Departmental acts

Załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Dz.Urz.MNiSW.2017.29 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2017.37 | decyzja z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dz.Urz.KGP.2017.40 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Dz.Urz.KGP.2017.39 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.30 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za maj 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.114 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.113 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie ogłoszenia "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017"

Dz.Urz.MSiT.2017.44 | decyzja z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie statutu Instytutu Maszyn Matematycznych.

Dz.Urz.MC.2017.18 | decyzja z dnia 6 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.105 | decyzja z dnia 6 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw legislacji.

Dz.Urz.MC.2017.17 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w roku 2017.

Dz.Urz.MS.2017.150 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Sterującego projektem "Wydruk masowy realizowany przez Konsorcjum Wykonawców".

Dz.Urz.GITD.2017.23 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektem "Wydruk masowy realizowany przez Konsorcjum Wykonawców".

Dz.Urz.GITD.2017.23 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2017.102 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2017.44 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2017.16 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich.

Dz.Urz.MSiT.2017.43 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich.

Dz.Urz.MSiT.2017.43 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MIiB.2017.41 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw otwartości danych publicznych.

Dz.Urz.MRiRW.2017.10 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji bibliotecznej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.33 | decyzja z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2016 r. oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2017.9 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Kolejnictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.40 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2017.38 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.27 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.18 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.18 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Realizacja zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2017.26 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Realizacja zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2017.26 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zasady sprawowania patronatu.

Dz.Urz.PKRUS.2017.31 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zasady sprawowania patronatu.

Dz.Urz.PKRUS.2017.31 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.32 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze".

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.19 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Willemstadzie (Kraj Curaçao).

Dz.Urz.MSZ.2017.34 | decyzja z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Okręgi konsularne w Republice Francuskiej.

Dz.Urz.MSZ.2017.33 | decyzja z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie postanowienia nr 11/OP/2017.

Dz.Urz.MSWiA.2017.37 | postanowienie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Dz.Urz.GUM.2017.11 | obwieszczenie z dnia 31 maja 2017 r. | Akt obowiązujący