Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2019.68

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za maj 2019 r.

Na podstawie art. 8a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228 oraz z 2019 r. poz. 968) ogłasza się, że:
1) średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego za maj 2019 r. wynosi 66 zł;
2) średnia cena tony ropy naftowej za maj 2019 r. wynosi 1 990 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).