Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Na podstawie art. 139 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980 oraz z 2017 r. poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) zastrzeżenie o prawie do: odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania;",

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zastrzeżenie o prawie do: odwołania rokowań do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu przeprowadzenia rokowań lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia rokowań.";

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor oddziału, powołując komisję konkursową spośród pracowników oddziału w liczbie nieparzystej, nie mniejszej niż 3 członków, określa jej właściwość rzeczową.";

3) w § 15:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Do negocjacji kwalifikuje się oferentów w liczbie, która zapewni możliwość dokonania skutecznego wyboru, przy założeniu wyczerpania planowanej do zakupienia liczby świadczeń lub wartości zamówienia, licząc kolejno od najwyższej łącznej oceny uzyskanej na podstawie kryteriów niecenowych.

2. Do negocjacji zaprasza się oferentów zakwalifikowanych do negocjacji, spełniających wymogi konieczne do zawarcia i realizacji umowy.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przed dokonaniem wyboru komisja może rozszerzyć listę oferentów zakwalifikowanych i zaproszonych do negocjacji. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.";

4) w § 17:
a) w ust. 2 wyraz "przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazami "zakładu leczniczego",
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku przeprowadzania negocjacji weryfikacja może być przeprowadzona wyłącznie u oferentów zakwalifikowanych do negocjacji.",

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Jeżeli w wyniku postępowania zawarto umowę z oferentem, o którym mowa w ust. 3, i odstąpiono od obowiązku weryfikacji jego oferty, dyrektor oddziału przeprowadza kontrolę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy przez oferenta.".

§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).