Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1193

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650);
2) sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów;
3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) ustawie - Prawo oświatowe - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
3) szkole - rozumie się przez to publiczną szkołę artystyczną i niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach szkoły publicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125);
4) świadectwie - rozumie się przez to świadectwo szkolne promocyjne, świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo szkolne wydawane uczniowi klasy programowo najwyższej, który nie ukończył szkoły;
5) dyplomie - rozumie się przez to dyplom państwowy ukończenia szkoły dającej wykształcenie w zawodzie, w tym dyplom państwowy ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Rozdział  2

Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne dla szkół i placówek artystycznych

§  3. 
1.  2  Szkoły wydają uczniom świadectwa, dyplomy, indeksy, legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne.
2.  3  Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, oprócz legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  4  Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, oprócz legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.  Świadectwa, dyplomy, poświadczenia spełniania, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem albo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, zwane dalej "poświadczeniami", protokoły egzaminów promocyjnych, eksternistycznych, poprawkowych i dyplomowych, arkusze ocen, indeksy i zaświadczenia o niemożności wystawienia duplikatu świadectwa lub dyplomu wydaje się na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5.  5  Informacje ogólne dotyczące wydawania legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.
6.  6  Wykaz wzorów legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.
7.  7  Legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne wydaje się na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
8.  Placówki artystyczne wydają uczniom świadectwa informujące o przebiegu nauki na drukach według własnego wzoru.
§  4. 
1.  Szkoły wydają świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.
2.  Szkoła policealna wydaje uczniom indeksy.
3.  Szkoła muzyczna II stopnia, szkoła sztuki tańca i szkoła sztuki cyrkowej może wydawać uczniom indeksy.
4.  Statuty szkół, o których mowa w ust. 3, określają, czy szkoła wydaje uczniom indeksy czy świadectwa szkolne promocyjne. Na pisemny wniosek ucznia, szkoła, która wydaje uczniom indeksy, wydaje również uczniowi świadectwo szkolne promocyjne.
5.  Szkoły, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy, wydają indeksy osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych.
6.  Szkoły dające wykształcenie w zawodzie wydają absolwentom dyplomy.
§  5.  Świadectwa i dyplomy wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.
§  6. 
1.  8  Druki świadectw, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych są drukami ścisłego zarachowania.
2.  9  Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych.
3.  Ewidencja, o której mowa w ust. 2, zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.
§  7. 
1.  Uczeń szkoły, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2.  Uczeń szkoły policealnej, po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.
3.  Uczeń szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub wpis do indeksu, potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
4.  Uczeń szkoły realizującej kształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny roczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiedniej klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.
§  8. 
1.  Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
2.  Po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie w zawodzie absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.
3.  Uczeń, który w szkole realizującej kształcenie ogólne w klasie, której zakres nauczania odpowiada programowo klasie VIII szkoły podstawowej, a która w danym typie szkoły jest klasą programowo najwyższą, nie ukończył tej klasy, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej.
4.  Uczeń, który w szkole realizującej kształcenie ogólne w klasie, której zakres nauczania odpowiada programowo klasie IV liceum ogólnokształcącego, a która w danym typie szkoły jest klasą programowo najwyższą, nie ukończył tej klasy, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zakresie kształcenia ogólnego potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy IV liceum ogólnokształcącego.
§  9. 
1.  Począwszy od klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej, uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2.  Absolwent, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje odpowiednio świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
3.  10  Począwszy od klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej uczeń lub absolwent szkoły realizującej kształcenie ogólne, inny niż wymieniony w ust. 1 i 2, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje poświadczenie.
§  10.  Na świadectwie ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych.
§  11. 
1.  Na dyplomie, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, a także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
2.  Na dyplomie ukończenia szkoły policealnej wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
§  12. 
1.  Na dyplomie uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych, w części dotyczącej wyników egzaminów, wpisuje się oceny z egzaminów z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły oraz oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
2.  Na dyplomie ukończenia szkoły policealnej uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
§  13. 
1.  Druki świadectw, dyplomów i poświadczeń posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).
2.  Świadectwa ukończenia szkoły i dyplomy są drukowane na papierze niewykazującym luminescencji w promieniowaniu UV, drukiem offsetowym z tłem giloszowym.
3.  Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.
4.  Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę lub semestr, oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.
5.  Jeżeli ocena z zajęć edukacyjnych lub z egzaminu dyplomowego składa się ze stopnia i punktów, stopień wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów, a liczbę punktów wpisuje się liczbą arabską.
6.  Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.
7.  Jako datę wydania świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ostatniej części egzaminu albo datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.
8.  W przypadku:
1) ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego, lub
2) ucznia, który przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego, lub
3) ucznia, który przystępował do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, lub
4) ucznia, któremu ustalono roczną ocenę klasyfikacyjną w związku ze złożonymi zastrzeżeniami po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.

9.  Uczniowi, któremu w wyniku:
1) przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub
2) głosowania komisji powołanej przez dyrektora szkoły podwyższono roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

- wydaje się nowe świadectwo lub dyplom za zwrotem świadectwa lub dyplomu wydanego poprzednio; nazwę zajęć edukacyjnych wpisuje się w sposób określony w ust. 6.

10.  W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku:
1) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona";
2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
11.  W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.
12.  Świadectwo, dyplom i poświadczenie opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.
13.  Świadectwo, dyplom i poświadczenie podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci imiennej dyrektora szkoły lub przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny.
14.  11  Przepisy ust. 4-8 i 10-13 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, przy czym e-legitymacji szkolnych nie opatruje się odciskami pieczęci, o których mowa w ust. 12 i 13.
§  14.  Świadectwa mogą być wypełniane w postaci elektronicznej oraz wydrukowane z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:
1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL ucznia, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, roku szkolnego, klasy, nazwy szkoły, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła, cyklu, kierunku, działu, wydziału, specjalności, specjalizacji, w której kształcił się uczeń, okresu nauczania, numeru świadectwa, miejscowości i daty wydania świadectwa, ocen zachowania i z religii/etyki, nazw obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen z tych zajęć oraz szczególnych osiągnięć ucznia; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;
2) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na odcisk pieczęci i podpis dyrektora szkoły oraz podpis wychowawcy lub opiekuna klasy;
3) linii przerywanych w wyrazach "uczęszczał ...", "został ...", "ukończył ..." i "otrzymał ..."; w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych wpisuje się "a";
4) linii przerywanej w wyrazie "promocj ..." i "dopuszczon ..." - w miejscu linii przerywanej wpisuje się odpowiednią literę;
5) linii przerywanej przed wyrazem "otrzymał ..." oznaczającej miejsce przeznaczone na wpisanie informacji o nieuzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej; w przypadku uzyskania promocji do Masy programowo wyższej nie drukuje się linii przerywanej;
6) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej szkoły.
§  15.  W przypadku gdy uczeń albo absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie ukończenia szkoły, dyplomie i innych drukach szkolnych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
§  16. 
1.  Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia albo absolwenta, w treści świadectwa szkolnego promocyjnego, w indeksie albo w poświadczeniu dokonuje sprostowania błędu i oczywistej omyłki. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.
2.  Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu świadectwa szkolnego promocyjnego, indeksu lub poświadczenia należy umieścić adnotację "Dokonano sprostowania", oraz czytelny podpis odpowiednio dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej albo uprawnionego przedstawiciela organu, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe, oraz datę i odcisk pieczęci urzędowej szkoły albo organu, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.
3.  Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.
4.  Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów, dyplomów i ich duplikatów oraz zaświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 8. Świadectwo ukończenia szkoły i jego duplikat, dyplom i jego duplikat lub zaświadczenie, o którym mowa w § 18 ust. 8, zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.
§  17. 
1.  Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta na świadectwie ukończenia szkoły, dyplomie lub poświadczeniu, a także w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego. W tym przypadku wydaje się świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub poświadczenie na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli jego wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu lub poświadczenia, po przedstawieniu decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu lub poświadczenia wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.
2.  W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska ucznia nastąpiła przed ukończeniem szkoły, zakłada się arkusz ocen na nowe imię (imiona) lub nazwisko. W pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić kolorem czerwonym dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnotację "Dokonano zmiany imienia (imion) /nazwiska", datę i czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię (imiona) lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska, aktualnego odpisu aktu urodzenia albo orzeczenia sądowego.
§  18. 
1.  W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu uczeń lub absolwent może wystąpić do szkoły, która wydała dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub poświadczenia.
2.  Szkoła sporządza duplikat świadectwa, dyplomu lub poświadczenia na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.
3.  Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa lub dyplomu. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a na końcu dokumentu dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub dyplomu, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.
4.  Jeżeli szkoła posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa lub dyplomu według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa lub dyplomu.
5.  Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa lub dyplomu, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które dołącza się do dokumentu, na którego podstawie wydano duplikat.
6.  Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.
7.  W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa, dyplomu lub poświadczenia wydaje organ, o którym mowa w art. 89 ust. 6 i 7 lub art. 172 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.
8.  Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa lub dyplomu może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 7, wydaje zaświadczenie o braku możliwości wystawienia duplikatu świadectwa lub dyplomu.
9.  12  Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, z tym że duplikaty indeksu, legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.
§  19. 
1.  Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego.
2.  Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, odcisk pieczęci urzędowej szkoły oraz podpis i odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.
§  20. 
1.  13  Uczeń przyjęty do szkoły realizującej kształcenie ogólne otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie hologramu.
2.  Uczeń szkoły innej niż wymieniona w ust. 1 otrzymuje legitymację szkolną na swój pisemny wniosek, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na wniosek rodziców. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym, a w przypadku szkoły policealnej w kolejnym semestrze, przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły.
2a.  14  Uczeń szkoły policealnej może otrzymać e-legitymację szkolną na swój pisemny wniosek, jeżeli w okresie uczęszczania do tej szkoły nie uczęszcza do innej szkoły wydającej legitymację szkolną lub e-legitymację szkolną. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w każdym kolejnym semestrze przez umieszczenie hologramu.
3.  15  W legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacja szkolna i e-legitymacja szkolna zawierająca błędy lub omyłki podlega wymianie.
4.  Legitymacje szkolne wydaje się w postaci papierowej.
5.  16  E-legitymacje szkolne wydaje się w postaci blankietu z materiału laminowanego polichlorku winylu (PCV).
§  21. 
1.  Uwierzytelnienia świadectw, dyplomów, indeksów lub poświadczeń wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.  Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działała osoba podpisująca świadectwo, dyplom, indeks lub poświadczenie, o których mowa w ust. 1, lub dokonująca uwierzytelnienia tego świadectwa, dyplomu, indeksu lub poświadczenia, oraz tożsamości odcisku pieczęci albo stempla, którym jest opatrzone to świadectwo, dyplom, indeks lub poświadczenie.
3.  W klauzuli uwierzytelniającej zamieszcza się:
1) podpis osoby upoważnionej do uwierzytelniania świadectwa, dyplomu, indeksu lub poświadczenia;
2) odcisk pieczęci imiennej;
3) odcisk pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1;
4) nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1;
5) datę dokonania uwierzytelnienia.
4.  Jeżeli świadectwo, dyplom, indeks lub poświadczenie, o których mowa w ust. 1, jest przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), do świadectwa, dyplomu, indeksu lub poświadczenia dołącza się albo umieszcza się na nim apostille wydaną przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5.  Przedłożone do wydania apostille lub uwierzytelnienia wielostronicowe świadectwa, dyplomy i indeksy powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa, dyplomu lub indeksu.
6.  Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do innych niż wymienione w ust. 1 dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych przez szkoły.
§  22. 
1.  17  Świadectwa, dyplomy, indeksy, poświadczenia, legitymacje szkolne, e-legitymacje szkolne i zaświadczenia, a także kopie, o których mowa w § 19, są wydawane przez szkoły nieodpłatnie.
2.  Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego, indeksu lub poświadczenia oraz za stwierdzenie równoważności, o której mowa w § 24.
3.  18  Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, indeksu i poświadczenia oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie odpowiednio duplikatu legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
4.  19  Opłatę, o której mowa w ust. 3, wnosi się na rachunek bankowy organu dokonującego odpowiedniej czynności, wskazany odpowiednio przez dyrektora szkoły, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo inny organ dokonujący tej czynności.

Rozdział  3

Przepisy przejściowe i końcowe

§  23.  Ilekroć w niniejszym rozdziale oraz załącznikach do rozporządzenia jest mowa o dotychczasowym liceum plastycznym - należy przez to rozumieć również klasy dotychczasowego liceum plastycznego prowadzone w liceum sztuk plastycznych.
§  24. 
1.  Równoważność świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), które nie określają poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem ukończenia lub dyplomem odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania ukończonej szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół, potwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu.
2.  Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem ukończenia lub dyplomem odpowiedniego typu szkoły jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wydania świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się odciskiem pieczęci urzędowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.
§  25. 
1.  Przepisy § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio do dotychczasowego liceum plastycznego.
2.  Przepisy § 12 ust. 1, § 13 i § 16-18 stosuje się odpowiednio do dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego.
3.  Do świadectw, dyplomów i arkuszy ocen oraz druków świadectw, dyplomów i arkuszy ocen, o których mowa w § 26 ust. 3, 6 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 6 ust. 1, § 7-9, § 13-19, § 21, z uwzględnieniem § 22 oraz § 64.
4.  Do świadectw, dyplomów, indeksów, poświadczeń spełniania, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem albo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i legitymacji szkolnych niewymienionych w § 3 ust. 4 i 7 oraz w § 26 ust. 3, 6 i 9, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 16-19, § 21, z uwzględnieniem § 22 oraz § 64.
§  26. 
1.  Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, o których mowa w ust. 3, zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2.  Wykaz wzorów świadectw, o których mowa w ust. 3, zawiera załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3.  Świadectwa potwierdzające uzyskanie wykształcenia ogólnego w zakresie dotychczasowego gimnazjum oraz świadectwa potwierdzające uzyskanie wykształcenia ogólnego w zakresie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne, z wyjątkiem szkół, o których mowa w ust. 6, wydaje się na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
4.  Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, o których mowa w ust. 6, zawiera załącznik nr 10 do rozporządzenia.
5.  Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, o których mowa w ust. 6, zawiera załącznik nr 11 do rozporządzenia.
6.  Świadectwa, dyplomy ukończenia szkoły i arkusze ocen dla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego, dyplomy ukończenia szkoły dla uczniów dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, dyplomy ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych dla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dotychczasowego liceum plastycznego i dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury wydaje się na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
7.  Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, o których mowa w ust. 9, zawiera załącznik nr 13 do rozporządzenia.
8.  Wykaz wzorów świadectw, o których mowa w ust. 9, zawiera załącznik nr 14 do rozporządzenia.
9.  Świadectwa szkół realizujących kształcenie ogólne dla uczniów klas odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2017-2018 otrzymali promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, wydaje się na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
§  27. 
1.  Świadectwa, o których mowa w § 26 ust. 3, wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, realizujące kształcenie ogólne w zakresie odpowiednio gimnazjum lub trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
2.  Świadectwa i dyplomy, o których mowa w § 26 ust. 6, wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: dotychczasowe ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych, dotychczasowe licea plastyczne i dotychczasowe szkoły podyplomowe bibliotekarskie i animatorów kultury.
3.  Świadectwa, o których mowa w § 26 ust. 9, wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej.
4.  20  Legitymacje szkolne, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, i e-legitymacje szkolne, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2a, wydają również szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: dotychczasowe ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych i dotychczasowe licea plastyczne.
5.  Dotychczasowa szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury wydaje uczniom indeksy.
6.  21  W przypadku ucznia dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, na:
1) świadectwie,
2) dyplomie,
3) poświadczeniu,
4) arkuszu ocen,
5) legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej

- w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy szkoły wpisuje się nazwę dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do której uczęszczał uczeń.

7.  22  W przypadku ucznia dotychczasowego liceum plastycznego, na:
1) świadectwie,
2) dyplomie,
3) poświadczeniu,
4) arkuszu ocen,
5) legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej

- w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy szkoły wpisuje się nazwę dotychczasowego liceum plastycznego, do którego uczęszczał uczeń.

8.  W indeksie słuchacza dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, dyplomie ukończenia dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, arkuszu ocen i legitymacji szkolnej w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury wpisuje się nazwę dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, do której uczęszczał słuchacz.
§  28.  23
1.  Na drukach, o których mowa w § 26 ust. 6, oraz na legitymacjach szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, w miejscu przeznaczonym na podpis dyrektora szkoły, w przypadku:
1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - podpis składa dyrektor dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo dyrektor szkoły innego typu, do której dotychczasowa ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych została włączona lub w którą została przekształcona;
2) dotychczasowego liceum plastycznego - podpis składa dyrektor dotychczasowego liceum plastycznego albo dyrektor szkoły innego typu, do której dotychczasowe liceum plastyczne zostało włączone lub w którą zostało przekształcone;
3) dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury - podpis składa dyrektor dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury.
2.  Na e-legitymacjach szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie imienia i nazwiska dyrektora szkoły, w przypadku:
1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - wpisuje się imię i nazwisko dyrektora dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo dyrektora szkoły innego typu, do której dotychczasowa ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych została włączona lub w którą została przekształcona;
2) dotychczasowego liceum plastycznego - wpisuje się imię i nazwisko dyrektora dotychczasowego liceum plastycznego albo dyrektora szkoły innego typu, do której dotychczasowe liceum plastyczne zostało włączone lub w którą zostało przekształcone.
§  29. 
1.  24  Wydawane przez odpowiednio dotychczasową ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych, dotychczasowe liceum plastyczne i dotychczasową szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury druki świadectw, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, oraz e-legitymacji szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2a, są drukami ścisłego zarachowania.
2.  25  Dotychczasowa ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, dotychczasowe liceum plastyczne i dotychczasowa szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, oraz e-legitymacji szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2a.
3.  Ewidencja, o której mowa w ust. 2, zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.
§  30. 
1.  Uczeń dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego, po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2.  Uczeń dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.
3.  Uczeń szkoły realizującej kształcenie ogólne na poziomie dotychczasowego gimnazjum, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny roczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiedniej klasy gimnazjum.
§  31. 
1.  Po ukończeniu dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dotychczasowego liceum plastycznego i dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.
2.  Uczeń, który w szkole realizującej kształcenie ogólne w klasie, której zakres nauczania odpowiada programowo klasie III dotychczasowego gimnazjum, a która w danym typie szkoły jest klasą programowo najwyższą, nie ukończył tej klasy, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu, otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy III dotychczasowego gimnazjum.
3.  Uczeń, który w szkole realizującej kształcenie ogólne w klasie, której zakres nauczania odpowiada programowo klasie III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, a która w danym typie szkoły jest klasą programowo najwyższą, nie ukończył tej klasy, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał oceny końcowe wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zakresie kształcenia ogólnego potwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
§  32. 
1.  W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 na świadectwie ukończenia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, zwanej dalej "Państwową Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną w Zakopanem", oraz Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, a także informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu.
2.  W roku szkolnym 2018/2019 przepisu ust. 1 nie stosuje się do uczniów klasy programowo najwyższej Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, którzy realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej.
§  33. 
1.  W latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 na dyplomie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, a także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego, a także informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu.
2.  W latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 na dyplomie dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, a także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego, a także informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu.
3.  W latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 na dyplomie dotychczasowego liceum plastycznego w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, a także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
4.  Na dyplomie ukończenia dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
§  34.  W przypadku ucznia szkoły, o której mowa w § 32 lub § 33 ust. 1, który powtarza klasę na podstawie wyrażonej przez radę pedagogiczną zgody, o której mowa w art. 44zk ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisy:
1) § 32 ust. 1 stosuje się także w roku szkolnym 2019/2020;
2) § 32 ust. 2 stosuje się także w roku szkolnym 2018/2019;
3) § 33 ust. 1 stosuje się także w roku szkolnym 2022/2023.
§  35.  W przypadku zwolnienia ucznia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem i Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, który zrealizował podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także ucznia dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie szkolnym promocyjnym, świadectwie ukończenia szkoły, dyplomie ukończenia szkoły oraz w arkuszu ocen, w wierszu przeznaczonym na opisanie realizacji projektu edukacyjnego, wpisuje się wyraz odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona".
§  36.  Na dyplomie ukończenia dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury uzyskanym na podstawie egzaminów eksternistycznych wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.
§  37.  Świadectwo szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem świadectw, o których mowa w § 38:
1) od roku szkolnego 2017/2018:
a) na druku według wzoru odpowiednio nr 1, 2 lub 3 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uczęszczającym do klas odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej, z zastrzeżeniem pkt 2,
b) na druku według wzoru nr 4 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły, o której mowa w lit. a, z wyłączeniem ogólnokształcącej szkoły baletowej:
uczęszczającym do klasy odpowiadającej klasie IV, V i VII szkoły podstawowej, z zastrzeżeniem lit. c, oraz
uczęszczającym do klasy odpowiadającej klasie VI szkoły podstawowej, którzy nie uzyskali pozytywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych,
c) na druku według wzoru nr 5 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom, o których mowa w lit. b tiret pierwsze, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem,
d) na druku według wzoru odpowiednio nr 6 lub 7 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, z wyłączeniem uczniów, o których mowa w lit. b tiret drugie,
e) na druku według wzoru odpowiednio nr 8 lub 9 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VI Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, z wyłączeniem uczniów, o których mowa w lit. b tiret drugie,
f) na druku według wzoru odpowiednio nr 13 lub 14 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i uczniom klas I-IV ogólnokształcącej szkoły baletowej;
2) w roku szkolnym 2017/2018 na druku według wzoru odpowiednio nr 1a, 2a lub 3a określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uczęszczającym do klas odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej, którzy otrzymali promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem;
3) w roku szkolnym 2018/2019:
a) na druku według wzoru odpowiednio nr 10 lub 11 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej,
b) na druku według wzoru nr 12 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem innym niż wymienieni w lit. a;
4) od roku szkolnego 2018/2019:
a) na druku według wzoru nr 17 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy uzyskali pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących,
b) na druku według wzoru nr 18 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom, o których mowa w lit. a, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem,
c) na druku według wzoru nr 19 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej innym niż wymienieni w lit. a i b.
§  38. 
1.  Świadectwo ukończenia szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:
1) od roku szkolnego 2018/2019:
a) na druku według wzoru odpowiednio nr 26 lub 27 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
b) na druku według wzoru odpowiednio nr 34 lub 35 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej;
2) od roku szkolnego 2019/2020 na druku według wzoru odpowiednio nr 32 lub 33 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem.
2.  Świadectwo szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej wydawane uczniowi klasy programowo najwyższej, który nie ukończył tej klasy:
1) od roku szkolnego 2018/2019:
a) na druku według wzoru nr 28 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych,
b) na druku według wzoru nr 29 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły, o której mowa w lit. a, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących,
c) na druku według wzoru nr 39 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych,
d) na druku według wzoru nr 40 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły, o której mowa w lit. c, realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących;
2) od roku szkolnego 2019/2020:
a) na druku według wzoru nr 28 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych,
b) na druku według wzoru nr 38 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły, o której mowa w lit. a, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących.
§  39.  Świadectwo szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum, z wyjątkiem świadectw, o których mowa w § 40:
1) w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019:
a) na druku według wzoru odpowiednio nr 19a lub 19b określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących,
b) na druku według wzoru nr 19c określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej innym niż wymienieni w lit. a,
c) na druku według wzoru odpowiednio nr 19d lub 19e określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, którzy uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących,
d) na druku według wzoru nr 19f określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych innym niż wymienieni w lit. c;
2) w roku szkolnym 2017/2018:
a) na druku według wzoru odpowiednio nr 13a lub 14a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej,
b) na druku według wzoru odpowiednio nr 10a lub 11a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej,
c) na druku według wzoru nr 12a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem innym niż wymienieni w lit. b,
d) na druku według wzoru odpowiednio nr 12b lub 12c określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej,
e) na druku według wzoru nr 12d określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego innym niż wymienieni w lit. d,
f) na drukach według wzoru odpowiednio nr 16a lub 17a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy II dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;
3) w roku szkolnym 2018/2019:
a) na druku według wzoru odpowiednio nr 10 lub 11 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy uzyskali promocję do klasy programowo wyższej,
b) na druku według wzoru nr 12 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem innym niż wymienieni w lit. a.
§  40. 
1.  Świadectwo ukończenia szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019:
1) na druku według wzoru odpowiednio nr 32a lub 33a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem;
2) na druku według wzoru odpowiednio nr 34a lub 35a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie gimnazjum.
2.  Świadectwo szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum wydawane uczniowi klasy programowo najwyższej, który nie ukończył tej klasy w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019:
1) na druku według wzoru nr 28a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych;
2) na druku według wzoru nr 38a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły, o której mowa w pkt 1, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących;
3) na druku według wzoru nr 39a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie dotychczasowego gimnazjum, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych;
4) na druku według wzoru nr 40a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły, o której mowa w pkt 3, realizującym podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie gimnazjum, którzy nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących.
§  41.  Świadectwo szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, z wyjątkiem świadectw, o których mowa w § 42:
1) od roku szkolnego 2017/2018 na drukach według wzoru odpowiednio nr 13 lub 14 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klas IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas VII i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;
2) w latach szkolnych 2017/2018-2020/2021 na druku według wzoru odpowiednio nr 15a lub 16a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się uczniom klas IV i V dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;
3) w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 na druku według wzoru odpowiednio nr 15a lub 16a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się również uczniom klas I-III dotychczasowego liceum plastycznego;
4) od roku szkolnego 2019/2020:
a) na druku według wzoru odpowiednio nr 13 lub 14 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się również uczniom klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,
b) na druku według wzoru odpowiednio nr 15 lub 16 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klas I-IV liceum sztuk plastycznych.
§  42. 
1.  Świadectwo szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego wydawane uczniowi klasy programowo najwyższej, który nie ukończył tej klasy, ale uzyskał pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących:
1) w zakresie trzyletniego liceum ogólnokształcącego:
a) w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022:
na druku według wzoru nr 30a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej,
na druku według wzoru nr 31a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się uczniom dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
b) w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 na druku według wzoru nr 31a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się również uczniom dotychczasowego liceum plastycznego;
2) w zakresie czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
a) od roku szkolnego 2022/2023 na druku według wzoru nr 30 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej,
b) od roku szkolnego 2023/2024 na druku według wzoru nr 31 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom liceum sztuk plastycznych.
2.  Świadectwo szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego wydawane uczniowi klasy programowo najwyższej, który nie ukończył tej klasy i nie uzyskał pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących:
1) w zakresie trzyletniego liceum ogólnokształcącego:
a) w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022:
na druku według wzoru nr 36a określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia wydaje się uczniom ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej,
na druku według wzoru nr 37a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się uczniom dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
b) w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 na druku według wzoru nr 37a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się również uczniom dotychczasowego liceum plastycznego;
2) w zakresie czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
a) od roku szkolnego 2022/2023 na druku według wzoru nr 36 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej,
b) od roku szkolnego 2023/2024 na druku według wzoru nr 37 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom liceum sztuk plastycznych.
§  43.  Świadectwo szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, z wyjątkiem świadectw, o których mowa w § 44, od roku szkolnego 2017/2018:
1) na druku według wzoru odpowiednio nr 20 lub 21 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klas I-V szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia i Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim, zwanej dalej "Miejską Szkoła Artystyczną w Mińsku Mazowieckim" oraz klas I-VII szkoły sztuki tańca;
2) na druku według wzoru odpowiednio nr 22 lub 23 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klas I-V Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, zwanej dalej "Szkołą Plastyczną w Radomiu";
3) na druku według wzoru odpowiednio nr 24 lub 25 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom klas I i II szkoły sztuki cyrkowej.
§  44. 
1.  Świadectwo ukończenia szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, od roku szkolnego 2017/2018:
1) na druku według wzoru odpowiednio nr 41 lub 42 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły muzycznej I stopnia;
2) na druku według wzoru odpowiednio nr 43 lub 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim;
3) na druku według wzoru odpowiednio nr 45 lub 46 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom Szkoły Plastycznej w Radomiu.
2.  Świadectwo szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, wydawane uczniowi klasy programowo najwyższej, który nie ukończył tej klasy, od roku szkolnego 2017/2018:
1) na druku według wzoru nr 47 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły muzycznej I stopnia;
2) na druku według wzoru nr 48 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej;
3) na drukach według wzoru nr 49 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom szkoły muzycznej I stopnia Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim;
4) na druku według wzoru nr 50 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się uczniom Szkoły Plastycznej w Radomiu.
§  45.  Dyplom ukończenia szkoły:
1) od roku szkolnego 2017/2018:
a) na druku według wzoru odpowiednio nr 51 lub 52 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
b) na druku według wzoru odpowiednio nr 53 lub 54 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły muzycznej II stopnia,
c) na drukach według wzoru odpowiednio nr 57 lub 58 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom ogólnokształcącej szkoły baletowej,
d) na druku według wzoru odpowiednio nr 59 lub 60 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły sztuki tańca,
e) na druku według wzoru odpowiednio nr 61 lub 62 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły sztuki cyrkowej,
f) na druku według wzoru nr 63 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły policealnej w specjalności muzycznej, plastycznej lub aktorskiej,
g) na druku według wzoru nr 64 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły policealnej w specjalności innej niż określona w lit. f;
2) w roku szkolnym 2017/2018 na druku według wzoru nr 64a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się absolwentom dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury;
3) w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 na druku według wzoru odpowiednio nr 55a lub 56a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się absolwentom dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk plastycznych;
4) w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 na druku według wzoru odpowiednio nr 55b lub 56b określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się absolwentom dotychczasowego liceum plastycznego;
5) od roku szkolnego 2023/2024 na druku według wzoru odpowiednio nr 55 lub 56 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom liceum sztuk plastycznych.
§  46.  Dyplom ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych:
1) od roku szkolnego 2017/2018:
a) na druku według wzoru nr 65 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
b) na druku według wzoru nr 67 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom ogólnokształcącej szkoły baletowej,
c) na druku według wzoru nr 68 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły muzycznej II stopnia,
d) na druku według wzoru nr 69 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły sztuki tańca,
e) na druku według wzoru nr 70 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły sztuki cyrkowej,
f) na druku według wzoru nr 71 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły policealnej w specjalności muzycznej, plastycznej lub aktorskiej,
g) na druku według wzoru nr 72 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom szkoły policealnej w specjalności innej niż określona w lit. f,
2) w roku szkolnym 2017/2018 na druku według wzoru nr 72a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się absolwentom dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury,
3) w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 na druku według wzoru nr 66b określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się absolwentom dotychczasowego liceum plastycznego,
4) w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 na druku według wzoru nr 66a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia wydaje się absolwentom dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk plastycznych,
5) od roku szkolnego 2019/2020 na druku według wzoru nr 66 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wydaje się absolwentom liceum sztuk plastycznych

- którzy uzyskali dyplom tej szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

§  47.  Poświadczenie spełniania, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem albo ukończenia szkoły z wyróżnieniem od roku szkolnego 2017/2018 wydaje się na druku według wzoru nr 73 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  48. 
1.  Od roku szkolnego 2017/2018 protokół z egzaminu promocyjnego i końcowego w szkołach, w których zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przeprowadza się ten egzamin, sporządza się na druku według wzoru nr 74 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.  W roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych w przypadku przejścia ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły, protokół egzaminu dyplomowego i końcowego sporządza się na druku według wzoru nr 74 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  49.  Od roku szkolnego 2017/2018 protokół z egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego sporządza się na druku według wzoru nr 75 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  50.  Protokół egzaminu dyplomowego:
1) dla ucznia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub szkoły muzycznej II stopnia w specjalności:
a) instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka i wokalistyka jazzowa:
w roku szkolnym 2017/2018 sporządza się na druku według wzoru nr 77 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
od roku szkolnego 2018/2019 sporządza się na druku według wzoru nr 76 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b) lutnictwo:
w roku szkolnym 2017/2018 sporządza się na druku według wzoru nr 79 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
od roku szkolnego 2018/2019 sporządza się na druku według wzoru nr 78 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
c) rytmika:
w roku szkolnym 2017/2018 sporządza się na druku według wzoru nr 81 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
od roku szkolnego 2018/2019 sporządza się na druku według wzoru nr 80 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) dla ucznia liceum sztuk plastycznych od roku szkolnego 2019/2020 sporządza się na druku według wzoru nr 78 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) dla ucznia ogólnokształcącej szkoły baletowej i szkoły sztuki tańca:
a) w roku szkolnym 2017/2018 sporządza się na druku według wzoru nr 83 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b) od roku szkolnego 2018/2019 sporządza się na druku według wzoru nr 82 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) dla ucznia szkoły sztuki cyrkowej i szkoły policealnej:
a) w roku szkolnym 2017/2018 sporządza się na druku według wzoru nr 85 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b) od roku szkolnego 2018/2019 sporządza się na druku według wzoru nr 84 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5) dla ucznia dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych:
a) w roku szkolnym 2017/2018 sporządza się na druku według wzoru nr 79a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia,
b) w latach szkolnych 2018/2019-2021/2022 sporządza się na druku według wzoru nr 78a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
6) dla ucznia dotychczasowego liceum plastycznego:
a) w roku szkolnym 2017/2018 sporządza się na druku według wzoru nr 79a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia,
b) w latach szkolnych 2018/2019-2022/2023 sporządza się na druku według wzoru nr 78a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
7) dla ucznia dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury w roku szkolnym 2017/2018 sporządza się na druku według wzoru nr 85a określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  51. 
1.  Dotychczasowe protokoły egzaminów eksternistycznych założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla osób, które zostały dopuszczone do tych egzaminów i nie ukończyły ich zdawania, są prowadzone do czasu zakończenia zdawania egzaminów eksternistycznych przez te osoby.
2.  Dla osób, które zostały dopuszczone do egzaminów eksternistycznych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, protokoły egzaminów eksternistycznych sporządza się na druku według wzoru nr 86 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  52. 
1.  Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru nr 87 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
1) zakłada się uczniom klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem i Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół;
2) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II-VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły;
3) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II-VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem i Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół.
2.  W przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 1, do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 87 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 1 pkt 2 i 3 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§  53. 
1.  Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru nr 88 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
1) zakłada się uczniom klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły;
2) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.
2.  W przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 1, do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 88 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 1 pkt 2 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§  54.  Od roku szkolnego 2019/2020 arkusze ocen na druku według wzoru nr 89 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada się uczniom liceum sztuk plastycznych.
§  55. 
1.  Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru nr 90 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
1) zakłada się uczniom klas I ogólnokształcącej szkoły baletowej i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły;
2) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II-VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.
2.  W przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 1, do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 90 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 1 pkt 2 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§  56. 
1.  Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru nr 91 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
1) zakłada się uczniom klas I szkoły muzycznej I stopnia, szkoły sztuki tańca, Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim i Szkoły Plastycznej w Radomiu i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół;
2) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II-V szkoły muzycznej I stopnia, Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim i Szkoły Plastycznej w Radomiu i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół;
3) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II-VIII szkoły sztuki tańca i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.
2.  W przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 1, do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 91 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 1 pkt 2 i 3 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§  57. 
1.  Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru nr 92 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
1) zakłada się uczniom klas I szkoły muzycznej II stopnia i szkoły sztuki cyrkowej i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tych szkół;
2) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II-V szkoły muzycznej II stopnia i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły;
3) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas II szkoły sztuki cyrkowej i prowadzi w roku szkolnym 2018/2019 również w klasach III tej szkoły.
2.  W przypadku przejścia w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1 pkt 1, do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 92 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3.  Arkusze ocen dołączone zgodnie z ust. 1 pkt 2 i 3 stają się integralną częścią dotychczasowych arkuszy ocen założonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§  58. 
1.  Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru nr 93 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zakłada się i prowadzi uczniom szkoły policealnej.
2.  W przypadku przejścia od roku szkolnego 2017/2018 ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 93 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  59. 
1.  Dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniom dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych są prowadzone do czasu zakończenia przez tych uczniów kształcenia w tych szkołach.
2.  W przypadku przejścia w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 89a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
§  60. 
1.  Dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniom dotychczasowego liceum plastycznego są prowadzone do czasu zakończenia przez tych uczniów kształcenia w tych szkołach.
2.  W przypadku przejścia w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 ucznia szkoły, o której mowa w ust. 1, do innej szkoły arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru nr 89a określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
§  61.  Dotychczasowe arkusze ocen założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniom dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury są prowadzone do czasu zakończenia przez tych uczniów kształcenia w tych szkołach.
§  62. 
1.  Dotychczasowe indeksy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zachowują ważność i są wypełniane do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole lub zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów.
2.  Od roku szkolnego 2017/2018 indeksy:
1) dla uczniów szkół, o których mowa w § 4 ust. 6, oraz
2) dla osób, o których mowa w § 4 ust. 5, z wyjątkiem osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych w szkole policealnej lub w dotychczasowej szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

- są wydawane na druku według wzoru nr 94 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3.  Od roku szkolnego 2017/2018 indeksy:
1) dla uczniów szkół, o których mowa w § 4 ust. 2 i w § 27 ust. 5, oraz
2) dla osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych w szkole policealnej lub w dotychczasowej szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

- są wydawane na druku według wzoru nr 95 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4.  W roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych w przypadku:
1) przejścia ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, do innej szkoły lub
2) przystąpienia przez osobę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, do egzaminów eksternistycznych w innej szkole

- indeks jest wydawany na druku według wzoru nr 94 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5.  W roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych w przypadku:
1) przejścia ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do innej szkoły lub
2) przystąpienia przez osobę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, do egzaminów eksternistycznych w innej szkole

- indeks jest wydawany na druku według wzoru nr 95 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§  63. 
1.  Legitymacje szkolne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zachowują ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Legitymacje szkolne uczniów:
1) szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w tym uczniów niepełnosprawnych,
2) szkoły policealnej, w tym uczniów niepełnosprawnych

- zachowują ważność do dnia 30 września 2018 r.

3.  Od roku szkolnego 2017/2018 legitymacje szkolne:
1) dla uczniów szkół, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, z wyjątkiem szkół policealnych, są wydawane na druku według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) dla uczniów szkół policealnych są wydawane na druku według wzoru nr 3 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
3) dla niepełnosprawnych uczniów szkół, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, z wyjątkiem szkół policealnych, są wydawane na druku według wzoru nr 2 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
4) dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych są wydawane na druku według wzoru nr 4 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3a.  26  Od roku szkolnego 2018/2019 e-legitymacje szkolne:
1) dla uczniów szkół, o których mowa w § 20 ust. 1, są wydawane na druku według wzoru nr 5 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) dla uczniów, o których mowa w § 20 ust. 2a, są wydawane na druku według wzoru nr 7 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
3) dla niepełnosprawnych uczniów szkół, o których mowa w § 20 ust. 1, są wydawane na druku według wzoru nr 6 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
4) dla niepełnosprawnych uczniów, o których mowa w § 20 ust. 2a, są wydawane na druku według wzoru nr 8 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
4.  27  W przypadku przejścia w roku szkolnym 2018/2019 i w latach następnych:
1) ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub w ust. 3a pkt 1, do innej szkoły, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 1 albo nr 5 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2) ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub w ust. 3a pkt 2, do innej szkoły, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 3 albo nr 7 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
3) ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 3a pkt 3, do innej szkoły, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 2 albo nr 6 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
4) ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lub w ust. 3a pkt 4, do innej szkoły, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 4 albo nr 8 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
5.  28  Szkoła, o której mowa w ust. 2, wymienia legitymację szkolną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na legitymację szkolną wydaną odpowiednio na druku według wzoru nr 1, 2, 3 albo 4 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia albo na e-legitymację szkolną wydaną odpowiednio na druku według wzoru nr 5, 6, 7 albo 8 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, nie później niż do dnia 30 września 2018 r. Wymiana legitymacji szkolnej następuje za zwrotem dotychczasowej legitymacji szkolnej i nie podlega opłacie.
6.  Szkoła inna niż wymienione w ust. 2, na pisemny wniosek rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, wymienia legitymację szkolną dla ucznia niepełnosprawnego wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru odpowiednio nr 2 lub 4 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Wymiana legitymacji następuje za zwrotem dotychczasowej legitymacji i nie podlega opłacie.
7.  Do dnia 1 września 2020 r. legitymacje szkolne w postaci drukowanej mogą być wydawane na papierze bez zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.
§  64. 
1.  W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2018 r. uwierzytelnienia świadectw, dyplomów, indeksów lub poświadczeń spełniania, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem albo ukończenia szkoły z wyróżnieniem wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.  Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działała osoba podpisująca świadectwo, dyplom, indeks lub poświadczenie, o których mowa w ust. 1, lub dokonująca uwierzytelnienia tego świadectwa, dyplomu, indeksu lub poświadczenia, oraz tożsamości odcisku pieczęci albo stempla, którym jest opatrzone to świadectwo, dyplom, indeks lub poświadczenie.
3.  W klauzuli uwierzytelniającej zamieszcza się:
1) podpis osoby upoważnionej do uwierzytelnienia świadectwa, dyplomu, indeksu lub poświadczenia;
2) odcisk pieczęci imiennej;
3) odcisk pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1;
4) nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1;
5) datę dokonania uwierzytelnienia.
4.  Przedłożone do uwierzytelnienia wielostronicowe świadectwa, dyplomy i indeksy powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa, dyplomu lub indeksu.
5.  Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do innych niż wymienione w ust. 1 dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych przez szkoły.
6.  Przepis § 22 ust. 3 stosuje się.
§  65.  Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 857 oraz z 2018 r. poz. 1037).
§  66.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 21, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

1. Świadectwa, dyplomy i poświadczenia drukuje się na białym papierze zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze jasnozielonym Pantone 374 U.

2. Pierwsza strona świadectwa, dyplomu i poświadczenia jest zadrukowana tłem giloszowym z literami RP. Strona druga, trzecia i czwarta jest zadrukowana tłem giloszowym bez tych liter.

3. Świadectwa, dyplomy i poświadczenia mają format A4 (210 x 297 mm).

4. Świadectwa i poświadczenia są drukowane na papierze o gramaturze 90 g/m2. Dyplomy są drukowane na papierze o gramaturze 120 g/m2.

5. Świadectwo lub dyplom potwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz poświadczenie posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa, dyplomu lub poświadczenia.

6. W części świadectwa i dyplomu przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub zajęć edukacyjnych artystycznych należy wpisać odpowiednio zajęcia edukacyjne ogólnokształcące lub zajęcia edukacyjne artystyczne zgodnie z kolejnością przyjętą w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

7. W części świadectwa i dyplomu przeznaczonej na wpisanie przedmiotów uzupełniających wpisuje się przedmioty uzupełniające oraz oceny uzyskane z tych przedmiotów.

8. Zajęcia edukacyjne artystyczne niepodlegające ocenie wpisuje się w części świadectwa przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych artystycznych. W przypadku zajęć edukacyjnych niepodlegających ocenie w miejscu stopnia wpisuje się odpowiednio "zrealizowany" lub "zrealizowana".

9. Na świadectwie i dyplomie szkoły realizującej kształcenie ogólne, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

10. W szkołach realizujących kształcenie ogólne na świadectwach, dyplomach i arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

1) w szkole realizującej kształcenie ogólne na poziomie klas, których zakres nauczania odpowiada klasom IV-VIII szkoły podstawowej:

II.1.kontynuacja z klas I-III
II.2.od początku w klasie VII

2) w szkole realizującej kształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego:

III.1.Pkontynuacja 1. języka ze szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub ze szkoły podstawowej - kształcenie w zakresie podstawowym
III.1.Rkontynuacja 1. języka ze szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub ze szkoły podstawowej - kształcenie w zakresie rozszerzonym
III.2.0.drugi język obcy od początku w klasie odpowiadającej klasie I liceum ogólnokształcącego
III.2.kontynuacja 2. języka ze szkoły realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub ze szkoły podstawowej

11. Na świadectwach promocyjnych, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) udział w olimpiadach;

2) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej i kuratora oświaty - co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

3) osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia - co najmniej na szczeblu regionalnym;

4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego.

12. Na świadectwach ukończenia szkoły i dyplomach ukończenia szkoły odnotowuje się szczególne osiągnięcia ucznia, o których mowa w ust. 11, uzyskane w cyklu kształcenia.

13. Na świadectwach, dyplomach i poświadczeniach oraz w indeksach w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

14. Na świadectwach i dyplomach uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz w indeksach wydawanych osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym w księdze ewidencji wpisano osobę przystępującą do egzaminów eksternistycznych.

15. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się odcisku pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

16. Arkusze ocen mają format A4 (210 x 297 mm). Arkusze ocen wypełniane pismem komputerowym są drukowane jednostronnie. W miejscach zszycia umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej szkoły, w sposób uniemożliwiający wymianę kart arkusza.

17. Indywidualne protokoły egzaminów ucznia wypełniane pismem komputerowym są drukowane jednostronnie. Druki indywidualnych protokołów egzaminów ucznia zszywa się, a w miejscu zszycia umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej szkoły, w sposób uniemożliwiający wymianę kart.

18. Protokoły egzaminu dyplomowego opatruje się odciskiem pieczęci urzędowej szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycznych oraz indeksy wydawane osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych - odciskiem pieczęci urzędowej szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

Numer

wzoru

SymbolPrzeznaczenie
123
1. Świadectwa szkół artystycznych
1.1. Świadectwa promocyjne szkół artystycznych
1ART/1dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
2ART/1adla uczniów klas I-III Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego
3ART/2dla uczniów klas I-III Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
4ART/3dla uczniów:

1) klas IV, V i VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klas IV, V i VII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

3) klas IV, V i VII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

4) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych

5) klasy VI Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych

6) klasy VI Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych

5ART/3/wdla uczniów:

1) klas IV, V i VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klas IV, V i VII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

3) klas IV, V i VII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

- z wyróżnieniem

6ART/3adla uczniów:

1) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klasy VI Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

- którzy uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych

7ART/3a/wjw. z wyróżnieniem
8ART/3bdla uczniów klasy VI Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, którzy uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych
9ART/3b/wjw. z wyróżnieniem
10ART/4dla uczniów klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
11ART/4/wjw. z wyróżnieniem
12ART/4bdla uczniów klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy nie uzyskali promocji do klasy bezpośrednio wyższej
13ART/5w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 dla uczniów:

1) klas I, IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klas I-IV, VII i VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej

od roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów:

1) klas I i III-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klas I-IV i VI-VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej

14ART/5/wjw. z wyróżnieniem
15ART/5bdla uczniów klas I-IV liceum sztuk plastycznych
16ART/5b/wjw. z wyróżnieniem
17ART/6dla uczniów:

1) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej

- którzy uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących

18ART/6/wjw. z wyróżnieniem
19ART/6adla uczniów:

1) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej

- którzy nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących

20ART/7dla uczniów:

1) klas I-V szkoły muzycznej I stopnia,

2) klas I-V szkoły muzycznej II stopnia,

3) klas I-V szkoły sztuki tańca,

4) klas I-V Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim

21ART/7/wjw. z wyróżnieniem
22ART/7adla uczniów klas I-V Szkoły Plastycznej w Radomiu
23ART/7a/wjw. z wyróżnieniem
24ART/8dla uczniów klas I i II szkoły sztuki cyrkowej
25ART/8ajw. z wyróżnieniem
1.2. Świadectwa ukończenia szkół artystycznych oraz klas programowo najwyższych szkół artystycznych dla uczniów, którzy nie ukończyli tych szkół
26ART/20dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
27ART/20/wjw. z wyróżnieniem
28ART/20adla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

- którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej, ale uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących

29ART/20cdla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej i nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
30ART/21dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

2) ogólnokształcącej szkoły baletowej

- którzy nie przystąpili do egzaminu dyplomowego

31ART/22dla uczniów liceum sztuk plastycznych, którzy nie przystąpili do egzaminu dyplomowego
32ART/23dla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
33ART/23/wjw. z wyróżnieniem
34ART/24dla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego
35ART/24/wjw. z wyróżnieniem
36ART/25dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) ogólnokształcącej szkoły baletowej

- którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej

37ART/26dla uczniów liceum sztuk plastycznych, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej
38ART/27dla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej i nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
39ART/28dla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej, ale uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
40ART/28bdla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej i nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
41ART/29dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia
42ART/29/wjw. z wyróżnieniem
43ART/30dla uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim
44ART/30/wjw. z wyróżnieniem
45ART/31dla uczniów Szkoły Plastycznej w Radomiu
46ART/31/wjw. z wyróżnieniem
47ART/32dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej
48ART/33dla uczniów:

1) szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły sztuki tańca

3) szkoły sztuki cyrkowej

- którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej

49ART/34dla uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej
50ART/35dla uczniów Szkoły Plastycznej w Radomiu, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej
2. Dyplomy szkół artystycznych
2.1.Dyplomy ukończenia szkół artystycznych
51ART/40dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
52ART/40/wjw. z wyróżnieniem
53ART/41dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia
54ART/41/wjw. z wyróżnieniem
55ART/42dla uczniów liceum sztuk plastycznych
56ART/42/wjw. z wyróżnieniem
57ART/43dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej
58ART/43/wjw. z wyróżnieniem
59ART/44dla uczniów szkoły sztuki tańca
60ART/44/wjw. z wyróżnieniem
61ART/45dla uczniów szkoły sztuki cyrkowej
62ART/45/wjw. z wyróżnieniem
63ART/46dla uczniów szkoły policealnej kształcącej w zawodzie muzyk, plastyk albo aktor scen muzycznych
64ART/46adla uczniów szkoły policealnej kształcącej w innym zawodzie niż określony w przeznaczeniu wzoru nr 63
2.2.Dyplomy ukończenia szkół artystycznych w trybie eksternistycznym
65ART/50dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę muzyczną II stopnia
66ART/51dla osób kończących liceum sztuk plastycznych
67ART/52dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę baletową
68ART/53dla osób kończących szkołę muzyczną II stopnia
69ART/54dla osób kończących szkołę sztuki tańca
70ART/55dla osób kończących szkołę sztuki cyrkowej
71ART/56dla osób kończących szkołę policealną kształcącą w zawodzie muzyk, plastyk albo aktor scen muzycznych
72ART/56adla osób kończących szkołę policealną kształcącą w innym zawodzie niż określony w przeznaczeniu wzoru nr 71
3. Inne druki szkolne
3.1. Poświadczenie
73ART/60spełniania, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem albo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - dla uczniów szkoły realizującej kształcenie ogólne
3.2. Protokoły egzaminów
74ART/70indywidualny protokół egzaminu promocyjnego i końcowego dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej I stopnia

3) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

4) szkoły muzycznej II stopnia

5) ogólnokształcącej szkoły baletowej

6) szkoły sztuki tańca

75ART/70aindywidualny protokół egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego dla wszystkich typów szkół
76ART/71od roku szkolnego 2018/2019 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

- w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa

77ART/71aw roku szkolnym 2017/2018 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

- w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa

78ART/72od roku szkolnego 2018/2019 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

- w specjalności lutnictwo

indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów liceum sztuk plastycznych
79ART/72bw roku szkolnym 2017/2018 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

- w specjalności lutnictwo

80ART/73od roku szkolnego 2018/2019 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

- w specjalności rytmika

81ART/73aw roku szkolnym 2017/2018 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

- w specjalności rytmika

82ART/74od roku szkolnego 2018/2019 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły baletowej

2) szkoły sztuki tańca

83ART/74aw roku szkolnym 2017/2018 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły baletowej

2) szkoły sztuki tańca

84ART/75od roku szkolnego 2018/2019 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) szkoły sztuki cyrkowej

2) szkoły policealnej

85ART/76w roku szkolnym 2017/2018 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) szkoły sztuki cyrkowej

2) szkoły policealnej

86ART/77indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych dla wszystkich typów szkół
3.3. Arkusze ocen
87ART/80dla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

3) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

88ART/81dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
89ART/82dla uczniów liceum sztuk plastycznych
90ART/83dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej
91ART/84dla uczniów:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły sztuki tańca

3) Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim

4) Szkoły Plastycznej w Radomiu

92ART/85dla uczniów:

1) szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły sztuki cyrkowej

93ART/86dla uczniów szkoły policealnej
3.4. Indeksy
94ART/90dla uczniów:

1) szkoły muzycznej II stopnia

2) szkoły sztuki tańca

3) szkoły sztuki cyrkowej

a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych

95ART/91dla uczniów szkoły policealnej, a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych
3.5. Zaświadczenie
96ART/110o braku możliwości wystawienia duplikatu świadectwa, dyplomu lub poświadczenia - dla uczniów wszystkich typów szkół

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

Nr 1

wzór

Nr 2

wzór

Nr 3

wzór

Nr 4

wzór

Nr 5

wzór

Nr 6

wzór

Nr 7

wzór

Nr 8

wzór

Nr 9

wzór

Nr 10

wzór

Nr 11

wzór

Nr 12

wzór

Nr 13

wzór

Nr 14

wzór

Nr 15

wzór

Nr 16

wzór

Nr 17

wzór

Nr 18

wzór

Nr 19

wzór

Nr 20

wzór

Nr 21

wzór

Nr 22

wzór

Nr 23

wzór

Nr 24

wzór

Nr 25

wzór

Nr 26

wzór

Nr 27

wzór

Nr 28

wzór

Nr 29

wzór

Nr 30

wzór

Nr 31

wzór

Nr 32

wzór

Nr 33

wzór

Nr 34

wzór

Nr 35

wzór

Nr 36

wzór

Nr 37

wzór

Nr 38

wzór

Nr 39

wzór

Nr 40

wzór

Nr 41

wzór

Nr 42

wzór

Nr 43

wzór

Nr 44

wzór

Nr 45

wzór

Nr 46

wzór

Nr 47

wzór

Nr 48

wzór

Nr 49

wzór

Nr 50

wzór

Nr 51

wzór

Nr 52

wzór

Nr 53

wzór

Nr 54

wzór

Nr 55

wzór

Nr 56

wzór

Nr 57

wzór

Nr 58

wzór

Nr 59

wzór

Nr 60

wzór

Nr 61

wzór

Nr 62

wzór

Nr 63

wzór

Nr 64

wzór

Nr 65

wzór

Nr 66

wzór

Nr 67

wzór

Nr 68

wzór

Nr 69

wzór

Nr 70

wzór

Nr 71

wzór

Nr 72

wzór

Nr 73

wzór

Nr 74

wzór

Nr 75

wzór

Nr 76

wzór

Nr 77

wzór

Nr 78

wzór

Nr 79

wzór

Nr 80

wzór

Nr 81

wzór

Nr 82

wzór

Nr 83

wzór

Nr 84

wzór

Nr 85

wzór

Nr 86

wzór

Nr 87

wzór

Nr 88

wzór

Nr 89

wzór

Nr 89a

wzór

Nr 90

wzór

Nr 91

wzór

Nr 92

wzór

Nr 93

wzór

Nr 94

wzór

Nr 95

wzór

Nr 96

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4  29  

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH

1. Legitymację szkolną w postaci papierowej drukuje się na kartonie w postaci papieru zabezpieczonego chemicznie, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV i włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle białym, zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze różowym Pantone 182 U.

2. Legitymacja szkolna w postaci papierowej ma wymiary 72 mm na 103 mm.

3. Legitymacja szkolna w postaci papierowej posiada napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.

4. Legitymację szkolną w postaci papierowej w miejscach oznaczonych we wzorze opatruje się odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

5. E-legitymacja szkolna jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.

6. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

7. Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1485, Pantone 171, Pantone 711, Pantone 484, kolor irysowy: Pantone 485-1235-485; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz OVI®. Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną.

8. Pole zdjęcia o wymiarach 26 mm na 19 mm jest umieszczone na awersie blankietu e-legitymacji szkolnej w odległości 5,5 mm od lewej krawędzi i 17 mm od górnej krawędzi. Pole jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia (w rozdzielczości co najmniej 300 dpi) techniką druku termotransferowego.

9. Element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie - OVI® - jest umieszczony na awersie blankietu e-legitymacji szkolnej w polu o wymiarach 13,5 mm na 8,2 mm.

10. Na rewersie blankietu e-legitymacji szkolnej jest umieszczone rozjaśnione pole, przeznaczone na umieszczenie w procesie personalizacji dodatkowych informacji lub usług wynikających z działalności statutowej danej szkoły, w tym kodowanych za pomocą kodu kreskowego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj usług ustala dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. W rozjaśnionym polu można również umieszczać numer układu mikroprocesorowego.

11. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera pozytywowe i negatywowe mikrodruki (mikroteksty) z napisami "Legitymacja szkolna" i "MKiDN".

12. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera mikrodruki (mikroteksty) o modulowanej wielkości czcionki - napis "RP".

13. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera w formie reliefu fragmenty napisu "Legitymacja szkolna".

14. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką druku termotransferowego.

15. E-legitymacja szkolna zawiera napisy:

1) na awersie:

a) "LEGITYMACJA SZKOLNA" na białym pasku o szerokości 5 mm przebiegającym poziomo w odległości 7,4 mm od górnej krawędzi e-legitymacji szkolnej, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki LEVENIM MT BOLD 11,5 pkt,

b) "Nr" (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 7 pkt,

c) "Imię", "Nazwisko", "Data urodzenia", "Numer PESEL", "Adres", "Imię i nazwisko dyrektora", "Data wydania", "Nazwa i adres szkoły" w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);

2) na rewersie:

a) "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.", w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,

b) "Legitymacja ważna do dnia:" w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data odpowiednio "30 września" albo "1 marca", krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,

c) odpowiednio "ART/100, ART/101/n, ART/102, ART/103/n", w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt.

16. W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa przeznaczona do kodowania dodatkowych informacji i usług, w tym związanych z przejazdami za pomocą środków transportu publicznego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj usług ustala dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

17. E-legitymację szkolną opatruje się hologramem w miejscach oznaczonych we wzorze.

18. Hologram o wymiarach 13,5 mm na 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega autodestrukcji, jest wykonany w technice 2D/3D i posiada wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Na hologram, o którym mowa w ust. 18, w sposób trwały i nieusuwalny nanosi się rok ważności e-legitymacji szkolnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  5  30  

WYKAZ WZORÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Numer wzoruSymbolPrzeznaczenie
123
1ART/100legitymacja szkolna dla uczniów wszystkich typów szkół oprócz uczniów szkoły policealnej, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
2ART/101/nlegitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów wszystkich typów szkół oprócz uczniów szkoły policealnej
3ART/102legitymacja szkolna dla uczniów szkoły policealnej, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
4ART/103/nlegitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkoły policealnej
5ART/100e-legitymacja szkolna dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
6ART/101/ne-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne
7ART/102e-legitymacja szkolna dla uczniów szkoły policealnej, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
8ART/103/ne-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkoły policealnej

ZAŁĄCZNIK Nr  6  31  

WZORY LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Nr 1

wzór

Nr 2

wzór

Nr 3

wzór

Nr 4

wzór

Nr 5

wzór

Nr 6

wzór

Nr 7

wzór

Nr 8

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM I DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

1. Świadectwa szkół artystycznych potwierdzające uzyskanie wykształcenia ogólnego w zakresie dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego drukuje się na białym papierze zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze jasnozielonym Pantone 374 U.

2. Pierwsza strona świadectwa, o którym mowa w ust. 1, jest zadrukowana tłem giloszowym z literami RP. Strona druga, trzecia i czwarta jest zadrukowana tłem giloszowym bez tych liter.

3. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, mają format A4 (210 x 297 mm).

4. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, są drukowane na papierze o gramaturze 90 g/m2.

5. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

6. W części świadectwa, o którym mowa w ust. 1, przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych należy wpisać odpowiednio zajęcia edukacyjne ogólnokształcące lub zajęcia edukacyjne artystyczne zgodnie z kolejnością przyjętą w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wydanych na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).

7. W części świadectwa, o którym mowa w ust. 1, przeznaczonej na wpisanie przedmiotów uzupełniających wpisuje się przedmioty uzupełniające oraz oceny uzyskane z tych przedmiotów.

8. Zajęcia edukacyjne artystyczne niepodlegające ocenie wpisuje się w części świadectwa, o którym mowa w ust. 1, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych artystycznych. W przypadku zajęć edukacyjnych niepodlegających ocenie w miejscu stopnia wpisuje się odpowiednio "zrealizowany" lub "zrealizowana".

9. Na świadectwie, o którym mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

10. Na świadectwach, o których mowa w ust. 1 oraz w arkuszach ocen uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z art. 275 ust. 2 i art. 281 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

1) w szkole realizującej kształcenie ogólne na poziomie klas, których zakres nauczania odpowiada klasom I-III dotychczasowego gimnazjum:

a) "III.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,

b) "III.1" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: leaming, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie" - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego nauczanego na poziomie szkoły podstawowej;

2) w szkole realizującej kształcenie ogólne na poziomie klas, których zakres nauczania odpowiada klasom I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego:

a) "IV.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,

b) "IV.1p." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu BI w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym,

c) "IV.Ir." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym.

11. Na świadectwach promocyjnych, potwierdzających uzyskanie wykształcenia ogólnego w zakresie dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) udział w olimpiadach;

2) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej i kuratora oświaty - co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

3) osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia - co najmniej na szczeblu regionalnym;

4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego.

12. Na świadectwach ukończenia szkoły, potwierdzających uzyskanie wykształcenia ogólnego w zakresie dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, odnotowuje się szczególne osiągnięcia ucznia, o których mowa w ust. 11, uzyskane w cyklu kształcenia.

13. Na świadectwach, o których mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

14. Świadectwa opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach druków odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy 36 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM I DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Numer

wzoru

SymbolPrzeznaczenie
123
1. Świadectwa szkół artystycznych potwierdzające uzyskanie wykształcenia ogólnego w zakresie dotychczasowego gimnazjum i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
1.1. Świadectwa promocyjne
10aART/4adla uczniów klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
11aART/4a/wjw. z wyróżnieniem
12aART/4cdla uczniów klasy VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy nie uzyskali promocji do klasy bezpośrednio wyższej
12bART/4ddla uczniów klasy VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego
12cART/4d/wjw. z wyróżnieniem
12dART/4edla uczniów klasy VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego: kl. VIII, którzy nie uzyskali promocji do klasy bezpośrednio wyższej
13aART/5adla uczniów:

1) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej

14aART/5a/wjw. z wyróżnieniem
19aART/6bdla uczniów:

1) klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej

- którzy uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących

19bART/6b/wjw. z wyróżnieniem
19cART/6cdla uczniów:

1) klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej

- którzy nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących

1.2. Świadectwa ukończenia szkół oraz klas programowo najwyższych szkół dla uczniów, którzy nie ukończyli tych szkół
28aART/20bdla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej, ale uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
30aART/21adla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

2) ogólnokształcącej szkoły baletowej

- którzy nie przystąpili do egzaminu dyplomowego

32aART/23adla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
33aART/23a/wjw. z wyróżnieniem
34aART/24adla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego
35aART/24a/wjw. z wyróżnieniem
36aART/25adla uczniów:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) ogólnokształcącej szkoły baletowej

- którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej

38aART/27adla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej i nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
39aART/28adla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej, ale uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
40aART/28cdla uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie dotychczasowego gimnazjum, którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej i nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZORY ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM I DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Nr 10a

wzór

Nr 11a

wzór

Nr 12a

wzór

Nr 12b

wzór

Nr 12c

wzór

Nr 12d

wzór

Nr 13a

wzór

Nr 14a

wzór

Nr 19a

wzór

Nr 19b

wzór

Nr 19c

wzór

Nr 28a

wzór

Nr 30a

wzór

Nr 32a

wzór

Nr 33a

wzór

Nr 34a

wzór

Nr 35a

wzór

Nr 36a

wzór

Nr 38a

wzór

Nr 39a

wzór

Nr 40a

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH: DOTYCHCZASOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH, DOTYCHCZASOWEGO LICEUM PLASTYCZNEGO ORAZ DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY POMATURALNEJ BIBLIOTEKARSKIEJ I ANIMATORÓW KULTURY

1. Świadectwa szkół artystycznych: dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego oraz dyplomy szkół artystycznych: dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dotychczasowego liceum plastycznego i dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury drukuje się na białym papierze zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze jasnozielonym Pantone 374 U.

2. Pierwsza strona świadectwa i dyplomu, o którym mowa w ust. 1, jest zadrukowana tłem giloszowym z literami RP. Strona druga, trzecia i czwarta jest zadrukowana tłem giloszowym bez tych liter.

3. Świadectwa i dyplomy, o których mowa w ust. 1, mają format A4 (210 x 297 mm).

4. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, są drukowane na papierze o gramaturze 90 g/m2. Dyplomy, o których mowa w ust. 1, są drukowane na papierze o gramaturze 120 g/m2.

5. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem oraz dyplom ukończenia dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub dotychczasowego liceum plastycznego z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

6. W części świadectwa lub dyplomu, o których mowa w ust. 1, przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych należy wpisać odpowiednio zajęcia edukacyjne ogólnokształcące lub zajęcia edukacyjne artystyczne zgodnie z kolejnością przyjętą w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wydanych na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).

7. W części świadectwa lub dyplomu, o których mowa w ust. 1, przeznaczonej na wpisanie przedmiotów uzupełniających wpisuje się przedmioty uzupełniające oraz oceny uzyskane z tych przedmiotów.

8. Zajęcia edukacyjne artystyczne niepodlegające ocenie wpisuje się w części świadectwa lub dyplomu, o których mowa w ust. 1, przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych artystycznych. W przypadku zajęć edukacyjnych niepodlegających ocenie w miejscu stopnia wpisuje się odpowiednio "zrealizowany" lub "zrealizowana".

9. Na świadectwie i dyplomie dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

10. Na świadectwie i dyplomie dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego oraz w arkuszach ocen uczniów klas tych szkół, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego zgodnie z art. 275 ust. 2 i art. 281 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203), w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie nauczania tego języka:

1) w szkole realizującej kształcenie ogólne na poziomie klas, których zakres nauczania odpowiada klasom I-III dotychczasowego gimnazjum:

a) "III.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,

b) "III.1" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: leaming, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie" - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego nauczanego na poziomie szkoły podstawowej;

2) w szkole realizującej kształcenie ogólne na poziomie klas, których zakres nauczania odpowiada klasom I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego:

a) "IV.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego,

b) "IV.1p." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu BI w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym,

c) "IV.Ir." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym.

11. Na świadectwach dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) udział w olimpiadach;

2) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej i kuratora oświaty - co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

3) osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia - co najmniej na szczeblu regionalnym;

4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego.

12. Na dyplomach dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dotychczasowego liceum plastycznego, odnotowuje się szczególne osiągnięcia ucznia, o których mowa w ust. 11, uzyskane w cyklu kształcenia.

13. Na świadectwach i dyplomach, o których mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

14. Na świadectwach i dyplomach szkół, o których mowa w ust. 1, uzyskiwanych na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz w indeksach wydawanych osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym w księdze ewidencji wpisano osobę przystępującą do egzaminów eksternistycznych.

15. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne szkół, o których mowa w ust. 1, opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz dyplomów i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się odcisku pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

16. Arkusze ocen mają format A4 (210 x 297 mm). Arkusze ocen wypełniane pismem komputerowym są drukowane jednostronnie. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową szkoły, w sposób uniemożliwiający wymianę kart arkusza.

17. Indywidualne protokoły egzaminów ucznia wypełniane pismem komputerowym są drukowane jednostronnie. Druki indywidualnych protokołów egzaminów ucznia zszywa się, a w miejscu zszycia umieszcza się pieczęć urzędową szkoły, w sposób uniemożliwiający wymianę kart.

18. Protokoły egzaminu dyplomowego opatruje się odciskiem pieczęci urzędowej szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna, a protokoły egzaminów eksternistycznych oraz indeksy wydawane osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych - odciskiem pieczęci urzędowej szkoły, przy której została powołana państwowa komisja egzaminacyjna.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH: DOTYCHCZASOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH, DOTYCHCZASOWEGO LICEUM PLASTYCZNEGO ORAZ DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY POMATURALNEJ BIBLIOTEKARSKIEJ I ANIMATORÓW KULTURY

Numer

wzoru

SymbolPrzeznaczenie
123
1. Świadectwa szkół artystycznych
1.1. Świadectwa promocyjne szkół artystycznych
15aART/5cdla uczniów:

1) klasy II, IV i V dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

2) klasy I-III dotychczasowego liceum plastycznego

16aART/5c/wjw. z wyróżnieniem
19dART/6ddla uczniów klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, którzy uzyskali pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
19eART/6d/wjw. z wyróżnieniem
19fART/6edla uczniów klasy III dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, którzy nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
1.2. Świadectwa ukończenia szkół artystycznych oraz klas programowo najwyższych szkół artystycznych dla uczniów, którzy nie ukończyli tych klas
31aART/22adla uczniów:

1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

2) dotychczasowego liceum plastycznego

- którzy nie przystąpili do egzaminu dyplomowego

37aART/26adla uczniów:

1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

2) dotychczasowego liceum plastycznego

- którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej

2. Dyplomy szkół artystycznych
2.1. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych
55aART/42adla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
55bART/42bdla uczniów dotychczasowego liceum plastycznego
56aART/42a/wdla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - z wyróżnieniem
56bART/42b/wdla uczniów dotychczasowego liceum plastycznego - z wyróżnieniem
64aART/46bdla uczniów dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury
2.2. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych w trybie eksternistycznym
66aART/51adla osób kończących dotychczasową ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych
66bART/51bdla osób kończących dotychczasowe liceum plastyczne
72aART/56bdla osób kończących dotychczasową szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury
3. Inne druki szkolne
3.1. Protokoły egzaminów
78aART/72aw latach szkolnych 2018/2019 - 2021/2022 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
w latach szkolnych 2018/2019 - 2022/2023 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów dotychczasowego liceum plastycznego
79aART/72cw roku szkolnym 2017/2018 indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

2) dotychczasowego liceum plastycznego

85aART/76aindywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów dotychczasowej szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury
3.2. Arkusze ocen
89aART/82adla uczniów:

1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

2) dotychczasowego liceum plastycznego

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH: DOTYCHCZASOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH, DOTYCHCZASOWEGO LICEUM PLASTYCZNEGO ORAZ DOTYCHCZASOWEJ SZKOŁY POMATURALNEJ BIBLIOTEKARSKIEJ I ANIMATORÓW KULTURY

Nr 15a

wzór

Nr 16a

wzór

Nr 19d

wzór

Nr 19e

wzór

Nr 19f

wzór

Nr 31a

wzór

Nr 37a

wzór

Nr 55a

wzór

Nr 55b

wzór

Nr 56a

wzór

Nr 56b

wzór

Nr 64a

wzór

Nr 66a

wzór

Nr 66b

wzór

Nr 72a

wzór

Nr 78a

wzór

Nr 79a

wzór

Nr 85a

wzór

Nr 89a

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE DLA UCZNIÓW KLAS ODPOWIADAJĄCYCH KLASOM I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OTRZYMALI PROMOCJĘ DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ Z WYRÓŻNIENIEM

1. Świadectwa, drukuje się na białym papierze zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze jasnozielonym Pantone 374 U.

2. Pierwsza strona świadectwa jest zadrukowana tłem giloszowym z literami RP. Strona druga, trzecia i czwarta jest zadrukowana tłem giloszowym bez tych liter.

3. Świadectwa mają format A4 (210 x 297 mm).

4. Świadectwa są drukowane na papierze o gramaturze 90 g/m2.

5. Świadectwo potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem posiada na pierwszej stronie biało-czerwony pionowy pasek o szerokości 12 mm umieszczony w odległości 50 mm od lewej krawędzi świadectwa.

6. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub zajęć edukacyjnych artystycznych należy wpisać odpowiednio zajęcia edukacyjne ogólnokształcące lub zajęcia edukacyjne artystyczne zgodnie z kolejnością przyjętą w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

7. Zajęcia edukacyjne artystyczne niepodlegające ocenie wpisuje się w części świadectwa przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych artystycznych. W przypadku zajęć edukacyjnych niepodlegających ocenie w miejscu stopnia wpisuje się odpowiednio "zrealizowany" lub "zrealizowana".

8. Na świadectwie i dyplomie szkoły realizującej kształcenie ogólne, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

9. Na świadectwach, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) udział w olimpiadach;

2) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej i kuratora oświaty - co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

3) osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia - co najmniej na szczeblu regionalnym;

4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego.

10. Na świadectwach w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

11. Świadectwa opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy 36 mm.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE DLA UCZNIÓW KLAS ODPOWIADAJĄCYCH KLASOM I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OTRZYMALI PROMOCJĘ DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ Z WYRÓŻNIENIEM

Numer

wzoru

SymbolPrzeznaczenie
123
1. Świadectwa szkół artystycznych
1.1. Świadectwa promocyjne szkół artystycznych
1aART/1/wdla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy otrzymali promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem
2aART/1a/wdla uczniów klas I-III Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, którzy otrzymali promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem
3aART/2/wdla uczniów klas I-III Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, którzy otrzymali promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZORY ŚWIADECTW SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE DLA UCZNIÓW KLAS ODPOWIADAJĄCYCH KLASOM I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OTRZYMALI PROMOCJĘ DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ Z WYRÓŻNIENIEM

Nr 1a

wzór

Nr 2a

wzór

Nr 3a

wzór

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
3 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
4 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
5 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
6 § 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
7 § 3 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
8 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
9 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
10 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
11 § 13 ust. 14 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
12 § 18 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
13 § 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
14 § 20 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
15 § 20 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
16 § 20 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
17 § 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
18 § 22 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
19 § 22 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
20 § 27 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
21 § 27 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
22 § 27 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
23 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
24 § 29 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
25 § 29 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
26 § 63 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
27 § 63 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
28 § 63 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
29 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
30 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.
31 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. (Dz.U.2018.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2018 r.