Zmiana rozporządzenia w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1176

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 8 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138, 650 i 1089) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 1400) w § 24 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) balonów na uwięzi - określają przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy dotyczące balonów wolnych stosowane odpowiednio.".

Do postępowań o wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) dotyczących wykonywania przewozu lotniczego z wykorzystaniem balonów na uwięzi wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).