PRZENOSZENIEM ZANIECZYSZCZEŃ Z TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 92a UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania;

8) częstotliwość archiwizacji wyników modelowania;

9) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

10) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

11) asymilacja danych pomiarowych, jeżeli została wykonana (opis);

12) podsumowanie modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu.

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych dla obszaru kraju w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej, prezentujące wyniki modelowania według następującego zestawienia:

Substancja:Parametr statystyczny:
1)dwutlenek siarki (SO2)Wartość percentyla 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych dla napływu transgranicznego3) i udział procentowy napływu transgranicznego4) w odniesieniu do liczby godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 350 µg/m3 w roku kalendarzowym;
2)dwutlenek siarki (SO2)Wartość percentyla 99,2 z rocznej serii stężeń dobowych dla napływu transgranicznego i udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do liczby dni z przekroczeniami wartości dobowej 125 µg/m3 w roku kalendarzowym;
3)dwutlenek siarki (SO2)Udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego w okresie zimowym (01.10-31.03);
4)dwutlenek siarki (SO2)Udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego;
5)dwutlenek azotu (NO2)Wartość percentyla 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych wynikająca z napływu transgranicznego i udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do liczby godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym;
6)dwutlenek azotu (NO2)Udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego;
7)tlenki azotu (NOx)Udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego;
8)pył zawieszony PM10Wartość percentyla 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych dla napływu transgranicznego i udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do liczby dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/m3 w roku kalendarzowym5);
9)pył zawieszony PM10Udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego;
10)pył zawieszony PM2,5Udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego;
11)ozon (O3)Wartość percentyla 93,2 z serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do liczby dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku którego dotyczy ocena;
12)ozon (O3)Udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do AOT406) liczonego w godzinach pomiędzy 800-2000 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 w roku, którego dotyczy ocena;
13)benzo(a)piren

(B(a)P)

Udział procentowy napływu transgranicznego w odniesieniu do stężenia średniego rocznego.

Objaśnienia:

1) Schemat przemian chemicznych zastosowany przez model matematyczny i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub hiperłącze do strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) Wartości parametrów statystycznych dla napływu transgranicznego obliczone przy braku emisji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Udział procentowy napływu transgranicznego dla danego parametru liczony jest jako:

lub

5) 36-ta wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36-tego maksimum jest większa od 50 µg/m3, to oznacza, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

6) Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem, obliczany dla okresu maj-lipiec jako suma różnic między stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby, między godziną 800a 2000czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY OKREŚLANIA RYZYKA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO, DOPUSZCZALNEGO LUB DOCELOWEGO SUBSTANCJI W POWIETRZU ALBO INFORMACJI O WYSTĄPIENIU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO, DOPUSZCZALNEGO LUB DOCELOWEGO SUBSTANCJI, O KTÓRYM MOWA W ART. 93 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok lub okres, dla których przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o modelowaniu, które zostanie wykonane:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zakres parametrów statystycznych dla poszczególnych substancji i zakres prognozowanych substancji oraz okres, dla którego wykonane zostanie modelowanie;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania.

3. Wyniki rozkładu stężeń substancji dla obszaru kraju w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej są przekazywane w formie plików graficznych w formacie graficznym, przedstawiającym:

1) mapy dla każdej substancji wykonuje się na dzień bieżący i prognozy na kolejne 2 dni;

2) animacje w postaci sekwencji map godzinowych dla każdej substancji wykonuje się na dzień bieżący i dzień kolejny;

3) na każdej mapie i animacji informację o nazwie i wersji modelu, dacie i godzinie startu obliczeń, dacie, której dotyczy prognoza, nazwie substancji oraz legendę odpowiadającą skali barw mapy i animacji;

4) mapy zawierające rozkłady stężeń według następującego zestawienia:

SubstancjaZakres czasowy realizacji prognoz
1)pył zawieszony PM10rok kalendarzowy;
2)dwutlenek azotu (NO2)rok kalendarzowy;
3)dwutlenek siarki (SO2)01.10-31.03;
4)ozon (O3)01.04-30.09.

4. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) informacja o wykorzystanych emisjach;

2) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

3) asymilacja danych pomiarowych, jeżeli została wykonana (opis);

4) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

5) podsumowanie modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu, w tym informacja o częstotliwości archiwizacji wyników modelowania.

Objaśnienia:

1) Schemat przemian chemicznych zastosowany przez model matematyczny i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub adres strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA NA POTRZEBY WYZNACZANIA REPREZENTATYWNOŚCI STANOWISK POMIAROWYCH, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 90 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok lub okres, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania i jego charakterystyka;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

8) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania.

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej prezentujące wyniki modelowania według następującego zestawienia:

Substancja:Parametr statystyczny:
1)dwutlenek siarki (SO2)percentyl 99,7 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 350 µg/m3 w roku kalendarzowym;
2)dwutlenek siarki (SO2)percentyl 99,2 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 125 µg/m3 w roku kalendarzowym;
3)dwutlenek siarki (SO2)stężenie średnie w okresie zimowym (01.10-31.03);
4)dwutlenek siarki (SO2)stężenie średnie roczne;
5)dwutlenek azotu (NO2)percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym;
6)dwutlenek azotu (NO2)stężenie średnie roczne;
7)tlenki azotu (NOx)stężenie średnie roczne;
8)tlenek węgla (CO)stężenie maksymalne ośmiogodzinne kroczące i liczba dni z przekroczeniami wartości 10 000 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku;
9)pył zawieszony PM10percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/m3 w roku kalendarzowym i trzydzieste szóste maksimum ze średnich dobowych3);
10)pył zawieszony PM10stężenie średnie roczne;
11)pył zawieszony PM2,5stężenie średnie roczne;
12)benzo(a)piren

(B(a)P)

stężenie średnioroczne;
13)ozon (O3)percentyl 93,2 w rocznej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku oceny;

AOT404) liczone w godzinach pomiędzy 800-2000 czasu środkowoeuropejskiego w okresie 01.05-31.07 w roku oceny;

14)arsen (As)stężenie średnie roczne;
15)kadm (Cd)stężenie średnie roczne;
16)nikiel (Ni)stężenie średnie roczne;
17)ołów (Pb)stężenie średnie roczne;
18)benzen (C6H6)stężenie średnie roczne.

4. Informacje o dacie, godzinie i modelowanych wartościach stężeń parametrów statystycznych dla poszczególnych substancji wymienionych w ust. 3, w rozdzielczości jednogodzinnej.

Objaśnienia:

1) Schemat przemian chemicznych zastosowany przez model matematyczny i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub hiperłącze do strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) 36-ta wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36-tego maksimum jest większa od 50 µg/m3, to oznacza, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

4) Wskaźnik określający zanieczyszczenie powietrza ozonem, obliczany dla okresu maj-lipiec jako suma różnic między stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby, między godziną 800 a 2000czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH WYNIKÓW MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU I PRZEMIAN SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ ANALIZ WYNIKÓW TEGO MODELOWANIA, NA POTRZEBY PROGNOZOWANIA STĘŻEŃ SUBSTANCJI W POWIETRZU NA POTRZEBY OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA, O KTÓRYM MOWA W ART. 91c USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Informacje ogólne:

1) instytucja realizująca modelowanie;

2) data przygotowania informacji;

3) rok lub okres, dla którego przygotowano informacje;

4) imię i nazwisko, służbowy telefon oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za przygotowanie danych.

2. Informacje o zastosowanym modelowaniu:

1) nazwa i wersja modelu;

2) opis konfiguracji i dokumentacji modelu1);

3) zbiór danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza wykorzystanych w modelowaniu i scenariuszach emisyjnych w podziale na województwa, strefy i powiaty oraz źródła emisji;

4) czas uśredniania wyników modelowania;

5) obszar modelowania;

6) projekcja geograficzna wyników modelowania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-19922);

7) przestrzenna i czasowa rozdzielczość wyników modelowania;

8) częstotliwość archiwizacji wyników modelowania;

9) wykaz punktów pomiarowych, z których dane zostały użyte;

10) raport dotyczący zapewnienia i kontroli jakości w zakresie wykonanego modelowania;

11) asymilacja danych pomiarowych, jeżeli została wykonana (opis);

12) podsumowanie modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz scenariuszy.

3. Mapy zawierające rozkład stężeń i parametrów statystycznych w siatce obliczeniowej lub receptorach dyskretnych reprezentujących środek komórki siatki obliczeniowej dla obszaru kraju, województw i każdej strefy, prezentujące wyniki modelowania według następującego zestawienia:

Substancja:Parametr statystyczny:
1)dwutlenek azotu (NO2)percentyl 99,8 z rocznej serii stężeń jednogodzinnych i liczba godzin z przekroczeniami wartości jednogodzinnej 200 µg/m3 w roku kalendarzowym;
2)dwutlenek azotu (NO2)stężenie średnie roczne;
3)tlenki azotu (NOx)stężenie średnie roczne;
4)pył zawieszony PM10percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń dobowych i liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej 50 µg/m3 w roku kalendarzowym i trzydzieste szóste maksimum ze średnich dobowych3);
5)pył zawieszony PM10stężenie średnie roczne;
6)pył zawieszony PM2,5stężenie średnie roczne;
7)ozon (O3)percentyl 93,2 w rocznej serii maksimów dobowych stężenia ośmiogodzinnego kroczącego i liczba dni z przekroczeniami wartości 120 µg/m3 przez stężenia ośmiogodzinne kroczące w roku oceny;
8)ozon (O3)liczby dni w ciągu roku, w których jednogodzinne stężenie ozonu przekroczyło wartość 180 µg/m3 i 240 µg/m3;
9)benzo(a)piren (B(a)P)stężenie średnioroczne.

4. Obszary przekroczeń (w km2 oraz w postaci map w formie wektorowej z granicami tych obszarów) wyznaczone dla każdego parametru statystycznego, każdego zanieczyszczenia i każdej strefy, w której został przekroczony poziom dopuszczalny, poziom docelowy lub poziom celu długoterminowego.

5. Liczba ludności zamieszkała na obszarze przekroczeń, o których mowa w ust. 4, wyznaczona dla każdej strefy.

Objaśnienia:

1) Schemat przemian chemicznych zastosowany przez model matematyczny i opis wykorzystanych danych meteorologicznych lub adres strony internetowej zawierającej powyższe informacje.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) 36-ta wartość w uporządkowanym nierosnąco ciągu wartości stężeń 24-godzinnych z roku kalendarzowego. Jest to wartość powiązana z definicją poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Jeżeli wartość 36-tego maksimum jest większa od 50 µg/m3, to oznacza, że w roku wystąpiło więcej niż dozwolone 35 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego (D24=50 µg/m3), czyli że stężenie dopuszczalne 24-godzinne dla pyłu zawieszonego PM10 zostało przekroczone.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

1. Informacja dotycząca programu ochrony powietrza

Informacje ogólne na temat programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Rok referencyjny

Rok (pierwszego) przekroczenia poziomu

dopuszczalnego lub docelowego, który

doprowadził do opracowania programu ochrony

powietrza

2

Kod strefy1)

3

Kod programu ochrony

powietrza2)

4

Nazwa programu ochrony

powietrza

5

Nazwa urzędu marszałkowskiego

odpowiedzialnego za sporządzenie

programu odnoszącego się do

sytuacji przekroczenia

6

Adres pocztowy urzędu

marszałkowskiego

7

Imię/ona i nazwisko/a

pracownika/ów urzędu

marszałkowskiego

odpowiedzialnego/ych za

przygotowanie danych

8

Służbowy telefon pracownika/ów

urzędu marszałkowskiego

odpowiedzialnego/ych za

przygotowanie danych

9

Służbowy adres poczty

elektronicznej pracownika/ów

urzędu marszałkowskiego

odpowiedzialnego/ych za

przygotowanie danych

10

Adres strony internetowej urzędu

marszałkowskiego

11

Adres strony internetowej, pod

którym znajduje się obowiązująca

wersja programu ochrony powietrza

12

Przekroczenie poziomu substancji

stanowiące podstawę do

przygotowania programu ochrony

powietrza

Substancja określana jest jako:

- "SO2" dwutlenek siarki,

- "NO2" dwutlenek azotu,

- "PM10" pył zawieszony PM10,

- "PM2,5" pył zawieszony PM2,5,

- "Pb" ołów w pyle zawieszonym PM10,

- "C6H6" benzen,

- "CO" tlenek węgla,

- "O3" ozon,

- "As" arsen w pyle zawieszonym PM10,

- "Cd" kadm w pyle zawieszonym PM10,

- "Ni" nikiel w pyle zawieszonym PM10,

- "B(a)P" benzo(a)piren w pyle zawieszonym

PM10

13

Kod sytuacji przekroczenia3)

14

Data przyjęcia programu ochrony

powietrza

15

Ogłoszenie

Dziennik urzędowy województwa

16

Uwagi

Objaśnienia:

1)Kod strefy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

2)Kod dla programu. Może faktycznie być kodem strefy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 87 ust.

3 ustawy, do którego dodaje się symbol substancji, dla której został wykonany program ochrony powietrza, wraz z

podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL0204PM10a).

3)Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia

nadaje się kod. Kod składa się z 6 pól:

–kod województwa (dwa znaki),

–rok referencyjny (dwie cyfry),

–skrót nazwy strefy (trzy znaki),

–symbol zanieczyszczenia,

–symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

–numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Przykład: Mz02WarPM10d01.

2. Informacje dotyczące podziału źródeł zanieczyszczeń

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Kod programu ochrony

powietrza1)

1.1

Kod/y sytuacji przekroczenia2)

1.2

Rok referencyjny dla

programu

Rok (pierwszego) przekroczenia poziomu

dopuszczalnego lub docelowego, który doprowadził do

opracowania programu ochrony powietrza

2

Szacunkowy poziom tła

regionalnego ogółem w µg/m3

lub ng/m3:

Poziom tła regionalnego to stężenie zanieczyszczeń w

µg/m3 lub ng/m3 w skali przestrzennej przekraczającej

pięćdziesiąt km. Obejmuje on emisję substancji z

obszaru poza obszarem przekroczenia, ale również ze

źródeł w obrębie obszaru przekroczenia. Tło regionalne

należy podzielić, jeżeli są dostępne właściwe dane:

krajowe i transgraniczne

2.1

Krajowe

Liczba

2.1.2

Transgraniczne

Liczba

2.1.3

Naturalne

Liczba

2.1.4

Inne

Liczba

3

Szacunkowy podział dla

przyrostu tła miejskiego –

Podział przyrostu tła

miejskiego w µg/m3 lub ng/m3

Poziom przyrostu tła miejskiego – stężenie w miastach

lub aglomeracjach, które są określane przez całkowite

emisje z miast lub aglomeracji, ale nie są

bezpośrednimi lokalnymi emisjami

3.1

Ogółem

Łączna suma wielkości emisji, o której mowa w

pozycjach 3.2–3.10 (liczba)

3.2

Ruch drogowy

Emisja pochodząca wyłącznie z ruchu drogowego

(z wyłączeniem emisji pochodzącej z terenowych

maszyn roboczych) (liczba)

3.3

Przemysł, w tym produkcja ciepła i energii elektrycznej

Emisje pochodzące z procesów przemysłowych

i spalania (na przykład spiekalnie, piece). Wyklucza to

emisję z mobilnych maszyn roboczych używanych w

przemyśle. Ze względu na fakt, że przemysł jest bardzo

szeroką kategorią, należy wskazać miejsce

w Programie, gdzie można znaleźć informacje

o ewentualnym wpływie różnych procesów

przemysłowych (liczba)

3.4

Rolnictwo

Emisja pochodząca bezpośrednio z działalności

rolniczej (na przykład fermy drobiu), z wyłączeniem

emisji pochodzącej z drogowych maszyn używanych w

tym sektorze (liczba)

3.5

Sektor handlowy i

mieszkaniowy

Emisja pochodząca z ogrzewania budynków

handlowych lub mieszkaniowych (domowe kotły

grzewcze) (liczba)

3.6

Żegluga

Emisja pochodząca z żeglugi, z wyłączeniem emisji

pochodzącej z drogowych maszyn roboczych używanych

w portach (liczba)

3.7

Terenowe maszyny jezdne

Wszystkie maszyny robocze używane w przemyśle,

rolnictwie, sektorze handlowym i mieszkaniowym oraz

żegludze (liczba)

3.8

Naturalne

Źródła powodujące emisję, na które nie ma wpływu

działalność człowieka np.: pył z dróg wzbudzony z

drogi, nawet jeżeli ma pochodzenie naturalne, należy

przyporządkować do kategorii "ruch drogowy",

natomiast pył z pól uprawnych należy przyporządkować

do kategorii "rolnictwo" (liczba)

3.9

Transgraniczne

Emisje transgraniczne wpływające na poziom tła

miejskiego (liczba)

3.10

Inne

Liczba

4

Szacunkowy podział dla

przyrostu lokalnego – podział

lokalnego przyrostu w µg/m3

Przyrost lokalny określa zanieczyszczenia ze źródeł

będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Przyrost lokalny

można oszacować jako różnicę pomiędzy stężeniem

zmierzonym lub modelowanym w miejscu przekroczenia

a poziomem tła miejskiego

4.1

Ogółem

Liczba

4.2

Ruch drogowy

Emisja tylko z dróg i transportu (poza emisją z maszyn

roboczych) (liczba)

4.3

Przemysł, w tym produkcja

ciepła i energii elektrycznej

Emisje pochodzące z procesów przemysłowych i

spalania (na przykład spiekalnie, piece). Wyklucza to

emisję z mobilnych maszyn roboczych używanych w

przemyśle. Ze względu na fakt, że przemysł jest bardzo

szeroką kategorią, należy wskazać miejsce w programie

ochrony powietrza, gdzie można znaleźć informacje o

ewentualnym wpływie różnych procesów

przemysłowych (liczba)

4.4

Rolnictwo

Emisja pochodząca bezpośrednio z działalności

rolniczej (na przykład fermy drobiu), z wyłączeniem

emisji pochodzącej z drogowych maszyn używanych w

tym sektorze (liczba)

4.5

Sektor handlowy

i mieszkaniowy

Emisja pochodząca z ogrzewania budynków

handlowych lub mieszkaniowych (domowe kotły

grzewcze), z wyłączeniem emisji pochodzącej z

drogowych maszyn używanych w tym sektorze (liczba)

4.6

Żegluga

Emisja pochodząca z żeglugi, z wyłączeniem emisji

pochodzącej z drogowych maszyn roboczych używanych

w portach (liczba)

4.7

Terenowe maszyny jezdne

Wszystkie maszyny robocze używane w przemyśle,

rolnictwie, sektorze handlowym i mieszkaniowym oraz

żegludze (liczba)

4.8

Naturalne

Źródła powodujące emisję, na które nie ma wpływu

działalność człowieka (na przykład pył wzbudzony z

drogi), nawet jeżeli ma pochodzenie naturalne, należy

przyporządkować do kategorii "ruch drogowy",

natomiast pył z pól uprawnych należy przyporządkować

do kategorii "rolnictwo" (liczba)

4.9

Transgraniczne

Emisje transgraniczne wpływające na poziom tła

lokalnego (liczba)

4.10

Inne

Liczba

5

Klasyfikacja sytuacji

przekroczeń:

Ogólnie

5.1

Odnosi się do przekroczeń

poziomów

dopuszczanych/docelowych –

wartość średnioroczna

w µg/m3

Liczba

5.2

Odnosi się do liczby dni z

przekroczeniami poziomów

dopuszczalnych/docelowych –

wartość 24-godzinna,

8-godzinna oraz 1-godzinna

Liczba

6

Obszar przekroczenia w km2

Liczba

7

Klasyfikacja obszaru

przekroczeń

Wybrać właściwy:

- wiejski (terytorium całego kraju z wyłączeniem miast o

liczbie ludności powyżej 5 tysięcy, włączając w to

jednostki terytorialne obejmujące co najmniej 90%

obszarów zaliczonych do terenów rolniczych, leśnych

lub naturalnych)

- wiejski – niedaleko miasta

- wiejski – regionalny

wiejski – odległy

- podmiejski

- miejski

8

Szacunkowa długość drogi

w km, na której stężenie

przekroczyło poziom

dopuszczalny lub poziom

docelowy w roku

referencyjnym

Liczba

9

Kod punktu pomiarowego3),

w którym zarejestrowano

przekroczenie

10

Użyty model, jeżeli

przekroczenie zostało

zarejestrowane za pomocą

obliczeń modelowych

Tekst

11

Ekspozycja narażenia na

przekroczenie:

Ogółem

11.1

Szacunkowa średnia liczba

ludności należącej do

wrażliwych grup ludności na

obszarze, na którym był

przekroczony poziom

dopuszczalny lub poziom

docelowy w roku

referencyjnym

Liczba

11.2

Infrastruktura związana

z wrażliwymi grupami

ludności

Liczba ośrodków (instytucji), w których przebywają

osoby wrażliwe, takich jak przedszkola, szkoły, opieka

zdrowotna, szpitale, żłobki (liczba)

11.3

Szacunkowy obszar w km2,

na którym został

przekroczony poziom

dopuszczalny lub poziom

docelowy w roku

referencyjnym

Liczba

11.4

Rok referencyjny

Rok odniesienia dla liczby ludności lub wrażliwych

grup ludności, jeśli różni się od roku sprawozdawczego

(data)

12

Przyczyna przekroczenia

Wybrać właściwą:

- duże natężenie ruchu w centrum miasta,

- transgraniczne przenoszenie zanieczyszczenia

powietrza spoza państwa członkowskiego Unii

Europejskiej,

- lokalne stacje benzynowe,

- parkingi,

- przechowywanie benzenu,

- bliskość głównej drogi,

- przemysł lokalny, w tym energetyka,

- wydobycie lub górnictwo,

- ogrzewanie domowe,

- niezorganizowana emisja ze źródeł przemysłowych,

- źródła naturalne lub zdarzenia naturalne,

- zimowe solenie dróg,

- inne

13

Uwagi

Tekst

Objaśnienia:

1)Kod dla programu. Może faktycznie być kodem strefy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 87

ust. 3 ustawy, do którego dodaje się symbol substancji, dla której został wykonany program ochrony powietrza,

wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL0204PM10a).

2)Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia

nadaje się kod. Kod składa się z 6 pól:

–kod województwa (dwa znaki),

–rok referencyjny (dwie cyfry),

–skrót nazwy strefy (trzy znaki),

–symbol zanieczyszczenia,

–symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

–numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Przykład: Mz02WarPM10d01.

3)Kod krajowy i kod międzynarodowy punktu pomiarowego, służący do identyfikacji punktu pomiarowego: kod

krajowy jest nadawany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a kod międzynarodowy jest

nadawany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

3. Informacja dotycząca scenariusza emisji w roku zakończenia realizacji programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Informacje ogólne

1.1

Kod/y sytuacji

przekroczenia1)

1.2

Kod programu ochrony

powietrza2)

1.3

Ogłoszenie programu ochrony

powietrza

1.3.1

Opis programu ochrony

powietrza

Dokumentacja publikacji wraz z dokumentacją

scenariusza– krótki opis programu ochrony powietrza,

jakich stref dotyczy, ilość scenariuszy objętych

programem, jak również informacja czy program

zawiera plan działań krótkoterminowych (tekst –

maksymalnie 400 znaków)

1.3.2

Tytuł uchwały

Tytuł podany w uchwale (tekst)

1.3.3

Data wejścia w życie uchwały

Rok

1.3.4

Instytucja odpowiedzialna za

ogłoszenie

Na przykład Zarząd Województwa Pomorskiego (tekst)

1.3.5

Adres strony internetowej, na

której zamieszczona została

ogłoszenie

Link do strony internetowej

2.

Okres, którego dotyczy prognoza

Rok

3.

Rok odniesienia, w którym rozpoczyna się prognozy

Rok

4.

Podział źródeł zanieczyszczeń

Odniesienie do podziału źródeł podanych w tabeli nr 2

(odesłanie)

5.

Scenariusz odniesienia:

5.1

Opis scenariusza odniesienia

Scenariusz odniesienia powinien prezentować

scenariusz wielkości emisji rozpatrywanych substancji,

jakie były w danym roku w sytuacji nie podejmowania

żadnych dodatkowych działań – tak zwanych "bez

zmian", który uwzględnia wpływ już realizowanych

działań oraz planowanych działań w zakresie

ograniczenia zanieczyszczeń, na przykład wynikających

z dyrektyw ograniczających emisje z pojazdów, a także

rozwój działalności wytwarzających zanieczyszczenia,

na przykład wzrost natężenia ruchu drogowego.

Generalnie prognoza stężenia stanowiącego punkt

odniesienia w miejscu przekroczenia wymaga

modelowych obliczeń uwzględniających przyszłe zmiany

poziomu tła regionalnego, tła ogółem i udziału

zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych. Aby zobrazować

przyszłe zmiany w tle regionalnym można wykorzystać

wyniki modelowych obliczeń Międzynarodowego

Programu Monitoringu i Oceny Przenoszenia

Zanieczyszczeń Powietrza na Duże Odległości w

Europie (EMEP)3) [http://www.emep.int], choć nie

należy ich kopiować. Nie da się wydać ogólnych zaleceń

dotyczących najlepszego sposobu oszacowania zmian w

zanieczyszczeniach z okolicznych źródeł (w zasięgu

trzydziestu km). Do ustalenia udziału zanieczyszczeń z

tych źródeł można zastosować obliczenia modelowe,

jeżeli jest to możliwe. Obliczenia te wymagają dużego

poziomu szczegółowości w przypadku zanieczyszczeń ze

źródeł, które mają duży wpływ na przekroczenia, na

przykład do obliczenia stężenia wzdłuż krawężnika

często uczęszczanej ulicy należy zastosować model dla

tej ulicy. W przykładzie tym trzeba uwzględnić zmiany w

intensywności ruchu drogowego oraz czynniki

wpływające na emisje (tekst – maksymalnie 600 znaków)

5.2

Emisja całkowita

w kilotonach/rok (kt/r)

Łączna wielkość emisji ze wszystkich źródeł na obszarze, do którego odnosi się program ochrony powietrza, plan działań krótkoterminowych lub działanie naprawcze. Projektowane emisje nie powinny uwzględniać redukcji wynikających z działań, których nie uwzględnia scenariusz odniesienia (liczba)

5.3

Przewidywany poziom

stężenia w roku

prognozowanym w µg/m3 lub

ng/m3

Przewidywane poziomy stężenia w roku prognozowanym

w ramach scenariusza odniesienia. Średnia wartość

roczna w µg/m3 (liczba)

5.4

Przewidywana liczba

przekroczeń w roku

prognozowanym

Przewidywane poziomy stężenia w roku prognozowanym

w ramach scenariusza odniesienia.

Przewidywany poziom stężenia, jeżeli normą jest liczba

dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego –

wartość 24-godzinna, w roku kalendarzowym (liczba)

5.5

Działania naprawcze

określone w programie

ochrony powietrza

Należy wskazać działania naprawcze określone w

programie ochrony powietrza i wprowadzone do

informacji o programie ochrony powietrza, które zostały

uwzględnione w scenariuszu odniesienia (tekst –

maksymalnie 800 znaków)

6

Uwagi

Tekst

7

Scenariusz prognozy:

7.1

Opis scenariusza prognozy

Opis scenariusza emisji wykorzystywanego do prognozy.

Należy podać założenia dotyczące scenariusza emisji,

jak również odniesienie do programu ochrony powietrza

(rozdział i strona dokumentu) (tekst – maksymalnie 600

znaków)

7.2

Łączna wielkość emisji na rozpatrywanym obszarze w kt/rok

Łączna wielkość emisji ze wszystkich źródeł na obszarze,

do którego odnosi się program ochrony powietrza, plan

działań krótkoterminowych lub działanie naprawcze.

Projektowane emisje powinny uwzględniać redukcje

wynikające ze środków, których nie uwzględnia

scenariusz odniesienia (liczba)

7.3

Przewidywany poziom stężenia w roku prognozowanym w µg/m3 lub ng/m3

Przewidywane poziomy stężenia w roku prognozowanym

w ramach prognozy. Średnia wartość roczna w µg/m3

(liczba)

7.4

Przewidywana liczba przekroczeń w roku prognozowanym

Przewidywane poziomy stężenia w roku prognozowanym

w ramach prognozy.

Przewidywany poziom stężenia, jeżeli normą jest liczba

dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego –

wartość 24-godzinna, w roku kalendarzowym (liczba)

7.5

Działania naprawcze określone w programie ochrony powietrza

Należy wskazać działania naprawcze określone w

programie ochrony powietrza i wprowadzone do

informacji o programie ochrony powietrza, które zostały

uwzględnione w prognozie (tekst – maksymalnie 800

znaków)

8.

Uwagi

Tekst

Objaśnienia:

1)Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia

nadaje się kod. Kod składa się z 6 pól:

–kod województwa (dwa znaki),

–rok referencyjny (dwie cyfry),

–skrót nazwy strefy (trzy znaki),

–symbol zanieczyszczenia,

–symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

–numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Przykład: Mz02WarPM10d01.

2)Kod dla programu. Może faktycznie być kodem strefy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 87 ust.

3 ustawy, do którego dodaje się symbol substancji, dla której został wykonany program ochrony powietrza, wraz z

podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL0204PM10a).

3)Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1988 r. w sprawie przystąpienia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową do

Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości,

dotyczącego długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń

powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), sporządzonego w Genewie dnia 28 września 1984 r. (Dz. U. z

1988 r. poz. 314).

4. Informacje dotyczące działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1.

Informacje ogólne

1.1

Kod/y sytuacji

przekroczenia1)

1.2

Kod programu ochrony

powietrza2)

1.3

Scenariusz oceny

Scenariusz realizacji działań: prognozy lub bazowy (tekst

maksymalnie 400 znaków)

2.

Opis działań naprawczych

2.1

Kod działania

naprawczego3)

2.2

Nazwa działania

naprawczego

Opisowy tytuł działania (tekst)

2.3

Opis działania

naprawczego

Krótki opis działania (tekst maksymalnie 600 znaków)

2.4

Klasyfikacja działań

naprawczych

Należy określić charakter działania naprawczego,

określonego w programie ochrony powietrza, na

podstawie listy Słownika danych Europejskiej Sieci

Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET)4),

zamieszczonego pod linkiem:

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/measureclassific

ation

Przykłady klasyfikacji działań naprawczych:

Zamówienia publiczne:

Nowe pojazdy, włączając w to pojazdy

niskoemisyjne

Niskoemisyjne stacjonarne źródła spalania

Inne

Zarządzanie i planowanie ruchem komunikacyjnym:

Strefy płatnego parkowania

Zarządzanie parkingami i miejscami postojowymi

Obniżenie dopuszczalnej prędkości i kontrola

jej przestrzegania

Inne formy komunikacji (na przykład rozwój

ścieżek rowerowych i pieszych traktów)

Transport towarowy

Efektywny rozwój komunikacji publicznej

Planowanie przestrzenne jako środek do

planowania udogodnień w środkach transportu

Zachęcanie do zmiany środków transportu

Inne

Paliwa niskoemisyjne dla małych, średnich i dużych

źródeł stacjonarnych i mobilnych:

Zamiana na instalacje wykorzystujące paliwa

niskoemisyjne

Inne

Informacja publiczna / edukacja:

Internet

Radio

Telewizja

Biuletyn

Inne

Inne, podać jakie:

2.5

Kategoria działań

Należy określić kategorię działania naprawczego,

określonego w programie ochrony powietrza, z

wykorzystaniem przedstawionych poniżej kategorii:

Działania zintegrowane z programem ochrony

powietrza

Działania zintegrowane z planem działań

krótkoterminowych

Działania mające na celu ochronę wrażliwych grup

Działania poza programem ochrony powietrza i

planem działań krótkoterminowych

Działania we współpracy z innym krajem

Inne

W przypadku typu działania, który nie jest uwzględniony

powyższej, należy zaznaczyć "Inne" i wybrać z listy

Słownika Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji

Środowiska (EIONET)4), zamieszczonego pod linkiem:

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/measuretype

2.6

Szczeble administracyjne

Wybrać właściwy szczebel administracyjny

odpowiedzialny za wdrożenie działania naprawczego:

- gminny lub powiatowy,

- wojewódzki.

2.7

Zakres czasowy

Wybrać właściwy:

- krótkoterminowy – poniżej jednego roku,

- średnioterminowy – jeden rok,

- długoterminowy – powyżej jednego roku.

2.8

Koszty:

Szacunkowe koszty realizacji działania w całym okresie

realizacji

2.8.1

Szacunkowe koszty realizacji

Szacunkowe koszty łączne obejmują wszystkie koszty,

planowane do poniesienia przez sektor/y wskazane jako

odpowiedzialne za realizację działania (liczba)

2.8.2

Waluta

Wybrać właściwą walutę ze Słownika EIONET Waluty

Unii Europejskiej, na przykład polski złoty (PLN), euro

(EUR)

2.8.3

Uwagi

Tekst

2.9

Sektor/y źródłowy/e

uwzględniony/e w

działaniu naprawczym:

Wybrać właściwy:

- ruch drogowy,

- przemysł, w tym produkcja ciepła i energii elektrycznej,

- rolnictwo

- sektor handlowy i mieszkaniowy

- żegluga,

- terenowe maszyny jezdne, nieporuszające się po jezdni,

- inne, podać jakie

Jeżeli odpowiedź brzmi "Inne", proszę podać dodatkowe wyjaśnienie w komentarzu

2.9.1

Komentarz

Tekst

2.10

Skala przestrzenna

Wybrać właściwą:

- gminna lub powiatowa,

- miasto, jako część strefy

- strefa

- wojewódzka

2.11

Planowana realizacja:

Status realizacji działań uwzględnia status programu

ochrony powietrza, na przykład aktualizacja programu

ochrony powietrza.

Wybrać właściwy status:

- realizowane

- inne

- planowane

- przygotowywane.

W przypadku statusu działania, który nie jest

uwzględniony powyższej, należy zaznaczyć "Inne" i

wybrać z listy Słownika Europejskiej Sieci Informacji i

Obserwacji Środowiska (EIONET)4), zamieszczonego pod

linkiem:

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/aq/measureimplementationstatus

2.12

Status realizacji

Rokmiesiącdzień (data)

2.12.1

Planowany termin rozpoczęcia realizacji działania

Rokmiesiącdzień (data)

2.12.2

Planowany termin zakończenia realizacji działania

Rokmiesiącdzień (data)

2.13

Planowany termin osiągniecia efektu realizacji działania naprawczego

Rokmiesiącdzień (data)

2.14

Wskaźnik monitorowania postępu

Proponowane wskaźniki specyficzne dla planowanych

działań naprawczych jak:

1. Liczba przeprowadzonych termomodernizacji (sztuk).

2. Liczba wymian źródeł ogrzewania z paliwa stałego na:

1) przyłącze do sieci ciepłowniczej (sztuk);

2) ogrzewanie gazowe (sztuk);

3) przyłącze do sieci gazowej (sztuk);

4) odnawialne źródła energii (sztuk);

5) ogrzewanie na paliwo stałe (sztuk).

3. Liczba miejsc parkingowych (sztuk), liczba

wymienionych urządzeń grzewczych na paliwa stałe

(sztuk).

4. Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie spalania

odpadów i pozostałości roślinnych (sztuk).

5. Liczba wykrytych nieprawidłowości w zakresie spalania

odpadów i pozostałości roślinnych (sztuk).

2.15

Uwagi

Tekst

2.16

Redukcja emisji w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego w kilotonach/rok (kt/r)

Liczba

2.17

Planowany wpływ na

poziomy stężeń w roku

prognozowanym w µg/m3

Planowana wielkość zmiany stężeń substancji (objętej

programem) w roku prognozowanym w związku z

realizacją działania naprawczego (liczba)

2.18

Inne ważne terminy

związane z realizacją

działania naprawczego

Ważne terminy, np. zakończenia poszczególnych etapów

realizacji działania naprawczego, mające wpływ na

realizację tego działania (liczba)

2.19

Uwagi

Tekst

Objaśnienia:

1)Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia

nadaje się kod. Kod składa się z 6 pól:

–kod województwa (dwa znaki),

–rok referencyjny (dwie cyfry),

–skrót nazwy strefy (trzy znaki),

–symbol zanieczyszczenia,

–symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

–numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Przykład: Mz02WarPM10d01.

2)Kod dla programu. Może faktycznie być kodem strefy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 87

ust. 3 ustawy, do którego dodaje się symbol substancji, dla której został wykonany program ochrony powietrza,

wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL0204PM10a).

3)Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu

ochrony powietrza, przygotowywanym na podstawie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 94 ust. 3

ustawy.

4)Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) jest siecią partnerską Europejskiej Agencji

Środowiska oraz jej państw członkowskich i współpracujących.

5.Informacja dotycząca planu działań krótkoterminowych, jeżeli jest częścią programu ochrony

powietrza

Informacje ogólne na temat planu działań krótkoterminowych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Rok referencyjny dla planu działań

krótkoterminowych

Rok (pierwszego) przekroczenia poziomu

dopuszczalnego lub docelowego, który doprowadził

do opracowania planu działań krótkoterminowych,

który stanowi integralną cześć programu ochrony

powietrza

2

Czy zidentyfikowano zagrożenia

przekroczenia poziomów

alarmowych (zwanych dalej "PA")

lub istotne przekroczenia (ponad

200%) poziomów dopuszczalnych

(zwanych dalej "PD") lub

docelowych (zwanych dalej

"PDC") w ciągu ostatnich 5 lat?

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tak, PA

Tak, PD lub PDC

Tak, obydwa

Nie

3

Link do strony internetowej, na

której został zamieszczony plan

działań krótkoterminowych

4

Czy zidentyfikowano zagrożenia

przekroczenia PA lub istotne

(ponad 200%) przekroczenia PD

lub PDC

Tak, PA

Tak, PD lub PDC

Tak, obydwa

Nie

5

Prawdopodobny wpływ

realizowanego planu działań

krótkoterminowych na poziomy

zanieczyszczeń. Proszę podać

informację na temat źródła emisji,

analizy podziału źródeł emisji i

odpowiedzialnego odniesienia

przestrzennego oraz odnieść się do

wyboru działań

Tekstmaksymalnie do 400 znaków

6

Działania krótkoterminowe: rodzaj

i sektory

6.1

Czy plan działań

krótkoterminowych ma w

szczególności na celu:

Zmniejszenie emisji*

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekstmaksymalnie do 400 znaków

Skrócenie czasu trwania

przekroczenia*

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekstmaksymalnie 400 znaków

Ograniczenie narażenia*

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekstmaksymalnie 400 znaków

7

Jakie rodzaje środków:

Edukacja/Informacja*

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekstmaksymalnie 400 znaków

Techniczne*

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekstmaksymalnie 400 znaków

Ekonomiczne/Finansowe*

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekstmaksymalnie 400 znaków

Szczególnej ochrony wrażliwych

grup ludności*

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły

Tekstmaksymalnie 400 znaków

8

Proszę opisać procesy

monitorowania i oceny

Tekstmaksymalnie 600 znaków

9

Proszę opisać ogólną strategię

udostępniania informacji, w tym

wszystkim zainteresowanym

stronom

Tekstmaksymalnie 600 znaków

10

Proszę podać krótki komentarz na

temat doświadczeń i poglądów,

czy plan działań

krótkoterminowych i program

ochrony powietrza wzajemnie się

uzupełniają, czy też występują

rozbieżności?

Jakie aspekty ogólnej strategii

jakości powietrza są wspierane

przez plan działań

krótkoterminowych?

Tekstmaksymalnie 600 znaków

* Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza

I. Informacje ogólne na temat sprawozdania z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.

Zawartość

Opis

1

Rok referencyjny

Rok (pierwszego) przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub

docelowego, który doprowadził do opracowania programu

ochrony powietrza

2

Województwo

3

Kod strefy1)

4

Kod programu

ochrony powietrza2)

5

Nazwa urzędu

marszałkowskiego

6

Adres pocztowy

urzędu

marszałkowskiego

7

Imię/ona i nazwisko/a

pracownika/ów

z urzędu

marszałkowskiego

odpowiedzialnego/ych

za przygotowanie

danych

8

Służbowy telefon

pracownika/ów

z urzędu

marszałkowskiego

odpowiedzialnego/ych

za przygotowanie

danych

9

Służbowy adres

poczty elektronicznej

pracownika/ów

z urzędu

marszałkowskiego

odpowiedzialnego/ych

za przygotowanie

danych

10

Uwagi

Tekst

II. Zestawienie działań naprawczych

Lp.

Zawartość

Odpowiedź

1

Kod działania

naprawczego3)

2

Tytuł

Tekst

3

Kod sytuacji

przekroczenia4)

4

Opis

Opis działania naprawczego (tekst – maksymalnie 600

znaków)

5

Nazwa i kod strefy1)

6

Obszar

Obszar strefy, na którym podjęto działanie naprawcze. Opis

obszaru, na którym leżą źródła emisji uwzględnione w

działaniach naprawczych (tekst – maksymalnie 600 znaków)

7

Termin zastosowania

Data rozpoczęcia i zakończenia

8

Skala czasowa

osiągnięcia redukcji

stężenia

Skala czasowa działań naprawczych:

A: krótkoterminowe;

B: średniookresowe (około roku);

C: długoterminowe.

Jeżeli jest więcej niż jeden kod – każdy kod oddziela się

średnikiem

9

Kategoria źródeł

emisji, której dotyczy

działanie naprawcze

Do określania kategorii źródeł emisji, której dotyczy działanie

naprawcze:

A: transport;

B: przemysł, w tym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej;

C: rolnictwo;

D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem;

E: inne.

Jeżeli jest więcej niż jedna kategoria- każdą kategorię oddziela

się średnikiem. Jeżeli zostanie zastosowany kod "Inne",

objaśnia się go w pozycji "Uwagi"

10

Wskaźnik(i)

monitorowania

postępu

Proponowane wskaźniki specyficzne dla planowanych działań

naprawczych jak:

1.Liczba przeprowadzonych termomodernizacji (sztuki).

2.Liczba wymian źródeł ogrzewania z paliwa stałego na:

1)przyłącze do sieci ciepłowniczej (sztuki);

2)ogrzewanie gazowe (sztuki);

3)przyłącze do sieci gazowej (sztuki)

4)odnawialne źródła energii (sztuki);

5)ogrzewanie na paliwo stałe (sztuki).

3. Liczba miejsc parkingowych (sztuk), liczba wymienionych

urządzeń grzewczych na paliwa stałe (sztuk).

4. Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie spalania

odpadów i pozostałości roślinnych (sztuk).

5. Liczba wykrytych nieprawidłowości w zakresie spalania

odpadów i pozostałości roślinnych (sztuk).

11

Efekt ekologiczny

Wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10,

pył zawieszony PM2,5, NOx, benzo(a)piren w pyle

zawieszonym PM10 (liczba)

12

Szacunkowa

wysokość całkowita

poniesionych kosztów

(w PLN)

Szacunkowe koszty łączne obejmują wszystkie koszty

poniesione przez sektor/y wskazane jako odpowiedzialne za

realizację działania (liczba)

13

Szacunkowa

wysokość całkowita

poniesionych kosztów

(w EUR)

Szacunkowe koszty łączne obejmują wszystkie koszty

poniesione przez sektor/y wskazane jako odpowiedzialne za

realizację działania (liczba)

14

Szacunkowy poziom

stężeń substancji

objętych programem

ochrony powietrza w

roku prognozy

Liczba

15

Uwagi

Tekst

Objaśnienia:

1)Kod strefy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

2)Kod dla programu. Może faktycznie być kodem strefy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 87

ust. 3 ustawy, do którego dodaje się symbol substancji, dla której wykonany zostały program ochrony powietrza,

wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL0204PM10a).

3)Kod działania naprawczego, służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu

ochrony powietrza, przygotowywanym na podstawie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 94 ust. 3

ustawy.

4)Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia

nadaje się kod. Kod składa się z 6 pól:

–kod województwa (dwa znaki),

–rok referencyjny (dwie cyfry),

–skrót nazwy strefy (trzy znaki),

–symbol zanieczyszczenia,

–symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

–numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Przykład: Mz02WarPM10d01.

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych

1. Ogólne

2. Link do strony internetowej, na której

został zamieszczony plan działań krótkoterminowych

2.1. Czy były stwierdzone przekroczenia poziomów

alarmowych (zwanych dalej "PA") lub istotne przekroczenia

(ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanych dalej

"PD") lub docelowych (zwanych dalej "PDC") w ciągu

ostatnich trzech lat?*

Tak, PA

Tak, PD/PDC

Tak, obydwa

Nie

Jeśli tak, proszę podać szczegóły

Tekstmaksymalnie 400

znaków

3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać swoje uwagi i doświadczenia

Tekst – maksymalnie 600 znaków

4. Czy plan działań krótkoterminowych został rozpoczęty*

Tak

Nie

4.1. Jeżeli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać

Tekst – maksymalnie 600 znaków

5. Plany działań krótkoterminowych: udostępnienie informacji do publicznej wiadomości:

5.1. Czy informacje dotyczące planu były podawane do

publicznej wiadomości*

Tak

Internet

Radio

Telewizja

Inne

Nie

5.2. Link do strony internetowej, na której została

zamieszczona informacja

5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym wszystkim

zainteresowanym stronom

Tekst – maksymalnie 600 znaków

6. Plany działań krótkoterminowych: wpływ

6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory

Tekst – maksymalnie 600 znaków

6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać te działania

i wyjaśnić dlaczego

Tekst – maksymalnie 600 znaków

6.3. Proszę podać linki do raportów i/lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystane do

przygotowania sprawozdania z planu działań krótkoterminowych

Tekst – maksymalnie 600 znaków

7. Pozostałe problemy

Tekst – maksymalnie 600 znaków

8. Uwagi

Tekst

* Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4);

3) dyrektywę Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającą niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiające przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza (Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4); 4) decyzję wykonawczą Komisji 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającą zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 36).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 1034), które zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 88) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.