Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2014.801 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Ochrona Znaku Polski Walczącej.

Dz.U.2014.1062 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Staż asystencki.

Dz.U.2021.687 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

Dz.U.2015.1969 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Dz.U.2014.791 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dz.U.2014.857 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.U.2014.832 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o lasach.

Dz.U.2014.1032 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie roślin.

Dz.U.2014.907 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.877 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Sądzie Najwyższym.

Dz.U.2014.1031 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Sądzie Najwyższym.

Dz.U.2014.1081 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2014.930 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2014.945 | ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej "Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej" w Siemiatyczach.

Dz.U.2014.837 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2014 r. | Akt indywidualny

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013.

Dz.U.2014.804 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów dotyczące zbiórek publicznych.

Dz.U.2014.833 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2017.1348 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.

Dz.U.2014.798 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie konkursu oraz przeznaczanie i rozliczanie środków finansowych na informatyzację.

Dz.U.2014.780 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Warunki dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2014.788 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/11.

Dz.U.2014.821 | wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dz.U.2014.806 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 19/11.

Dz.U.2014.786 | wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywanie zmian w tym pozwoleniu.

Dz.U.2014.775 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2014.793 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.744 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2014 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2014.761 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Prawa konsumenta.

Dz.U.2020.287 t.j. | ustawa z dnia 30 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie).

Dz.U.2014.748 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.2014.923 | ustawa z dnia 30 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.811 | ustawa z dnia 30 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.850 | ustawa z dnia 30 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dz.U.2014.875 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Dz.U.2014.742 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Tryb przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym.

Dz.U.2014.750 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu na zwolnieniach lekarskich.

Dz.U.2016.1130 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2014 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniach lekarskich.

Dz.U.2016.1042 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich.

Dz.U.2016.1064 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich.

Dz.U.2016.1467 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Przypadki, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Dz.U.2014.709 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2014.739 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2014.738 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Dz.U.2014.740 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2014.737 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Peru-Polska. Umowa o przekazywaniu osób skazanych. Lima.2014.05.27.

Dz.U.2016.454 | umowa międzynarodowa z dnia 27 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dz.U.2014.755 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 51/13.

Dz.U.2014.735 | wyrok z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 12/13.

Dz.U.2014.736 | wyrok z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.726 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.723 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.729 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury.

Dz.U.2014.771 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 r. | Akt jednorazowy