Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1142

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Na podstawie art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa (Dz. U. poz. 312) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej, zwany dalej "organem Straży Granicznej", wydający zarządzenie, o którym mowa w art. 9g ust. 1 ustawy, zwane dalej "zarządzeniem", zawiadamia właściwe organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorców o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9g ust. 5 ustawy, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.";

2) w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, kierownika właściwej komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownika właściwej komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej o zarządzenie czynności;";

3) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w komendach oddziałów Straży Granicznej i prokuraturach okręgowych prowadzi się rejestry czynności, zwane dalej "rejestrami".",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wzór rejestrów prowadzonych w postaci księgi oraz w formie zwizualizowanej w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendzie oddziału Straży Granicznej stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.";

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAPRZESTANIE CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONYWANIA

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ, KIEROWNIKA WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ, KIEROWNIKA WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ KOMENDY ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ALBO KOMENDANTA PLACÓWKI STRAŻY GRANICZNEJ O ZARZĄDZENIE CZYNNOŚCI

WNIOSEK NR ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONEGO W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ, BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDZIE ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

REJESTR

czynności w sprawach niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).