Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1186

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 245 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa;
2) obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, zwanych dalej "dokumentami";
3) sposób prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;
4) wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.
§  2. 
1.  Dokumenty można przekazywać bezpośrednio, za pośrednictwem innych funkcjonariuszy lub pracowników Służby Ochrony Państwa, przesyłką listową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2.  Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym.
3.  Dokumenty przekazane środkami komunikacji elektronicznej podlegają wydrukowaniu i uwierzytelnieniu przez rzecznika dyscyplinarnego.
4.  Zapisy obrazu lub dźwięku przekazane środkami komunikacji elektronicznej zapisuje się na informatycznych nośnikach danych.
§  3.  Komendant Służby Ochrony Państwa i przełożony dyscyplinarny, podejmując czynności w sprawach dyscyplinarnych, sprawdzają swoją właściwość, o której mowa w art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.
§  4. 
1.  Włączenie do akt postępowania dyscyplinarnego, zwanych dalej "aktami postępowania":
1) dokumentu złożonego w toku czynności dowodowych, bezpośrednio przez obwinionego,
2) odpisu lub wyciągu z udostępnionych akt innego postępowania

- wymaga sporządzenia przez rzecznika dyscyplinarnego protokołu z tej czynności.

2.  Informatyczne nośniki danych zawierające zapisy obrazu lub dźwięku włącza się do akt postępowania w zaklejonych kopertach, oznaczonych sygnaturą akt postępowania.
§  5. 
1.  Rzecznik dyscyplinarny prowadzący sprawę zakłada teczkę akt postępowania i oznacza ją sygnaturą oraz opisem przedmiotu sprawy. Teczkę akt postępowania opatruje się pieczęcią z nazwą komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa.
2.  Dokumenty w aktach postępowania układa się chronologicznie według daty ich sporządzenia lub wpływu.
3.  Akta postępowania układa się w tomach nieprzekraczających 200 kart. Karty zawarte w poszczególnych tomach numeruje się, dokonując zaznaczenia lub nadruku trwałym środkiem kryjącym w prawym górnym rogu.
4.  Do każdego tomu akt postępowania sporządza się przegląd akt postępowania, z zachowaniem ciągłości numeracji kart dla całości akt postępowania.
§  6.  Akta postępowania zawierające materiały niejawne, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083), dzieli się na część jawną i niejawną.
§  7. 
1.  Akta postępowania, które zostało zawieszone, przechowuje rzecznik dyscyplinarny wyznaczony do jego prowadzenia.
2.  Rzecznik dyscyplinarny, w czasie zawieszenia postępowania dyscyplinarnego okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu, podejmuje czynności niezbędne do ustalenia, czy przyczyny zawieszenia nie ustały. Z czynności tych rzecznik dyscyplinarny sporządza notatkę urzędową, którą włącza do akt postępowania.
3.  Rzecznik dyscyplinarny może odstąpić od obowiązku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli okoliczności związane z przyczyną zawieszenia to uzasadniają. Fakt ten dokumentuje sporządzając notatkę urzędową, którą włącza do akt postępowania.
4.  Rzecznik dyscyplinarny po uzyskaniu informacji o ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania dyscyplinarnego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął tę informację, przekazuje akta postępowania przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z wnioskiem o podjęcie tego postępowania.
§  8. 
1.  Wniosek o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu.
2.  Przed wydaniem postanowienia o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych właściwy do jego wydania przełożony dyscyplinarny lub Komendant Służby Ochrony Państwa może zażądać niezwłocznego przekazania akt postępowania.
§  9.  Rzecznik dyscyplinarny, w razie ustalenia na podstawie zebranego materiału dowodowego, że obwinionemu należy zarzucić czyn, który nie był objęty uprzednio wydanym postanowieniem, lub że zachodzi potrzeba istotnej zmiany opisu czynu lub jego kwalifikacji prawnej, występuje do przełożonego dyscyplinarnego z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie zarzutów.
§  10. 
1.  Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie lub postanowienie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania lub zażalenia niezwłocznie przekazuje je Komendantowi Służby Ochrony Państwa wraz z aktami postępowania, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 4 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie lub zażalenie.
2.  Rzecznik dyscyplinarny, który wydał postanowienie, w przypadku wniesienia zażalenia na to postanowienie niezwłocznie przekazuje je przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania oraz swoim stanowiskiem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie.
§  11.  Prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek dokonuje w formie pisemnej:
1) w protokołach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego - osoba sporządzająca protokół przed jego podpisaniem,
2) w postanowieniach i orzeczeniach wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym - wydający postanowienie lub orzeczenie, na każdym etapie, a także po zakończeniu postępowania

- w taki sposób, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne.

§  12. 
1.  Przełożony dyscyplinarny, nie rzadziej niż raz w miesiącu, zapoznaje się z aktami postępowania, zgromadzonym materiałem dowodowym oraz zakresem podjętych i planowanych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.
2.  Czynności, o których mowa w ust. 1, może prowadzić funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa upoważniony przez przełożonego dyscyplinarnego.
§  13.  Wzór:
1) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) postanowienia o przejęciu do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o wyłączeniu albo o odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o wyłączeniu albo o odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8) postanowienia o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych do 3 miesięcy jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
10) protokołu przesłuchania świadka jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
11) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
12) protokołu przyjęcia wyjaśnień od obwinionego jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
13) protokołu przyjęcia dokumentów lub pisemnych wyjaśnień obwinionego jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
14) protokołu oględzin jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia;
15) protokołu konfrontacji jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia;
16) wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wyrażenie zgody na skorzystanie z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia;
17) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie uwzględnienia wniosku dowodowego jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia;
18) postanowienia o zmianie lub uzupełnieniu zarzutów jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia;
19) wezwania do stawiennictwa jest określony w załączniku nr 19 do rozporządzenia;
20) protokołu przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 20 do rozporządzenia;
21) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 21 do rozporządzenia;
22) protokołu włączenia do akt postępowania dyscyplinarnego odpisów lub wyciągów uzyskanych z innego postępowania jest określony w załączniku nr 22 do rozporządzenia;
23) postanowienia o przywróceniu albo odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia albo zażalenia na postanowienie albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest określony w załączniku nr 23 do rozporządzenia;
24) postanowienia o rozpatrzeniu zażalenia albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu jest określony w załączniku nr 24 do rozporządzenia;
25) postanowienia o rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 25 do rozporządzenia;
26) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie rozpatrzenia zażalenia albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest określony w załączniku nr 26 do rozporządzenia;
27) protokołu zapoznania obwinionego lub obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego lub z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego, lub z uzupełnionymi materiałami dowodowymi postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 27 do rozporządzenia;
28) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 28 do rozporządzenia;
29) postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o zakończeniu czynności dowodowych jest określony w załączniku nr 29 do rozporządzenia;
30) postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych jest określony w załączniku nr 30 do rozporządzenia;
31) protokołu wysłuchania obwinionego jest określony w załączniku nr 31 do rozporządzenia;
32) orzeczenia jest określony w załączniku nr 32 do rozporządzenia;
33) notatki urzędowej z wysłuchania rzecznika dyscyplinarnego lub obwinionego, lub obrońcy przez komisję jest określony w załączniku nr 33 do rozporządzenia;
34) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o odmowie przyjęcia odwołania albo zażalenia jest określony w załączniku nr 34 do rozporządzenia;
35) orzeczenia wydanego po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest określony w załączniku nr 35 do rozporządzenia;
36) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o umorzeniu postępowania odwoławczego jest określony w załączniku nr 36 do rozporządzenia;
37) postanowienia o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 37 do rozporządzenia;
38) orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 38 do rozporządzenia;
39) postanowienia Komendanta Służby Ochrony Państwa o rozpatrzeniu zażalenia albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest określony w załączniku nr 39 do rozporządzenia;
40) orzeczenia wydanego w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego po rozpatrzeniu odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest określony w załączniku nr 40 do rozporządzenia.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ....................................................... r.

o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 225 ust. 1 pkt .... lit. .... ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam:

1. wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko ..................................................................................

....................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

stosownie do ..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(podstawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego)

i przedstawić zarzut(y) następującej treści: ...............................................................................................

.................................................................................................................................................................. ,

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

2. do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wyznaczyć ................................................................

.................................................................................................................................................................. .

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe rzecznika dyscyplinarnego)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne)

...........................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa w toku

postępowania dyscyplinarnego obwiniony ma prawo do:

1) składania wyjaśnień;

2) odmowy składania wyjaśnień;

3) zgłaszania wniosków dowodowych;

4) przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzania z nich notatek, fotokopii oraz

odpisów, chyba że sprzeciwia się temu dobro postępowania dyscyplinarnego i rzecznik

dyscyplinarny odmówi, w drodze postanowienia, udostępnienia akt;

5) ustanowienia obrońcy, którym może być funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, adwokat albo

radca prawny;

6) wnoszenia do przełożonego dyscyplinarnego zażaleń na postanowienia wydane w toku

postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia

i w przypadkach wskazanych w ustawie; od postanowień wydanych przez przełożonego

dyscyplinarnego zażalenie przysługuje do Komendanta Służby Ochrony Państwa,

a w przypadku postanowienia wydanego przez Komendanta Służby Ochrony Państwa

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Rzecznik dyscyplinarny może, w drodze postanowienia, odmówić udostępnienia akt, jeżeli sprzeciwia

się temu dobro postępowania dyscyplinarnego. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Ustanowienie obrońcy, jeżeli nie zawiera ograniczeń, uprawnia go do działania w całym

postępowaniu dyscyplinarnym, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia.

O zmianie zakresu pełnomocnictwa uprawniającego do działania w postępowaniu dyscyplinarnym lub

o jego cofnięciu obwiniony niezwłocznie zawiadamia obrońcę oraz rzecznika dyscyplinarnego.

Obrońca nie może podejmować czynności na niekorzyść obwinionego. Może on zrezygnować

z reprezentowania obwinionego w toku postępowania dyscyplinarnego, zawiadamiając o tym

obwinionego oraz rzecznika dyscyplinarnego. Do czasu ustanowienia nowego obrońcy, jednak nie

dłużej niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia obwinionego, obrońca jest obowiązany

podejmować niezbędne czynności.

Udział obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym nie wyłącza osobistego działania w nim

obwinionego.

Orzeczenia, postanowienia, zawiadomienia i inne pisma wydane w toku postępowania

dyscyplinarnego doręcza się obwinionemu oraz obrońcy, jeżeli został ustanowiony. W przypadku

doręczenia obwinionemu i obrońcy w różnych terminach pisma, od którego przysługuje odwołanie lub

zażalenie, termin na złożenie odwołania lub zażalenia liczy się od dnia doręczenia, które nastąpiło

wcześniej.

Wniosek dowodowy obwiniony zgłasza na piśmie rzecznikowi dyscyplinarnemu, który rozstrzyga

o uwzględnieniu wniosku albo odmawia, w drodze postanowienia, uwzględnienia wniosku, jeżeli:

1) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest

już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;

2) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności lub nie da się go przeprowadzić;

3) przeprowadzenie dowodu jest sprzeczne z prawem;

4) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania dyscyplinarnego.

Na postanowienie w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku dowodowego przysługuje zażalenie.

Nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego w służbie, zwolnienie obwinionego od zajęć

służbowych z powodu choroby oraz nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie rzecznika

dyscyplinarnego oraz uporczywe unikanie z nim kontaktu nie wstrzymują biegu postępowania

dyscyplinarnego, a czynności, w których jest przewidziany udział obwinionego, nie przeprowadza się

albo przeprowadza się w miejscu jego pobytu.

Udział w czynnościach dowodowych oraz zapoznanie z aktami postępowania dyscyplinarnego

obwinionego zwolnionego od zajęć służbowych z powodu choroby wymagają zgody lekarza, który

orzekł czasową niezdolność obwinionego do służby, chyba że obwiniony pisemnie wyrazi na to

zgodę. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z lekarzem lub zmiany lekarza zgody

takiej może udzielić lekarz, który obecnie leczy obwinionego, a w dalszej kolejności lekarz o takiej

samej specjalności.

W przypadku długotrwałego niewyrażania przez lekarza, o którym mowa w art. 230 ust. 10 ustawy

z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zgody na udział obwinionego w czynnościach

dowodowych, a okoliczności tych decyzji budzą uzasadnione wątpliwości, można zwrócić się

do biegłego lekarza sądowego o pisemną opinię w tym zakresie. Wyrażenie zgody biegłego lekarza

sądowego umożliwia kontynuowanie czynności dowodowych z obwinionym.

Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, jeżeli

obwiniony zmienia miejsce zamieszkania i nie podaje nowego adresu lub nie przebywa pod

wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod ten adres uważa się za doręczone.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ....................................................... r.

o przejęciu do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 228 ust. l/2/3*) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam przejąć do prowadzenia postępowanie dyscyplinarne przeciwko

.........................................................................................................................................................,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o to, że ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. .

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ....................................................... r.

o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt ... ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) postanawiam odmówić wszczęcia

postępowania dyscyplinarnego przeciwko ................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa)

w związku z informacją o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego polegającego na ..........................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. .

(opis przewinienia dyscyplinarnego)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Pokrzywdzonemu, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Służby Ochrony Państwa za

pośrednictwem ...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego wydającego postanowienie)

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

z dnia ....................................................... r.

o wyłączeniu / odmowie wyłączenia*) przełożonego dyscyplinarnego

Na podstawie art. 227 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam:

1. wyłączyć / odmówić wyłączenia*)

....................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przełożonego dyscyplinarnego)

od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko ...........................................................................

.................................................................................................................................................................. ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o to, że .........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... .

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

2. przejąć postępowanie dyscyplinarne do dalszego prowadzenia*)

3. wyznaczyć do dalszego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego*)

.................................................................................................................................................................. .

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego z równorzędnej komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.......................................................................

stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

z dnia ....................................................... r.

o wyłączeniu / odmowie wyłączenia*) rzecznika dyscyplinarnego

Na podstawie art. 227 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam:

1) wyłączyć / odmówić wyłączenia*)

....................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe rzecznika dyscyplinarnego)

od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko ...............................................................................

.......................................................................................................................................................................... ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o to, że .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ,

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

2) wyznaczyć do dalszego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego*)

.................................................................................................................................................................. .

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe rzecznika dyscyplinarnego)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...........................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ....................................................... r.

o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 232 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

zawiesić postępowanie dyscyplinarne przeciwko ....................................................................................

................................................................................................................................................................. ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o to, że .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...........................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie obwinionemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do

Komendanta Służby Ochrony Państwa za pośrednictwem:

...................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Pokrzywdzonemu, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Służby Ochrony Państwa za

pośrednictwem

...................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ....................................................... r.

o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 232 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie dyscyplinarne przeciwko .....................................................................

.................................................................................................................................................................. ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o to, że .................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. .

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...........................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ....................................................... r.

o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych do 3 miesięcy

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

przedłużyć termin prowadzenia czynności dowodowych do 3 miesięcy w postępowaniu

dyscyplinarnym przeciwko ............................................................................................................................ ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie przewinienia(-winień) dyscyplinarnego(-nych) określonego

(-nych) w ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. .

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...........................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

z dnia ....................................................... r.

o przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych na czas oznaczony

powyżej 3 miesięcy

Na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

przedłużyć termin prowadzenia czynności dowodowych do dnia ............................................................

w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko .......................................................................................... ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie przewinienia(-winień) dyscyplinarnego(-nych) określonego

(-nych) w ...................................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...........................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Protokół przesłuchania świadka

.........................................................................., dnia ....................................................... r., godz. ................

(miejscowość)

....................................................................................... z ..................................................................................................,

(stopień, imię i nazwisko) (nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

działając na podstawie art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.),

przy udziale protokolanta .......................................................................................................................*)

(stopień, imię i nazwisko)

oraz

1) ............................................................................................................................................................ ,

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w przesłuchaniu)

2) ..........................................................................................................................................................*),

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w przesłuchaniu)

w związku z postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko ...................................................................... ,

(stopień, imię i nazwisko)

przesłuchał w charakterze świadka poniżej wymienioną osobę, której tożsamość stwierdził na

podstawie ................................................................................................................................................ .

(nazwa, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument)

Świadka uprzedzono o:

- odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajanie prawdy (art. 233 § 1 i § 1a

Kodeksu karnego),

- obowiązku stawienia się na wezwanie i złożenia zeznań (art. 177 § 1 Kodeksu

postępowania karnego).

Ponadto świadka poinformowano o okolicznościach uzasadniających odmowę składania

zeznań lub uchylenia się od odpowiedzi na pytania (art. 182, art. 183 i art. 185 Kodeksu

postępowania karnego).

Świadek oświadczył, że został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy oraz pouczony o pozostałych wyżej wymienionych obowiązkach

i przysługujących mu uprawnieniach.

..............................................

(podpis świadka)

Osoby uczestniczące w przesłuchaniu uprzedzono o jednoczesnym utrwalaniu czynności za

pomocą urządzenia rejestrującego obraz/dźwięk *) ........................................................................................ .

(rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzenia, nośnika)

Następnie świadek zeznaje, co następuje:

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................... .

Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................................ .

Miejsce zamieszkania: ............................................................................................................................ .

Zajmowane stanowisko (zajęcie): ........................................................................................................... .

Stosunek do stron: ................................................................................................................................... .

.......................................................... ................................................ .......................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego) (podpis protokolanta*)) (podpis świadka)

..................................................................................... ..........................................................................................

(podpisy uczestników czynności / osób obecnych*))

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(treść zeznań świadka)

W protokole dokonano sprostowań następujących błędów pisarskich / i rachunkowych / oraz

innych oczywistych omyłek*): ..................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Do protokołu załączono*) .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(rodzaj i liczba załączników)

Przesłuchanie świadka zakończono dnia .............................................. r. o godz. ................................. .

Protokół po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi*) podpisuję.

.......................................................... ................................................ .......................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego) (podpis protokolanta*)) (podpis świadka)

..................................................................................... ..........................................................................................

(podpisy uczestników czynności / osób obecnych*))

Odmowa zapoznania się z treścią protokołu / odmowa złożenia podpisu / brak podpisu*)

wynika z ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

.........................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE

RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ....................................................... r.

o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania / odpowiedzi na pytania*)

Na podstawie art. 240 ust. 2 w zw. z art. 229 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie

Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

odmówić zwolnienia od złożenia zeznania / odpowiedzi na pytania*)

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby przesłuchiwanej)

świadka w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko ...............................................................................

.................................................................................................................................................................. ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie przewinienia(-winień) dyscyplinarnego(-nych) określonego

(-nych) w ....................................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

ze względu na to, że ...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(przyczyna odmowy)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.......................................................................

stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie świadkowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia do

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego postępowanie dyscyplinarne

w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Protokół przyjęcia wyjaśnień od obwinionego

........................................................................., dnia ......................................................... r., godz. ................

(miejscowość)

....................................................................................... z ................................................................................................ ,

(stopień, imię i nazwisko) (nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

działając na podstawie art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), przy udziale protokolanta ............................

.................................................................................................................................................................*)

(stopień, imię i nazwisko)

oraz

1) ..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w przyjęciu wyjaśnień)

2) ..........................................................................................................................................................*) ,

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w przyjęciu wyjaśnień)

przyjął wyjaśnienia od obwinionego poniżej wymienionego, którego tożsamość stwierdzono

na podstawie ............................................................................................................................................. .

(nazwa, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument)

Obwinionego pouczono o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z art. 230 ustawy

z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa oraz o ciążącym na nim obowiązku

i skutkach jego niewykonania wynikających z art. 139 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

Osoby uczestniczące w przyjęciu wyjaśnień od obwinionego uprzedzono o jednoczesnym

utrwalaniu czynności za pomocą urządzenia rejestrującego obraz/dźwięk*)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzenia, nośnika)

Obwiniony podał następujące dane:

Stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe: ...............................................................................

...................................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .........................................................................................................................

Miejsce zamieszkania: ..............................................................................................................................

Stan cywilny i rodzinny: ...........................................................................................................................

Dotychczasowe kary i wyróżnienia: .........................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Stosunek do pokrzywdzonego: .................................................................................................................

Adres do korespondencji: .........................................................................................................................

Staż służby w Służbie Ochrony Państwa: .................................................................................................

.................................................................. .............................................. ..............................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego) (podpis protokolanta)*) (podpis obwinionego)

..................................................................................... .......................................................................................

(podpisy uczestników czynności / osób obecnych*))

Następnie obwiniony wyjaśnił, co następuje: ...........................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

(treść wyjaśnień obwinionego)

W protokole dokonano sprostowań następujących błędów pisarskich / i rachunkowych / oraz

innych oczywistych omyłek*): ..................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Do protokołu załączono*) .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

(rodzaj i liczba załączników)

Przyjęcie wyjaśnień od obwinionego zakończono dnia ......................................... r. o godz. ............... .

Protokół po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi*) podpisuję.

.................................................................. .............................................. ..............................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego) (podpis protokolanta)*) (podpis obwinionego)

..................................................................................... .......................................................................................

(podpisy uczestników czynności / osób obecnych)*)

Odmowa zapoznania się z treścią protokołu / odmowa złożenia podpisu / brak podpisu*)

wynika z ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

.........................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Protokół przyjęcia dokumentów / pisemnych wyjaśnień*) obwinionego

........................................................................., dnia ......................................................... r., godz. ................

(miejscowość)

....................................................................................... z ................................................................................................ ,

(stopień, imię i nazwisko) (nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

działając na podstawie art. 229 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), przy udziale protokolanta ............................

.................................................................................................................................................................*)

(stopień, imię i nazwisko)

oraz

1) ..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału)

2) ..........................................................................................................................................................*),

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału)

przyjął od ...................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

dokumenty / pisemne wyjaśnienia*) dotyczące .........................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

w postaci ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

W protokole dokonano sprostowań następujących błędów pisarskich / i rachunkowych / oraz

innych oczywistych omyłek*) ...................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

Protokół po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi*) podpisuję.

.................................................................. .............................................. ..............................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego) (podpis protokolanta)*) (podpis obwinionego)

..................................................................................... .......................................................................................

(podpisy uczestników czynności / osób obecnych)*)

Odmowa zapoznania się z treścią protokołu / odmowa złożenia podpisu / brak podpisu*)

wynika z ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

.........................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Protokół oględzin

...........................................................................................................................................................................

(przedmiot oględzin)

........................................................................., dnia ......................................................... r., godz. ................

(miejscowość)

....................................................................................... z ................................................................................................ ,

(stopień, imię i nazwisko) (nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

działając na podstawie art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), przy udziale

protokolanta ............................................................................................................................................*)

(stopień, imię i nazwisko)

oraz

1) ............................................................................................................................................................ ,

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w oględzinach)

2) ..........................................................................................................................................................*),

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w oględzinach)

dokonał oględzin.........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(miejsce oględzin – miejscowość, adres – i przedmiot oględzin)

.................................................................. .............................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego) (podpis protokolanta)*)

..................................................................................... .......................................................................................

(podpisy uczestników czynności / osób obecnych)*)

Osoby uczestniczące w oględzinach uprzedzono o jednoczesnym utrwalaniu czynności za

pomocą urządzenia rejestrującego obraz / dźwięk*) .................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(rodzaj i cechy identyfikacyjne urządzenia, nośnika)

W toku oględzin ustalono, co następuje: ..................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

W protokole dokonano sprostowań następujących błędów pisarskich / i rachunkowych / oraz

innych oczywistych omyłek*) ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

Do protokołu załączono*) .........................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

(rodzaj i liczba załączników)

Protokół zakończono dnia .......................................... o godz. ............... .

Protokół po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi*) podpisuję.

.................................................................. .............................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego) (podpis protokolanta)*)

..................................................................................... .......................................................................................

(podpisy uczestników czynności / osób obecnych*))

Odmowa zapoznania się z treścią protokołu / odmowa złożenia podpisu / brak podpisu*)

wynika z ....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

.........................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Protokół konfrontacji

........................................................................., dnia .........................................................., godz. ..........................

(miejscowość)

....................................................................................... z ........................................................................................................... ,

(stopień, imię i nazwisko) (nazwa jednostki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

działając na podstawie art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), przy udziale protokolanta ...................................................

..........................................................................................................................................................................*)

(stopień, imię i nazwisko)

oraz ..........................................................................................................................................................................*)

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w czynności)

w obecności ....................................................................................................................................................*),

w związku z postępowaniem dyscyplinarnym przeciwko..................................................................................

............................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

dokonał konfrontacji w celu wyjaśnienia następujących sprzeczności:

1) świadek/obwiniony*).................................................................................................................................. ,

(imię i nazwisko)

pozostałe dane osobowe – akta postępowania k. .................................................,

w zeznaniu / wyjaśnieniu*) zawartym w protokole przesłuchania z dnia ...........................................................

(akta postępowania k. ...................................)

zeznał/wyjaśnił*):.................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ,

........................................................................................................................................................................... ,

2) świadek/obwiniony*) ................................................................................................................................ ,

(imię i nazwisko)

pozostałe dane osobowe – akta postępowania k. ...................................................,

w zeznaniu / wyjaśnieniu*) zawartym w protokole przesłuchania z dnia ...........................................................

(akta postępowania k. ...................................)

zeznał / wyjaśnił*): ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Świadka(-ków) uprzedzono o:

- odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajanie prawdy (art. 233 § 1 i § 1a

Kodeksu karnego),

- obowiązku stawienia się na wezwanie i złożenia zeznań (art. 177 § 1 Kodeksu

postępowania karnego).

Ponadto świadka(-ków) poinformowano o okolicznościach uzasadniających odmowę

składania zeznań lub uchylenia się od odpowiedzi na pytania (art. 182, art. 183 i art. 185

Kodeksu postępowania karnego).

Świadek(-dkowie) oświadczył(-yli), że został(-ali) uprzedzony(-dzeni) o odpowiedzialności

karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oraz pouczony(-czeni) o pozostałych

powyżej wymienionych obowiązkach i przysługujących mu (im) uprawnieniach.

.............................................. ..............................................

(podpis świadka) (podpis świadka)

Obwinionego pouczono o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z art. 230 ustawy

z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.

..............................................

(podpis obwinionego)

Świadek / obwiniony*) ........................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zeznał / wyjaśnił*): ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... .

W związku z powyższym świadek / obwiniony*) ..............................................................................................

(imię i nazwisko)

zeznał / wyjaśnił*): ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

W protokole dokonano sprostowań następujących błędów pisarskich / i rachunkowych / oraz

innych oczywistych omyłek*): ...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Zarzuty co do treści protokołu zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności oraz

oświadczenie rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego czynność: .................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Do protokołu załączono ....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

(rodzaj i liczba załączników)

Czynność zakończono w dniu .............................................................. o godz. .......................................... .

Protokół osobiście odczytałem / odczytano mi.*)

.................................................................. .........................................................................

(podpis świadka / obwinionego*)) (podpis świadka / obwinionego*))

..................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

..................................................................

(podpis protokolanta)*)

............................................................................

............................................................................

(podpisy uczestników / osób obecnych*))

Odmowa zapoznania się z treścią protokołu / odmowa złożenia podpisu / brak podpisu*)

wynika z: ...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... .

.........................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

.........................................................

(miejscowość, data)

...................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Komendant Służby Ochrony Państwa

WNIOSEK RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

o wyrażenie zgody na skorzystanie z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego

w prowadzonym postępowaniu dyscyplinarnym

Na podstawie art. 227 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) w związku z postępowaniem dyscyplinarnym

wszczętym postanowieniem .............................................. nr ............................. z dnia ..........................

przeciwko ...................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o to, że .................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ,

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

wnoszę o wyrażenie zgody na skorzystanie z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy

przeprowadzeniu czynności dowodowych w zakresie ..............................................................................

....................................................................................................................................................................

(określenie zakresu czynności dowodowych, jakie ma wykonać rzecznik dyscyplinarny)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...................................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Wyrażam zgodę i do pomocy wyznaczam ................................................................................................

................................................................................................................................................................ .*)

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe rzecznika dyscyplinarnego)

Nie wyrażam zgody.*)

.....................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko Komendanta Służby Ochrony Państwa, podpis)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  17

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE

RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ....................................................... r.

o odmowie uwzględnienia wniosku dowodowego

Na podstawie art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

odmówić uwzględnienia wniosku dowodowego w postaci .......................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(opis wniosku)

w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko .............................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

ze względu na to, że.................................................................................................................................. .

(przyczyna odmowy)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...........................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie obwinionemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do ...................................

............................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego postępowanie dyscyplinarne

w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia.

ZAŁĄCZNIK Nr  18

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia .............................................. r.

o zmianie / uzupełnieniu*) zarzutów

Na podstawie art. 229 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

zmienić / uzupełnić*) zarzut(y) w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko .............................................

............................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o to, że .................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

i przedstawić zarzut(y) następującej treści: ...............................................................................................

....................................................................................................................................................................

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

...........................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  19

........................................................................................................................... ................................................................

(pieczątka komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa) (miejscowość, data)

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

WEZWANIE DO STAWIENNICTWA

Na podstawie art. 177 § 1*), art. 129 § 1*) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks

postępowania karnego w związku z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie

Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) wzywam Pana / Panią*)

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

do stawiennictwa w ....................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

przy ulicy ................................................................................. nr ................, w pokoju nr ..............................,

w dniu .................................................. o godz. ......................., w charakterze świadka / obwinionego*)

w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko .....................................................................................................

obwinionemu o popełnienie czynu(-nów) określonego(-nych) w .....................................................................

............................................................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

w celu ............................................................................................................................................................... .

Numer telefonu kontaktowego: ...........................................................

.................................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego każda osoba wezwana w charakterze

świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.*)

Zgodnie z art. 230 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego

nie wstrzymuje biegu postępowania dyscyplinarnego.*)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  20

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Protokół przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego

........................................................................., dnia ......................................................... r., godz. ................

(miejscowość)

....................................................................................... z ................................................................................................ ,

(stopień, imię i nazwisko rzecznika dyscyplinarnego) (nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

działając na podstawie art. 229 ust. 2 i art. 230 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.

o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.),

przy udziale:

1) ............................................................................................................................................................ ,

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w czynności)

2) ..........................................................................................................................................................*),

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w czynności)

w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko .....................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz

stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie czynu(-nów) określonego(-nych) w ..............................................................

.....................................................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

udostępnił akta postępowania dyscyplinarnego składające się z .......................... kart (........................).

(liczba cyfrą) (liczba słownie)

Akta postępowania przeglądał

obwiniony*) ........................................................ od godz. .......................... do godz. .............................

(stopień, imię i nazwisko)

obrońca*) .................................................................... od godz. ....................... do godz. ........................

(imię i nazwisko)

W protokole dokonano sprostowań następujących błędów pisarskich / i rachunkowych / oraz

innych oczywistych omyłek*): ...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... .

Protokół po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi*) podpisuję.

.................................................................. ......................................... ........................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego) (podpis obwinionego)*) (podpis obrońcy)*)

.........................................................................................

.........................................................................................

(podpisy uczestników / osób obecnych)*)

Odmowa zapoznania się z treścią protokołu / odmowa złożenia podpisu / brak podpisu*)

wynika z: ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

.........................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  21

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE

RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ............................................ r.

o odmowie udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

odmówić udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego przeciwko....................................................

....................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

ze względu na to, że ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. .

(przyczyna odmowy)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie obwinionemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do ...........................

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego postępowanie dyscyplinarne

w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia.

ZAŁĄCZNIK Nr  22

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Protokół włączenia do akt postępowania dyscyplinarnego odpisów / wyciągów*)

uzyskanych z innego postępowania

............................................................................................, dnia ......................................., godz. ..................

(miejscowość)

............................................................................................... z .........................................................................................,

(stopień, imię i nazwisko rzecznika dyscyplinarnego) (nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

działając na podstawie art. 229 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), w postępowaniu dyscyplinarnym

prowadzonym przeciwko ..........................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie czynu(-nów) określonego(-nych) w ..............................................................

.....................................................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

za zgodą ......................................................................................................................................................

(oznaczenie właściwego organu, od którego uzyskano odpis(y) lub wyciąg(i))

włączył do akt postępowania dyscyplinarnego ..........................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(oznaczenie odpisu(-sów) lub wyciągu(-gów))

W protokole dokonano sprostowań następujących błędów pisarskich / i rachunkowych / oraz

innych oczywistych omyłek*) ....................................................................................................................

................................................................................................................................................................... .

.........................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  23

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia .................. r.

o przywróceniu / odmowie przywrócenia*) terminu do wniesienia odwołania

od orzeczenia / zażalenia na postanowienie*) / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*)

Na podstawie art. 126 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

w związku z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ..........................................................

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko składającego wniosek, status w postępowaniu dyscyplinarnym)

o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania / zażalenia / wniosku o ponowne

rozpatrzenie sprawy*) od orzeczenia / postanowienia*) ..............................................................................

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie wydającego orzeczenie lub postanowienie)

.................................................................................................... nr ............ z dnia ...................................

w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko .............................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie przewinienia(-winień) dyscyplinarnego(-nych) określonego

(-nych) w ....................................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

postanawiam

....................................................................................................................................................................

(rozstrzygnięcie)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu obwinionemu przysługuje prawo

wniesienia zażalenia / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*) do

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego / Komendanta Służby Ochrony Państwa*))

za pośrednictwem ......................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, który wydał postanowienie)

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.*)

Na postanowienie o przywróceniu terminu nie przysługuje zażalenie.*)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  24

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ....................................................... r.

o rozpatrzeniu zażalenia / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*) w przedmiocie

odmowy przywrócenia terminu

Na podstawie art. 126 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

w związku z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia .........................................................

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko składającego zażalenie)

na postanowienie ....................................................................... nr ............... z dnia .................................

(oznaczenie wydającego postanowienie)

o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie odwołania / zażalenia*) od orzeczenia /

postanowienia*) / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie orzeczenia lub postanowienia wraz z treścią rozstrzygnięcia)

w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko ............................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie przewinienia(-winień) dyscyplinarnego(-nych) określonego

(-nych) w .................................................................................................................................................. ,

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

postanawiam

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(rozstrzygnięcie)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  25

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ....................................................... r.

o rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego

Na podstawie art. 230 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia .........................................................

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, status w postępowaniu dyscyplinarnym)

wniesionego do przełożonego dyscyplinarnego na postanowienie rzecznika

dyscyplinarnego o.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(treść rozstrzygnięcia)

z dnia ............................................................... r.,

postanawiam

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(rozstrzygnięcie)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest ostateczne.

ZAŁĄCZNIK Nr  26

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

z dnia ................................ r.

w sprawie rozpatrzenia zażalenia / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*)

Na podstawie art. 226 ust. 2/art. 230 ust. 1 pkt 6/art. 232 ust. 3/art. 235 ust. 4*) ustawy z dnia

8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) po

rozpatrzeniu zażalenia / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*) .........................................................

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, status w postępowaniu dyscyplinarnym)

na orzeczenie

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, nr i data wydania postanowienia)

....................................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, w której pełni służbę obwiniony)

....................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

postanawiam

....................................................................................................................................................................

(rozstrzygnięcie)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest ostateczne.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  27

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Protokół zapoznania obwinionego / obrońcy*) z aktami postępowania

dyscyplinarnego / z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego /

z uzupełnionymi materiałami dowodowymi postępowania dyscyplinarnego*)

........................................................................., dnia .........................................................., godz. ................

(miejscowość)

....................................................................................... z .................................................................................................,

(stopień, imię i nazwisko) (nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa)

działając na podstawie art. 233 ust. 1 i 2/art. 236 ust. 2*) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.

o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), przy udziale:

1) ..............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w zapoznaniu)

2) ...........................................................................................................................................................*),

(imię i nazwisko oraz podstawa udziału w zapoznaniu)

mając na uwadze, że w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko ...................................

.......................................................... obwinionemu o popełnienie czynu(-nów) określonego(-nych)

(stopień, imię i nazwisko obwinionego)

w .................................................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy, zapoznał obwinionego / obrońcę*)

z aktami postępowania dyscyplinarnego / z uzupełnionymi aktami postępowania

dyscyplinarnego / z uzupełnionymi materiałami dowodowymi postępowania

dyscyplinarnego*) składającymi się z ....................................... kart (……..........................................).

(liczba cyfrą) (liczba słownie)

Pouczenie

Obwinionemu / obrońcy*) przysługuje prawo do zgłoszenia prowadzącemu

postępowanie, w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z aktami postępowania

dyscyplinarnego, wniosku o ich uzupełnienie.*)

Obwiniony / obrońca*) ma prawo w terminie 3 dni od dnia zapoznania się

z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego zgłosić wniosek o ich uzupełnienie

w zakresie wynikającym z przeprowadzonych czynności dowodowych uzupełniających akta

tego postępowania.*)

Obwiniony / obrońca*) ma prawo w terminie 3 dni od dnia zapoznania się

z uzupełnionymi materiałami dowodowymi postępowania dyscyplinarnego do zgłoszenia

przełożonemu dyscyplinarnemu uwag dotyczących przeprowadzonych czynności

dowodowych.*)

Obwiniony / obrońca*) po zapoznaniu się z aktami postępowania dyscyplinarnego /

z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego / z uzupełnionymi materiałami

dowodowymi postępowania dyscyplinarnego*) oraz po pouczeniu o przysługujących mu

uprawnieniach oświadczył: .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. .

Z aktami postępowania zapoznał się:

obwiniony*) ............................................................ od godz. ............................ do godz. ….................. ,

(stopień, imię i nazwisko)

obrońca*) ............................................................... od godz. ............................ do godz. ….................. .

(imię i nazwisko)

W protokole dokonano sprostowań następujących błędów pisarskich / i rachunkowych / oraz

innych oczywistych omyłek*):

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

Protokół po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi*) podpisuję.

.................................................................. .............................................. ..............................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego) (podpis obwinionego) (podpis obrońcy)

.....................................................................................

.....................................................................................

(podpisy uczestników/osób obecnych)*)

Odmowa zapoznania się z treścią protokołu / odmowa złożenia podpisu / brak podpisu*)

wynika z ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.........................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  28

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE

RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ................................. r.

o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 233 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

odmówić uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego przeciwko .....................................................

....................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

ze względu na to, że ...................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(przyczyna odmowy)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie obwinionemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do .............

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego postępowanie dyscyplinarne

w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia.

ZAŁĄCZNIK Nr  29

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE

RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

z dnia ................................. r.

o zakończeniu czynności dowodowych

Na podstawie art. 233 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

zakończyć czynności dowodowe w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko .......................................

....................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie przewinienia(-winień) dyscyplinarnego(-nych)

określonego(-nych) w .............................................................................................................................. .

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  30

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ....................................................... r.

o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych

Na podstawie art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

uchylić postanowienie rzecznika dyscyplinarnego z dnia ........................................................ r.

o zakończeniu czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym

przeciwko ...................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie przewinienia(-winień) dyscyplinarnego(-nych)

określonego(-nych) w ................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

i przekazać akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu do uzupełnienia o ...............................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. .

(zakres czynności do wykonania)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  31

..............................................

(miejscowość, data)

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

Protokół wysłuchania obwinionego

Na podstawie art. 234 ust. 8 w zw. z art. 229 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie

Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) w postępowaniu dyscyplinarnym

wszczętym postanowieniem .................................................................................... nr ............................

z dnia ............................... r.

przeciwko ..................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o to, że ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ,

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

w związku z zamiarem wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby Komendant

Służby Ochrony Państwa ..........................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko)

wezwał ............................................................................................................................ do stawienia się

(stopień, imię i nazwisko obwinionego)

w dniu ...................................................................... o godz. ................... do wysłuchania obwinionego.

W wysłuchaniu obwinionego uczestniczyli:

1) Komendant Służby Ochrony Państwa ............................................................................................... ,

(stopień, imię i nazwisko Komendanta Służby Ochrony Państwa albo

stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

2) obwiniony........................................................................................................................................... ,

(stopień, imię i nazwisko obwinionego)

3) rzecznik dyscyplinarny ...................................................................................................................... ,

(imię i nazwisko)

4) protokolant .................................................................................................................................. .

(imię i nazwisko)

Oświadczenie obwinionego złożone przed przełożonym dyscyplinarnym:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

(treść oświadczenia obwinionego)

Stanowiska innych osób uczestniczących w wysłuchaniu obwinionego:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(treść oświadczenia osób uczestniczących w wysłuchaniu obwinionego)

Wysłuchanie obwinionego zakończono w dniu ............................................ r. o godz. ........................ .

Podpisy osób uczestniczących w wysłuchaniu obwinionego:

1) ...................................................................

2) ...................................................................

3) ...................................................................

4) ...................................................................

W protokole dokonano sprostowań następujących błędów pisarskich / i rachunkowych / oraz

innych oczywistych omyłek*): ..................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

Odmowa zapoznania się z treścią protokołu / odmowa złożenia podpisu / brak podpisu*)

wynika z: ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

.........................................................................................

(podpis rzecznika dyscyplinarnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  32

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

ORZECZENIE NR .....

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ............................................ r.

Na podstawie art. 234 ust. 1 pkt … ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), po dokonaniu oceny materiału dowodowego

zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko ..............................................................

.......................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o to, że ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................,

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

orzekam

.................................................................................................................................................................. .

(orzeczenie)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

............................................................

(m.p.) (stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Od niniejszego orzeczenia obwinionemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do

Komendanta Służby Ochrony Państwa za pośrednictwem ........................................................................

.................................................................................................................................................................. ,

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, który wydał orzeczenie)

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia*).

Od orzeczenia wydanego przez Komendanta Służby Ochrony Państwa odwołanie nie

przysługuje.

Obwiniony w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia może zwrócić się do Komendanta

Służby Ochrony Państwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.*)

W przypadku wydania orzeczenia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, które zostało

wszczęte na wniosek pokrzywdzonego, odwołanie / wniosek o ponowne rozpatrzenie

sprawy*) przysługuje również pokrzywdzonemu.*)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  33

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

NOTATKA URZĘDOWA

z wysłuchania rzecznika dyscyplinarnego / obwinionego / obrońcy*) przez komisję

........................................................., dnia ................................................., godz. ..................... .

(miejscowość)

Na podstawie art. 237 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) w postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym

postanowieniem .................................................. nr ................. z dnia .......................................

przeciwko......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

komisja powołana w dniu ............................ r. przez ................................................................ ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko

służbowe przełożonego dyscyplinarnego)

w składzie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ,

(stopień, imiona i nazwiska funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

wchodzących w skład komisji powołanej do zbadania zaskarżonego orzeczenia)

do zbadania zaskarżonego orzeczenia ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nr i data wydania orzeczenia kończącego postępowanie w I instancji, określenie przełożonego dyscyplinarnego wydającego to orzeczenie)

wysłuchała rzecznika dyscyplinarnego / obwinionego / obrońcy*) ..............................................

..................................................................................................................................................... ,

(imię i nazwisko osoby wysłuchiwanej przez komisję)

który oświadczył, że .....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(treść oświadczenia osoby wysłuchiwanej przez komisję)

.............................................

(podpis osoby wysłuchiwanej)

..............................................

..............................................

..............................................

(podpisy członków komisji)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  34

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR .....

KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

z dnia ........................................ r.

o odmowie przyjęcia odwołania / zażalenia*)

Na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

odmówić przyjęcia odwołania od orzeczenia ..............................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

nr ................ z dnia ........................................... r., wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym

przeciwko ……………………….................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie przewinienia(-winień) dyscyplinarnego(-nych) określonego

(-nych) w ......................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

ze względu na to, że .....................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

(przyczyna odmowy z art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest ostateczne. Obwiniony może zaskarżyć je do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Komendanta Służby Ochrony

Państwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  35

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

ORZECZENIE NR .....

z dnia .............................................. r.

wydane po rozpatrzeniu odwołania / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*)

Na podstawie art. 238 ust. 4 pkt … ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania/wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy*) ................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, status w postępowaniu dyscyplinarnym)

od orzeczenia / zakończonej orzeczeniem*)

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, nr i data wydania orzeczenia)

....................................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, w której obwiniony pełni służbę)

.................................................................................................................................................................. ,

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionego o to, że ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. ,

(treść zarzutu bądź zarzutów wraz z kwalifikacją prawną)

orzekam

....................................................................................................................................................................

(orzeczenie)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

......................................................

m.p. (stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Niniejsze orzeczenie jest prawomocne i podlega wykonaniu. Obwiniony może zaskarżyć

je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem

.............................................................................. w terminie 30 dni od dnia

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

doręczenia orzeczenia.*)

W przypadku uchylenia zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazania sprawy do

ponownego rozpatrzenia przez przełożonego dyscyplinarnego na niniejsze orzeczenie nie

przysługuje skarga i podlega ono wykonaniu.*)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  36

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR .....

KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

z dnia ........................................ r.

o umorzeniu postępowania odwoławczego

Na podstawie art. 238 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

umorzyć postępowanie odwoławcze w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko ....................

............................................................................................................................................................................

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

obwinionemu o popełnienie przewinienia(-winień) dyscyplinarnego(-nych) określonego

(-nych) w ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kwalifikacja prawna zarzutu bądź zarzutów)

w związku z cofnięciem odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego............................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, nr i data wydania orzeczenia)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest prawomocne i nie przysługuje na nie zażalenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  37

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR .....

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ........................................ r.

o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 242 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.)

postanawiam

odmówić wznowienia postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym

orzeczeniem dyscyplinarnym .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, nr i data orzeczenia)

przeciwko obwinionemu ..............................................................................................................

..................………………………............................................................................................... .

(stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe obwinionego)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Służby

Ochrony Państwa za pośrednictwem .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, który wydał postanowienie)

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.*)

Od postanowienia wydanego przez Komendanta Służby Ochrony Państwa nie przysługuje

zażalenie.

Obwiniony w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia może zwrócić się do Komendanta

Służby Ochrony Państwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.*)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  38

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

ORZECZENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

z dnia ................................................... r.

wydane w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego

Na podstawie art. 243 ust. 1 pkt … ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy w następstwie

wznowienia postępowania dyscyplinarnego

orzekam

....................................................................................................................................................................

(orzeczenie)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.........................................................

m.p. (stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Od niniejszego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komendanta Służby

Ochrony Państwa za pośrednictwem .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, który wydał orzeczenie)

w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia.*)

Od orzeczenia wydanego przez Komendanta Służby Ochrony Państwa nie przysługuje

odwołanie. Strona w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia może zwrócić się do

Komendanta Służby Ochrony Państwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.*)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  39

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

POSTANOWIENIE NR .....

Komendanta Służby Ochrony Państwa

z dnia ........................................ r.

o rozpatrzeniu zażalenia / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie wznowienia

postępowania dyscyplinarnego*)

Na podstawie art. 242 ust. 9 / art. 243 ust. 5*) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie

Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia / wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy*) ...................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, status w postępowaniu dyscyplinarnym)

na postanowienie / zakończonej postanowieniem*) ........................................................................

.........................................................................................................................................................

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, nr i data wydania postanowienia)

postanawiam

..................................................................................................................................................... .

(rozstrzygnięcie)

Uzasadnienie

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... .

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

....................................................

(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest prawomocne.

........................................................................................................... przysługuje prawo wniesienia skargi

(oznaczenie składającego zażalenie bądź wnioskodawcy)

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem

.................................................................................................................. w terminie

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

30 dni od dnia doręczenia postanowienia.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  40

....................................................../ .........

(sygn. akt postępowania)

ORZECZENIE NR ....

....................................................................................................................................................................

(oznaczenie wydającego orzeczenie)

z dnia ................................................... r.

wydane w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego po rozpatrzeniu

odwołania / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy*)

Na podstawie art. 243 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

(Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania / wniosku o ponowne

rozpatrzenie sprawy*) .................................................................................................................................

(imię i nazwisko, status w postępowaniu dyscyplinarnym)

od orzeczenia / zakończonej orzeczeniem*) ........................................................................................................

............................................................................................................................................................................ ,

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego, nr i data wydania orzeczenia)

orzekam

.................................................................................................................................................................. .

(orzeczenie)

Uzasadnienie

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(uzasadnienie faktyczne i prawne)

.........................................................

m.p. (stopień, imię i nazwisko, podpis)

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest prawomocne.

......................................................................................................... przysługuje prawo wniesienia skargi

(oznaczenie składającego zażalenie bądź wnioskodawcy)

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem

.................................................................................................................. w terminie

(oznaczenie przełożonego dyscyplinarnego)

30 dni od dnia doręczenia postanowienia.*)

W przypadku uchylenia zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazania sprawy do

ponownego rozpatrzenia przez przełożonego dyscyplinarnego na niniejsze orzeczenie nie

przysługuje skarga i podlega ono wykonaniu.*)

*) Niepotrzebne skreślić.