Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.

USTAWA
z dnia 10 maja 2018 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 i 1735, z 2016 r. poz. 960 oraz z 2017 r. poz. 992) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy upoważnieni do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej "zaświadczeniami lekarskimi", mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2018 r.";

2) w art. 26 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) art. 6 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.